Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań nad językiem cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Metod.j-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nad językiem cz. II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_U04

FP2_K02Wymagania wstępne:

wiedza i kompetencje absolwenta I stopnia studiów filologicznych, a także wiedza z zakresu przedmiotu metodologia badań nad językiem cz. I.

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z głównymi dyscyplinami i kierunkami, a także z najważniejszymi problemami i nurtami współczesnego językoznawstwa oraz doskonalenie ich umiejętności analizy lingwistycznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter teoretyczny i metodologiczny- ich zaliczenie wymaga raczej wiedzy i zrozumienia niż praktycznych umiejętności analitycznych. W czasie wykładów omawiane są główne szkoły i kierunki lingwistyczne; z ustaleniami i dokonaniami niektórych z nich studenci mieli już kontakt na zajęciach (np. ze wstępu do nauki o języku czy z gramatyki opisowej), ale zwykle bez powiązania ich z określonym nurtem językoznawstwa. Tym samym zajęcia z metodologii pozwalają również zsyntetyzować i uporządkować wiedzę z zakresu lingwistyki nabytą na studiach I stopnia. Student po ukończeniu tego kursu powinien znać główne subdyscypliny współczesnego językoznawstwa i ich główne problemy badawcze.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię, a także główne teorie i kierunki metodologiczne z zakresu językoznawstwa (wymienione w spisie omawianych zagadnień), potrafi wskazać podstawowe powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie konkretnych zjawisk obecnych w polszczyźnie.

Student potrafi posługiwać się omawianymi na zajęciach terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, podać przykłady zjawisk językowych, które je ilustrują, oraz samodzielnie przeprowadzić analizę tych zjawisk.

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy dotyczącej subdyscyplin współczesnego językoznawstwa, konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Student zna terminologię, a także główne teorie i kierunki metodologiczne z zakresu językoznawstwa (wymienione w spisie omawianych zagadnień), potrafi wskazać podstawowe powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie konkretnych zjawisk obecnych w polszczyźnie:

na ocenę bardzo dobrą - opanował >90% materiału;

na ocenę dobrą - opanował >70% materiału;

na ocenę dostateczną - opanował >50% materiału.

Student potrafi posługiwać się omawianymi na zajęciach terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, podać przykłady zjawisk językowych, które je ilustrują, oraz samodzielnie przeprowadzić analizę tych zjawisk.

na ocenę bardzo dobrą - opanował prawie wszystkie terminy i potrafi zastosować niemal wszystkie metody analizy;

na ocenę dobrą - opanował większość terminów i potrafi zastosować wszystkie najważniejsze metody analizy;

na ocenę dostateczną - opanował podstawowe terminy i potrafi zastosować podstawowe metody analizy.

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy dotyczącej subdyscyplin współczesnego językoznawstwa, konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu:

na ocenę bardzo dobrą - w wysokim stopniu;

na ocenę dobrą - w zadowalającym stopniu;

na ocenę dostateczną - w podstawowym stopniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w wykładach 30 g = 1 ECTS


przygotowanie do sprawdzianu i samodzielna lektura, ewentualnie dodatkowe konsultacje 50 g = 2 ECTS


suma: 80 g = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)