Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna - literatura rosyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-LitePowRo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna - literatura rosyjska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W04

FP2_U03

FP2_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza o najważniejszych prądach, nurtach i filozofii dziewiętnastego wieku - w Polsce i Europie z I stopnia studiów.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi twórcami i dziełami literatury rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami literatury rosyjskiej drugiej połowy dziewiętnastego wieku i ich dziełami.

W toku zajęć omówione i analizie poddane zostaną dzieła Lermontowa, Gogola, Dostojewskiego, Tołstoja, Turgieniewa, Czechowa i innych.

Uwaga skoncentrowana zostanie na twórczości prozatorskiej (powieściach i nowelistyce), a także wybranych dramatach z epoki.

wprowadzone i omówione zostaną kategorie ważne dla ówczesnej literatury rosyjskiej: szkic fizjologiczny, realizm, "mali ludzie", "obłomowszczyzna", groza i inne.

Literatura:

Literatura podmiotu

M. Lermontow, Bohater naszych czasów

M. Gogol, wybrane nowele

Opowieści niesamowite (2). Literatura rosyjska, wybór, wstęp i noty o autorach R. Śliwowski, posłowie M. Płaza, PIW, Warszawa 2019

I. Turgieniew, Zapiski myśliwego

F. Dostojewski – Biedni ludzie, Idiota

I. Gonczarow, Obłomow

L. Tołstoj, Trzy śmierci, Anna Karenina, Śmierć Iwana Iljicza

A. Czechow, wybrane nowele

A. Czechow, wybrany dramat

W. Korolenko, Z Syberii

W. Garszyna, wybrane nowele (Cztery dni, Czerwony kwiat, Artyści)

Literatura przedmiotu

Podręczniki

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. 2, Warszawa 1976 (i inne wyd.)

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Opracowania ogólne

Jatczak G., Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat 30. i 40. XIX wieku, Poznań 1989.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Opracowania szczegółowe

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004.

Bohun M., Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996.

Borowski M. M., Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Jastrząb D., Duchowy świat Dostojewskiego, Kraków 2009.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Ksenicz A., Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa, Zielona Góra 2007.

Kruszelnicki M., Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Warszawa 2017.

Krystal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne, Lublin 2004.

Kułakowska D., Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981.

Michalska-Suchanek M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Kraków 2015.

Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Smaga J., Fiodor Dostojewski, Kraków 1974.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Urbankowski B., Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1994.

Uglik J., Dostojewski, czyli Rzecz o dramacie człowieka, Warszawa 2014.

Wieczorek A., Lew Tołstoj a realizm w literaturze rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku, Opole 1980.

Wokół spuścizny Lwa Tołstoja, red. A. Semczuk, Warszawa 1979.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W04 - student zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury europejskiej i światowej, w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską;

FP2_U03 - student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje złożonego dzieła literackiego;

FP2_K01 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu;

OPIS NAKŁADU PRACY w ECTS:

udział w konwersatorium - 30 godzin = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, lektura - 60 godzin = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić dzieła z literatury rosyjskiej i wyjaśnić w pogłębiony sposób jej związki z literaturą i kultura polską; potrafi wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, poprawnie nazywać i rozpoznawać wszystkie nurty i zjawiska w literaturze rosyjskiej; potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego z epoki; potrafi efektywnie prezentować swoje tezy interpretacyjne i konsekwentnie bronić ich w dyskusji;

- na ocenę 4 (db.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić najważniejsze dzieła z literatury rosyjskiej i wyjaśnić jej związki z literaturą i kultura polską; potrafi poprawnie nazywać i rozpoznawać większość nurtów i zjawisk w literaturze rosyjskiej; potrafi w dużej mierze samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego z epoki; potrafi sprawnie prezentować swoje tezy interpretacyjne i bronić ich w dyskusji;

- na ocenę 3 (dst.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić dzieła z literatury rosyjskiej i zauważyć jej związki z literaturą i kultura polską; potrafi wykorzystać niektóre zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, poprawnie nazywać i rozpoznawać główne nurty i zjawiska w literaturze rosyjskiej; ze wsparciem prowadzącego potrafi przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego z epoki; potrafi zaprezentować najważniejsze tezy interpretacyjne;

- na ocenę 2 (nast..): nie osiągnął żadnej z wymienionych umiejętności;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi twórcami i dziełami literatury rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami literatury rosyjskiej drugiej połowy dziewiętnastego wieku i ich dziełami.

W toku zajęć omówione i analizie poddane zostaną dzieła Lermontowa, Gogola, Dostojewskiego, Tołstoja, Turgieniewa, Czechowa i innych.

Uwaga skoncentrowana zostanie na twórczości prozatorskiej (powieściach i nowelistyce), a także wybranych dramatach z epoki.

wprowadzone i omówione zostaną kategorie ważne dla ówczesnej literatury rosyjskiej: szkic fizjologiczny, realizm, "mali ludzie", "obłomowszczyzna", groza i inne.

Literatura:

Literatura podmiotu

M. Lermontow, Bohater naszych czasów

M. Gogol, wybrane nowele

Opowieści niesamowite (2). Literatura rosyjska, wybór, wstęp i noty o autorach R. Śliwowski, posłowie M. Płaza, PIW, Warszawa 2019

I. Turgieniew, Zapiski myśliwego

F. Dostojewski – Biedni ludzie, Idiota

I. Gonczarow, Obłomow

L. Tołstoj, Trzy śmierci, Anna Karenina, Śmierć Iwana Iljicza

A. Czechow, wybrane nowele

A. Czechow, wybrany dramat

W. Korolenko, Z Syberii

W. Garszyna, wybrane nowele (Cztery dni, Czerwony kwiat, Artyści)

Literatura przedmiotu

Podręczniki

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. 2, Warszawa 1976 (i inne wyd.)

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Opracowania ogólne

Jatczak G., Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat 30. i 40. XIX wieku, Poznań 1989.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Opracowania szczegółowe

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004.

Bohun M., Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996.

Borowski M. M., Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Jastrząb D., Duchowy świat Dostojewskiego, Kraków 2009.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Ksenicz A., Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa, Zielona Góra 2007.

Kruszelnicki M., Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Warszawa 2017.

Krystal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne, Lublin 2004.

Kułakowska D., Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981.

Michalska-Suchanek M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Kraków 2015.

Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Smaga J., Fiodor Dostojewski, Kraków 1974.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Urbankowski B., Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1994.

Uglik J., Dostojewski, czyli Rzecz o dramacie człowieka, Warszawa 2014.

Wieczorek A., Lew Tołstoj a realizm w literaturze rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku, Opole 1980.

Wokół spuścizny Lwa Tołstoja, red. A. Semczuk, Warszawa 1979.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS, w tym:

1 pkt. ECTS - obecność na zajęciach

2 pkt. ECTS - lektury i przygotowywanie się do zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi twórcami i dziełami literatury rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami literatury rosyjskiej drugiej połowy dziewiętnastego wieku i ich dziełami.

W toku zajęć omówione i analizie poddane zostaną dzieła Lermontowa, Gogola, Dostojewskiego, Tołstoja, Turgieniewa, Czechowa i innych.

Uwaga skoncentrowana zostanie na twórczości prozatorskiej (powieściach i nowelistyce), a także wybranych dramatach z epoki.

wprowadzone i omówione zostaną kategorie ważne dla ówczesnej literatury rosyjskiej: szkic fizjologiczny, realizm, "mali ludzie", "obłomowszczyzna", groza i inne.

Literatura:

Literatura podmiotu

M. Lermontow, Bohater naszych czasów

M. Gogol, wybrane nowele

Opowieści niesamowite (2). Literatura rosyjska, wybór, wstęp i noty o autorach R. Śliwowski, posłowie M. Płaza, PIW, Warszawa 2019

I. Turgieniew, Zapiski myśliwego

F. Dostojewski – Biedni ludzie, Idiota

I. Gonczarow, Obłomow

L. Tołstoj, Trzy śmierci, Anna Karenina, Śmierć Iwana Iljicza

A. Czechow, wybrane nowele

A. Czechow, wybrany dramat

W. Korolenko, Z Syberii

W. Garszyna, wybrane nowele (Cztery dni, Czerwony kwiat, Artyści)

Literatura przedmiotu

Podręczniki

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. 2, Warszawa 1976 (i inne wyd.)

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Opracowania ogólne

Jatczak G., Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat 30. i 40. XIX wieku, Poznań 1989.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Opracowania szczegółowe

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004.

Bohun M., Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996.

Borowski M. M., Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Jastrząb D., Duchowy świat Dostojewskiego, Kraków 2009.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Ksenicz A., Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa, Zielona Góra 2007.

Kruszelnicki M., Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Warszawa 2017.

Krystal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne, Lublin 2004.

Kułakowska D., Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981.

Michalska-Suchanek M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Kraków 2015.

Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Smaga J., Fiodor Dostojewski, Kraków 1974.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Urbankowski B., Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1994.

Uglik J., Dostojewski, czyli Rzecz o dramacie człowieka, Warszawa 2014.

Wieczorek A., Lew Tołstoj a realizm w literaturze rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku, Opole 1980.

Wokół spuścizny Lwa Tołstoja, red. A. Semczuk, Warszawa 1979.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)