Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Trans-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02 FP2_U07 FP2_K01

Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat teorii przekładu, metod analizy przekładu oraz wpływu przekładu na recepcję dzieła literackiego.

Zajęcia prezentują rolę przekładu w badaniach literaturoznawczych. Obejmują także ćwiczenia praktyczne i pracę z tekstem polskim, jak również angielskim o charakterze użytkowym i literackim.

Pełny opis:

Zakres zagadnień kursu będzie obejmował:

Analiza tekstów teoretycznych na zajęciach w celu rozwinięcia umiejętności studenta do prezentacji tekstu teoretycznego w języku angielskim.

Samodzielna praca studenta: czytanie tekstów teoretycznych z zakresu przekładoznawstwa.

Badanie tekstów literackich z różnych perspektyw: zarówno jako tekstu źródłowego, jak i jako tekstu przetłumaczonego.

Metoda opisowa w przekładoznawstwie.

Doświadczenie tłumaczenia - doświadczenie drugiego.

Twórca jako tłumacz.

Tłumacz jako twórca.

Utwory literackie będą analizowane fragmentarycznie.

Literatura:

Współczesne teorie przekładu. Red. M. Heydel, P. Bukowski, Kraków 2009.

O sztuce tłumaczenia. Red. M. Rusinek, Warszawa 1955.

A. Szczepan-Wojnarska, Rozumieć Hamleta Williama Szekspira. Kilka refleksji o tłumaczeniach dramatu. Synthesis viginti annorum. Bielańskie studia humanistyczne. Red. Dominika Budzanowska-Weglenda, Dorota Kielak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2023, s. 577-590.

A. Szczepan-Wojnarska, „Faith with Faithfulness – the translation of John Henry Newman’s Essay in Aid of a Grammar of Assent’ into Polish by Stanisław Brzozowski”. In: Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz, Eds. Translation in Culture 2, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, s. 33-48.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

T_W01 (FP2_W02) zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, z obszaru translatolologii, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie

T_W02 (FP2_W04) zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury światowej, w pogłębiony sposób rozumie jaką rolę ich tłumaczenia odegrały w literaturze i kulturze polskiej

T_W03 (FP2_W05) na poziomie rozszerzonym

zna kanon literacki poszczególnych epok, w tym tłumaczenia wybitnych dzieł i zakresy ich recepcji

rozumie konteksty kulturowe i ich wpływ na tłumaczenie dzieł, zna dorobek polskiej myśli przekładoznawczej im poświęcony

T_U01 (FP2_U01) potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje dotyczące teorii przekładu

T_U02 (FP2_U02) potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy translatologiczne, zastosować poznane metody i narzędzia translatologiczne do nowych problemów

T_U03 (FP2_U03) potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, w tym translatologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

T_U04 (FP2_U07) potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, używając specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa

T_K01 (FP2_K01) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej w zakresie translatologii oraz konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Student uczestniczy we wszystkich zajęciach w cyklu. Uczestniczy aktywnie: wykazuje się znajomością tekstów teoretycznych,

potrafi wskazać adekwatny cytat,

zna słownictwo literaturoznawcze w j. angielskim,

potrafi zająć własne stanowisko wobec analizowanego problemu.

Pod uwagę brana jest ocena z semestru zimowego.

Zaliczenie ustne obejmuje trzy aspekty:

a) dotyczące znajomości treści przeczytanych tekstów w j. polskim i angielskim (znajomość teorii, opinii krytycznych, terminologii)

b) dotyczący umiejętności dokonania analizy porównawczej fragmentów różnych tłumaczeń tożsamego fragmentu dzieła literackiego

c)dotyczący sprawności sformułowania wypowiedzi w j. angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są teorii przekładu, metodom analizy przekładu oraz wpływowi przekładu na recepcję dzieła, a co za tym idzie podejmują kwestię roli przekładu w badaniach literaturoznawczych. Obejmują także ćwiczenia praktyczne i pracę z tekstem polskim jak również angielskim o charakterze użytkowym i literackim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach bezpośredniego kontaktu 15 godz. = 1 ECTS

samodzielna lektura i praca z tekstem 45 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do zaliczenia 30 godz. = 1 ECTS

suma: 90 godz. = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat teorii przekładu, metod analizy przekładu oraz wpływu przekładu na recepcję dzieła literackiego.

Zajęcia prezentują rolę przekładu w badaniach literaturoznawczych. Obejmują także ćwiczenia praktyczne i pracę z tekstem polskim, jak również angielskim o charakterze użytkowym i literackim.

Pełny opis:

Zakres zagadnień kursu będzie obejmował:

Analiza tekstów teoretycznych na zajęciach w celu rozwinięcia umiejętności studenta do prezentacji tekstu teoretycznego w języku angielskim.

Samodzielna praca studenta: czytanie tekstów teoretycznych z zakresu przekładoznawstwa.

Badanie tekstów literackich z różnych perspektyw: zarówno jako tekstu źródłowego, jak i jako tekstu przetłumaczonego.

Metoda opisowa w przekładoznawstwie.

Doświadczenie tłumaczenia - doświadczenie drugiego.

Twórca jako tłumacz.

Tłumacz jako twórca.

Utwory literackie będą analizowane fragmentarycznie.

Literatura:

Obowiązkowe:

Współczesne teorie przekładu. Red. M. Heydel, P. Bukowski, Kraków 2009.

Uzupelniające:

O sztuce tłumaczenia. Red. M. Rusinek, Warszawa 1955.

Zalecane:

A. Szczepan-Wojnarska, Rozumieć Hamleta Williama Szekspira. Kilka refleksji o tłumaczeniach dramatu. Synthesis viginti annorum. Bielańskie studia humanistyczne. Red. Dominika Budzanowska-Weglenda, Dorota Kielak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2023, s. 577-590.

A. Szczepan-Wojnarska, „Faith with Faithfulness – the translation of John Henry Newman’s Essay in Aid of a Grammar of Assent’ into Polish by Stanisław Brzozowski”. In: Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz, Eds. Translation in Culture 2, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, s. 33-48.

Wymagania wstępne:

Dyżur dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej prof. ucz.

środy, godz. 10.00-11.30

Dewajtis 5, s. 421

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)