Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna: rosyjska i ukraińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-LitPowRoU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna: rosyjska i ukraińska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W04

FP2_U03

FP2_K01


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie słuchaczom dziewiętnastowiecznej oraz dwudziestowiecznej literatury rosyjskiej.

Pełny opis:

Lektura kanonicznych dzieł literatury rosyjskiej będzie okazją do poszukiwania wspólnego, europejskiego tła zarówno analizowanych utworów, jak i polskich dzieł, nawiązujących intertekstualnie do wybranych tekstów ościennych.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, nastawione są na dyskusję i wspólny namysł nad najistotniejszymi zagadnieniami poruszanymi przez autorów analizowanych tekstów literackich.

Literatura:

- N. Gogol, "Wij" (tłum. J. Wyszomirskiego);

- A. Czechow, "Końskie nazwisko", "Dama z pieskiem" (dowolne wydanie i tłumaczenie);

- W. Majakowski, "Obłok w spodniach" (dowolne wydanie i tłum.), W. Woroszylski, "Życie Majakowskiego", Warszawa 1984.

- A. Błok, "Dwunastu" w przekładzie S. Pollaka;

- D. Charms, wybrane utwory z tomu "Pijcie ocet, panowie", tłum. J. Czech, Kraków 1997;

- Akmeiści: A. Achmatowa, "Requiem" w tłum. A. Pomorskiego, O. Mandlesztam, lektura wybranych wierszy w różnych przekładach;

- I. Babel, "Opowiadania odeskie", tłum. J. Pomianowskiego, Warszawa 2012;

- M. Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata" (dowolne wydanie), A. Drawicz, "Mistrz i diabeł. Rzecz o Bułhakowie, Warszawa 2002.

- M. Kociubyński, "Cienie zapomnianych przodków", tłum. J. Jędrzejewicz, Warszawa 1954;

- Ukraińska poezja emigracyjna (Jewhen Małaniuk), wczesna twórczość Pawła Tyczyny a "rozstrzelane odrodzenie", lektura wybranych utworów w różnych przekładach;

Twórczość pokolenia "szistydzesiatnykiw" (W. Stus w tłum. A. Korniejenko, L. Kostenko w przekładach L. Engelkinga i W. Woroszylskiego);

- Grupa literacka Bu-ba-bu (powieść O. Irwańca "Riwno-Rowno", tłum. N. Bryżko-Zapór), lektura wybranych wierszy;

- Proza i poezja Serhija Żadana, powieść "Hymn demokratycznej młodzieży" w tłum. M. Petryka, lektura wybranych wierszy w przekładzie A. Pomorskiego;

- W. Słapczuk, "Kobieta ze śniegu", tłum. S. Musielak, Kraków 2014.

- W. Jerofiejew, "Moskwa-Pietuszki", tłum. A. Drawicz (dowolne wydanie).

- W. Nabokow, "Pnin", tłum. A. Kołyszko, Warszawa 2004.

- B. Pasternak, "Doktor Żywago" (dowolne wydanie).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury

europejskiej i światowej, w pogłębiony sposób rozumie jej

związki z literaturą i kulturą polską;

- potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła

literackiego, teatralnego, filmowego

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje student, który nie spełnia kryteriów, wymienionych w efektach kształcenia;

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- ma wybiórczą wiedzę o związkach współczesnej literatury

i kultury polskiej z kulturą rosyjską;

- ma wybiórczą wiedzę o kulturowych kontekstach języka i

literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z

literaturą rosyjską

- ma wybiórczą wiedzę szczegółową

o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z

arcydziełami literatury rosyjskiej; ma szczegółową wiedzę

o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych

dziełach literatury rosyjskiej i ich kontekstach

kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej

literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o

najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie

formułować sądy krytyczne;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków

i ich syntetyzowania.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma dobrą wiedzę o związkach współczesnej literatury

i kultury polskiej z kulturą rosyjską;

- ma dobrą wiedzę o kulturowych kontekstach języka i

literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z

literaturą rosyjską

- ma uporządkowaną i dobrą wiedzę szczegółową

o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z

arcydziełami literatury rosyjskiej; ma szczegółową wiedzę

o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

- ma uporządkowaną i dobrą wiedzę o kanonicznych

dziełach literatury rosyjskiej i ich kontekstach

kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej

literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o

najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie

formułować sądy krytyczne

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków

i ich syntetyzowania

- posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania

wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury

i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma pogłębioną wiedzę o związkach współczesnej literatury

i kultury polskiej z kulturą rosyjską;

- ma pogłębioną wiedzę o kulturowych kontekstach języka i

literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z

literaturą rosyjską

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową

o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z

arcydziełami literatury rosyjskiej; ma szczegółową wiedzę

o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych

dziełach literatury rosyjskiej i ich kontekstach

kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej

literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o

najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie

formułować sądy krytyczne

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków

i ich syntetyzowania

- posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania

wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury

i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych

- aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)