Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Sem.mgr-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_W02

FP2_W08

FP2_U01

FP2_U02

FP2_U05

FP2_U06

FP2_K03

FP2_K04

Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów licencjackich.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

dogłębne opanowanie warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej oraz prowadzenie samodzielnych badań.

Pełny opis:

Zdolność do świadomego i konsekwentnego stosowania nowoczesnych metod badawczych. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnym językiem naukowym (m.in. naukową terminologią). Biegłość w korzystania ze źródeł, opanowanie formalnych rygorów wywodu naukowego (m.in. sposobu cytowania i parafrazowania, form tworzenia przypisów i bibliografii). Umiejętność stawiania problemu badawczego i zdolność do uzyskiwania sensownych rozwiązań. Umiejętność logicznego dowodzenia.

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie.

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie.

Student zna na poziomie zaawansowanym normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własnościintelektualnej), oraz dobre praktyki życia akademickiego,rozumie społeczne uwarunkowania działalności filologa.

Student potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje.

Student potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy badawcze, przystosować istniejące metody i narzędzia badawcze do nowych problemów.

Student potrafi opracować wyniki własnych badań zgodnie ze standardami naukowymi i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym.

Student potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu.

Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa.

Student jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej.

Punktacja ECTS

Student za udział w seminarium magisterskim może uzyskać 6 punktów ECTS, na które składają się:

1. Udział w zajęciach - 60 godzin.

2. Przygotowanie się do zajęć - 20 godzin.

3. Samodzielna praca badawcza - 20 godzin.

4. Pisanie pracy magisterskiej - 50 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 90%

Na ocenę dobrą z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 80%

Na ocenę dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 70%

Na ocenę dostateczną z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 60%

Na ocenę dostateczną:

student opanował efekty uczenia w ponad 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Magdalena Partyka, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska-Kamińska, Dorota Kielak, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska, Dorota Kielak, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student zapoznaje się z metodologiami służącymi badaniu pamięci w literaturze, poznaje literaturę pamięci, uczy się ją analizować, dokonuje wyboru tematu pracy i opracowuje plan badań ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań literackich i metodyki pisania prac magisterskich.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

• Jak działa pamięć?

• Jakie są jej dobrodziejstwa, a jakie „grzechy” i przekłamania?

• Jakie nauki zajmują się pamięcią?

• Co o pamięci mówią filozofowie? A co socjolodzy, historycy i kulturoznawcy?

• Jak wiedza o mechanizmach pamięci zmieniła paradygmaty tych nauk?

Pełny opis:

• Jak działa pamięć?

• Jakie są jej dobrodziejstwa, a jakie „grzechy” i przekłamania?

• Jakie nauki zajmują się pamięcią?

• Co o pamięci mówią filozofowie? A co socjolodzy, historycy i kulturoznawcy?

• Jak wiedza o mechanizmach pamięci zmieniła paradygmaty tych nauk?

• Jak pamięć wpływa na postrzeganie i rozumienie historii (wydarzeń historycznych)?

• Jak pamięć się zmienia? Jak można uczyć się zapamiętywania? Jak pamięć jest utrwalana?

• Co to są miejsca pamięci, nośniki pamięci, figury pamięci?

• Czy możliwa jest wspólna pamięć i wspólna historia? Czy raczej – mamy różną pamięć i różne historie?

• Czy pamięcią można sterować? Jakie inne kategorie łączą się z kategorią pamięci: przeżycie, doświadczenie, zapominanie?

• Co to jest postpamięć?

Literatura:

S. Czarnowski, Dawność a teraźniejszość w kulturze, w: tegoż, Dzieła, t.1: Studia z historii kultury, Warszawa 1956;

F. Yates, Sztuka pamięci. przeł. W. Radwański, posłowie L. Szczucki, Warszawa 1977;

P. Nora, Czas pamięci. Przeł. W. Dłuski. „Res Publica Nowa” 2001, nr 7;

M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002;

J. Assmann, Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, przeł. R. Żytyniec i S. Dyroff, „Borussia” 2003, nr 29;

F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenia. Studia z teorii historiografii, wstęp E. Domańska, Kraków 2004 (tłumacze różni);

Z. Bokszański, Tożsamość zbiorowa, Warszawa 2006;

K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, przeł. z franc. H. Abramowicz; rozdział Niezbywalna różnorodność historii przeł. J. Pietrzak-Tebault, Lublin 2006;

P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański. Kraków 2006 (wyd. II - 2012)

J. Le Goff, Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007;

M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. i wprowadzenie M. Król, Warszawa 2008 (wyd. I – 1969);

A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire); „Teksty Drugie” 2008, nr 4;

M. Augė, Formy zapomnienia, przeł. A. Turczyn, wstęp J. Mikułowski Pomorski, Kraków 2009;

M. Saryusz-Wolska, Wprowadzenie do: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolskiej, Kraków 2009;

P. Nora, Między pamięcią a historią: lieux de memoire, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105;

D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinizmu, Kraków 2011;

M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera. „Didaskalia” 2011, nr 105;

S. Bednarek, Mnemotoposy. Słowo wstępne. „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)