Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-LiterPow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W04

zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury europejskiej

i światowej, w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i

kulturą polską


FP2_U03

potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi

z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i

interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego


FP2_K01

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i

konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii

ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Wymagania wstępne:

Zalecane ukończenie przedmiotu: Arcydzieła literatury światowej

Skrócony opis:

Literatura powszechna stanowi integralny element kształcenia filologicznego. Przedmiot stawia sobie za cel prezentowanie osiągnięć literatury powszechnej, których wpływ na sposób postrzegania dzieła literackiego oraz procesu twórczego jest trwały i znaczący, oddziałujący na literaturę polską oraz inne literatury narodowe.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone poszczególnym dziełom mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu literackiego,

genologicznego i ideowego dzieła

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej ich interpretacji

- ukazywanie znaczenia historii recepcji dzieła dla jego interpretacji

- ukazywanie sposobu inkorporowania dzieła w funkcjonujący paradygmat kulturowy

- wydobycie kolorytu lokalnego, narodowego właściwego dla dzieła,

usytuowanie go w kanonie literatury narodowej

- analizę poetyki i sposobów obrazowania oraz przemian estetycznych

zachodzących w literaturze różnych epok.

Nie bez znaczenia pozostanie też kwestia wzajemnych wpływów oraz inspiracji, motywów, obrazów, słów-kluczy, polemik i dyskusji toczonych w wymiarze uniwersalnym.

Recepcja dzieła w znacznej mierze zależna jest od jego tłumaczenia, dlatego zaprezentowane będą także "kanoniczne" tłumaczenia arcydzieł.

Literatura:

Przemysław Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 2004

Krzysztof Fordoński, History of English Literature . Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

LPA_01

zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury angielskiej w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską

LPA_02

potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi

z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i

interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

LPA_03

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i

konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii

ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega

- systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- odpowiedź ustna dotycząca: treści lektur, ich problematyki oraz poznanej terminologii.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie zna treści lektur, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu analitycznego, nie posługuje się terminologią literaturoznawczą.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zna treść omawianych lektur, potrafi w sposób odtwórczy zrekonstruować ich problematykę, uczestniczył w zajęciach, zna podstawowe terminy literaturoznawcze, potrafi wskazać podstawową bibliografię dotyczącą wybranego problemu.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który przeczytał lektury dokładnie, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania o wysokim stopniu szczegółowości dotyczące treści. Wskazuje istotne problemy badawcze i ich konteksty w odniesieniu do wybranego utworu. Potrafi odtwórczo dokonać analizy wybranego zagadnienia. Zna w stopniu teoretycznym i potrafi podać przykłady literackie dla terminów literaturoznawczych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w zajęciach, zna wszystkie lektury w stopniu wysokiej szczegółowości, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskazanego problemu z odniesieniami do literatury przedmiotu, posługuje się świadomie i płynnie terminologią literaturoznawczą, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 15 godz. = 1 ECTS

samodzielna lektura 45 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do zaliczenia 30 godz. = 1 ECTS

suma: 90 godz. = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Literatura powszechna stanowi integralny element kształcenia filologicznego. Przedmiot stawia sobie za cel prezentowanie osiągnięć literatury angielskiej, których wpływ na sposób postrzegania dzieła literackiego oraz procesu twórczego jest trwały i znaczący, oddziałujący na literaturę polską oraz inne literatury narodowe .

Pełny opis:

Periodyzacja literatury angielskiej

Pielgrzymki, wędrówki, po prostu życie - Opowieści Kantenberyskie

Niebezpieczny Szekspir

Twórczość poetycka a zagadnienia religijne (poeci metafizyczni)

Sentymentalizm a protohipertekstualność

Fenomen Wiliama Blake'a

Nieśmiertelna Jane - proza kobieca a przemiany społeczno-polityczne Imperium

"ten pan co angielsku pisuje" - Joseph Conrad w polskiej recepcji i Joseph Conrad w recepcji brytyjskiej

Modernistyczne kobiety w modernistycznym mieście

Poszukiwanie korelatu obiektywnego T.S. Eliot

Projekt - przyszłość: wizje, przepowiednie, utopie - Huxley i inni

Literatura:

Literatura zalecana:

Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa (dowolne wydanie)

Literatura obowiązkowa:

Opowieści Kantenberyjskie, dowolne wydanie

Z Tobą więc ze wszystkim, przeł. i oprac. S. Barańczak. Warszawa 1992 (wybór)

Laurence Sterne: Życie i myśli JW Tristrama Shandy przeł. K. Tarnowska, Warszawa 1995 lub inne wydania

Byron, Kain, dowolne wydanie

Szekspir, Kupiec wenecki (lub wybrany dramat)

Herbert G. Wells, Wehikuł czasu, przeł. F. Wermiński, dowolne wydanie

Joseph Conrad, Szaleństwo Almayera, dowolne wydanie.

Jane Austen, Duma i uprzedzenie, dowolne wydanie.

Wirginia Woolf, Własny pokój. tłum. E. Krasińska, Warszawa 2002.

Wirginia Woolf, Pani Dalloway, przeł. Krystyna Tarnowska, Kraków 2008.

James Joyce, Dublińczycy, przeł. Z. Batko, Kraków 2005.

Wymagania wstępne:

Dyżur dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej prof. ucz.

środy, godz. 10.00-11.30

Dewajtis 5, s. 421

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)