Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Trans-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8fe2270041c948989b6b068c2e535e63%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=341249d6-99ec-4185-96be-576fcf313551&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP2_W14


UMIEJĘTNOŚCI

FP2_U12


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP2_K01


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są teorii przekładu, metodom analizy przekładu oraz wpływowi przekładu na recepcję dzieła, a co za tym idzie podejmują kwestię roli przekładu w badaniach literaturoznawczych. Obejmują także ćwiczenia praktyczne i pracę z tekstem polskim jak również angielskim o charakterze użytkowym i literackim.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

operacjonalizacja wiedzy historycznoliterackiej w perspektywie translatologicznej. Poznanie głownych nurtów teorii przekładu, analiza egzemplifikacji diachronicznych inwwariantnych tłumaczeń tekstu źródłowego, analiza synchroniczna, porządkowanie i hierarchizowanie relacji zachodzacych pomiędzy przekładem a recepcją dzieła, wykrywanie i dyskutowanie wpływu talentu indywidualnego tłumacza na stopnień obiektywizacji w tlumaczeniu, badanie i tworzenie paradygmatu literaturoznawczej lektury przekładu. Wyciąganie wniosków i krytyczne formułowanie schematów wykorzystywania analiz translatologicznych w analizach litearturoznawczych.

Literatura:

E. Balcerzan, Tłumaczenie jako wojna światów, Poznań 2009.

E. Balcerzan, E. Rajewska, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 2007.

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów/problemów, Kraków 2004.

Wacław Borowy, Studia i szkice literackie. Warszawa 1983.

Miejsca wspólne. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Warszawa 1997.

Nowa encyklopedia przekładoznawstwa. Pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Kielce 2010.

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

M. Brocki, Antropologia. Literatura-Dialog-Przekład, Wrocław 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W14

zna periodyzację polskiej refleksji translatologicznej i potrafi scharakteryzować jej okresy

zna strategie translacyjne i zasady ich stosowania

potrafi scharakteryzować specyfikę przełomu kulturowego w badaniach nad przekładem

FP2_U12

zna język angielski na poziomie B2+, terminologię literaturoznawczą i potrafi czytać i streszczać teksty w języku angielskim właściwe dla swej dyscypliny

FP2_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez rozwijanie zdobytych umiejętności oraz stosowanie ich w pracy zawodowej (nauczycielskiej, redakcyjnej)

Uczestnik zajęć :

- opisuje periodyzację polskiej refleksji translatologicznej i potrafi scharakteryzować jej okresy

- klasyfikuje różnorodne strategie translacyjne i zasady ich stosowania

potrafi scharakteryzować specyfikę przełomu kulturowego w badaniach nad przekładem

- ma uporządkowaną wiedzę o typach zależności zachodzących pomiędzy oryginałem a przekładem

- identyfikuje zależności zachodzące pomiędzy - tekstem przekładu a recepcją dzieła w kulturze docelowej

- tluamczy metodę opisowych badań przekładu

potrafi scharakteryzować związki komparatystyki i translatologii

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o wybranych kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych, ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

- ma uporządkowaną wiedzę o wpływie tłumaczenia na recepcję dzieła

- demonstruje i argumentuje kulturotwórczą rolę tłumaczeń Biblii w ujęciu diachronicznym i problemowym

- opracowuje problemy związane z analizą i interpretacją dzieł pisanych przez pisarzy wielojęzycznych, transmigrantów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

- poddaje krytyce autoprzekłady i potrafi wskazać sposoby rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

- zachowuje zasady etyki autorskiej, rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

- potrafi integrować w swoim warsztacie naukowym metody analizy historycznoliterackiej dzieła, metody zwrotu kulturowego w badaniach nad przekładem oraz uwzględniać perspektywę kognitywistyczną i komparatystyczną

- referuje rzeczowo i płynnie literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje, formułuje wnioski i je syntetyzuje

- zna język angielski na poziomie B2+, terminologię literaturoznawczą i potrafi czytać i streszczać teksty w języku angielskim właściwe dla swej dyscypliny

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez rozwijanie zdobytych umiejętności oraz stosowanie ich w pracy zawodowej (nauczycielskiej, redakcyjnej)

- potrafi określić cel swojej pracy i dobrać adekwatnie metody jego osiągnięcia posługując się zdobytą wiedzą

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

samodzielna lektura 15 godz. = 0,5 ECTS

przygotowanie do sprawdzianu 15 godz. = 0,5 ECTS

suma: 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatoryjny

2. analiza tekstów (metoda ćwiczeniowa)

3. prezentacja multimedialna (pokaz)

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, organizowanie pracy w grupie.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę.

Ocena obejmuje następujące elementy:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- czynny udział w ćwiczeniach realizowanych na zajęciach i regularne czytanie przewidzianej literatury przedmiotu

- sprawdzian końcowy pisemny składający się z dwóch części; część A sprawdza wiedzę: znajomość literatury przedmiotu, terminologii, metod oraz wiedzę uzyskaną na zajęciach; część B sprawdza umiejętności

dotyczące samodzielnej analizy porównawczej polskich przekładów fragmentu dzieła literackiego w oryginale.

Na wypadek wprowadzenia nauczania zdalnego KRYTERIA TE NALEŻY ODNIEŚĆ DO FORMY ZDALNEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ.

Oznacza to, że brak logowania się i aktywnego uczestniczenia w zajęciach jest traktowany jako nieobecność.

Ocena jest wystawiana na koniec każdego semestru i obejmuje systematyczne wykonywanie ćwiczeń, oraz pisemną analizę problemu (w miejsce pisemnego sprawdzianu końcowego) w oparciu o literaturę przedmiotu i tematykę zajęć.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie uczestniczył w przewidzianej liczbie zajęć, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie zaliczył pisemnego sprawdzianu końcowego (nie zna literatury przedmiotu,nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu analitycznego, nie posługuje się terminologią translatologiczną, nie potrafi samodzielnie podjąć analizy porównawczej polskich przekładów).

Ocenę dostateczną uzyskuje student, który uczestniczył w przewidzianej liczbie zajęć, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, zaliczył pisemny sprawdzian końcowy (zna w stopniu podstawowym literaturę przedmiotu, potrafi wskazać wybrany problem analityczny, zna podstawową terminologię translatologiczną, potrafi odtwórczo dokonać analizy porównawczej polskich przekładów).

Ocenę dobrą uzyskuje student, który uczestniczył w przewidzianej liczbie zajęć, uczestniczył aktywnie w zajęciach, zaliczył pisemny sprawdzian końcowy (zna literaturę przedmiotu - potrafi ją dokładnie zreferować, potrafi wskazać i omówić wybrany problem analityczny, posługuje się terminologią translatologiczną, potrafi dokonać analizy porównawczej polskich przekładów).

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w zajęciach, zaliczył pisemny sprawdzian końcowy z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym plus (zna literaturę przedmiotu w stopniu wysokiej szczegółowości i potrafi krytycznie odnieść się do prezentowanych w niej koncepcji wskazując zalety i wady danej metodologii , potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskazanego problemu z odniesieniami do literatury przedmiotu, posługuje się świadomie i płynnie terminologią translatologiczną, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne). Ocena dobry plus ze sprawdzianu może stanowić podstawę oceny bardzo dobry na koniec zajęć, jeśli aktywność i zaangażowanie studenta w pracę w trakcie dwóch semestrów zajęć legitymizują taką decyzję.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są teorii przekładu, metodom analizy przekładu oraz wpływowi przekładu na recepcję dzieła, a co za tym idzie podejmują kwestię roli przekładu w badaniach literaturoznawczych. Obejmują także ćwiczenia praktyczne i pracę z tekstem polskim jak również angielskim o charakterze użytkowym i literackim.

Literatura:

E. Balcerzan, Tłumaczenie jako wojna światów, Poznań 2009.

E. Balcerzan, E. Rajewska, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 2007.

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów/problemów, Kraków 2004.

Wacław Borowy, Studia i szkice literackie. Warszawa 1983.

Miejsca wspólne. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Warszawa 1997.

Nowa encyklopedia przekładoznawstwa. Pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Kielce 2010.

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Translation and the Quest for Transcendence (Tekstualia, ed. Anna Szczepan-Wojnarska)

https://tekstualia.pl/en/issuesen/translation

Artykuły literaturoznawcze w j. angielskim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student systematyzuje swoją wiedzę na temat przekładu i jego znaczenia w literaturze polskiej.

Czyta systematycznie zalecane artykuły z zamieszczonej bibliografii.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach: czyta, tłumaczy teksty w języku angielskim, buduje wypowiedzi w języku angielskim.

Buduje zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim przez przygotowywanie własnego słownika pojęć.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Translatorium prezentuje elementy teorii przekładu, jak również podstawową wiedzę na temat znaczenia refleksji translatologicznej w literaturoznawstwie polskim. Przedmiot wprowadza do samodzielnej lektury tekstów specjalistycznych w j. angielskim.

30 godzin bezpośredniego kontaktu - zajęcia stacjonarne

15 godzin pracy samodzielnej - przygotowania do zajęć, lektury tekstów

Literatura:

E. Balcerzan, E. Rajewska, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 2007.

Nowa encyklopedia przekładoznawstwa. Pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Kielce 2010.

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Translatorium prezentuje elementy teorii przekładu, jak również podstawową wiedzę na temat znaczenia refleksji translatologicznej w literaturoznawstwie polskim. Przedmiot wprowadza do samodzielnej lektury tekstów specjalistycznych w j. angielskim.

30 godzin bezpośredniego kontaktu - zajęcia stacjonarne

15 godzin pracy samodzielnej - przygotowania do zajęć, lektury tekstów.

Pełny opis:

Student systematyzuje swoją wiedzę na temat przekładu i jego znaczenia w literaturze polskiej.

Czyta systematycznie zalecane artykuły w j. polskim i angielskim.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach: czyta, tłumaczy teksty w języku angielskim, buduje wypowiedzi w języku angielskim.

Buduje zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim przez przygotowywanie własnego słownika pojęć.

Literatura:

E. Balcerzan, E. Rajewska, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 2007.

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009

Rozumieć Hamleta Williama Szekspira. Kilka refleksji o tłumaczeniach dramatu. Synthesis viginti annorum. Bielańskie studia humanistyczne. Red. Dominika Budzanowska-Weglenda, Dorota Kielak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2023, s. 577-590

Translation and the Quest for Transcendence (Tekstualia, ed. Anna Szczepan-Wojnarska)

https://tekstualia.pl/en/issuesen/translation

Artykuły literaturoznawcze w j. angielskim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)