Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do estetyki literackiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-WprEstLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do estetyki literackiej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02

FP2_W07

FP2_U03

FP2_K01

Wymagania wstępne:

Dotychczasowa wiedza z zakresu szeroko pojętej estetyki literackiej zdobyta w ramach szkoły średniej i dotychczasowego kształcenia w toku studiów I stopnia.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do estetyki literackiej, zapoznanie studentów z ważnymi kategoriami estetycznymi, które funkcjonowały zarówno w dawnej jak i we współczesnej literaturze oraz sztuce oraz z możliwością ich praktycznego zastosowania we wszelkiego rodzajach pracach o charakterze literaturoznawczym.

Pełny opis:

Zajęcia zapoznają studentów z teoriami estetycznymi odnoszącymi się do definicji i sposobów rozumienia piękna, procesu twórczego i przeżycia estetycznego.

Studenci poznają problematykę arcydzieła, sposoby rozumienia piękna w dziejach (w tym w historii literatury).

Kategorie estetyczne omawiane są w kontekstach problemowych, z perspektywy możliwości ich praktycznego zastosowania w sztuce interpretacji dzieł literackich.

Treści merytoryczne:

- dzieło sztuki słowa i jego natura (estetyczny punkt widzenia)

- estetyka i sztuka wartościowania (aksjologia)

- zagadnienie piękna i historia jego rozumienia

- teorie piękna oraz ich realizacje w dziejach sztuki i literatury

- myśl estetyczna Władysława Stróżewskiego i jego filozoficzna eksploracja tekstów literackich

- zagadnienie arcydzieła i problem kanonu dzieł sztuki słowa

- kategorie estetyczne;

- jakości estetyczne

- metafizyczność w sztuce / metafizyczność sztuki

- problem przeżycia estetycznego;

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- A.B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986.

- W.Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.

- W. Stróżewski, P. Taranczewski, Wykłady lubelskie o estetyce, Kraków 2016.

Literatura obowiązująca:

- U. Eco, Historia brzydoty, dowolne wydanie.

- U. Eco, Historia piękna, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje estetyki, t. 1-3, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, dowolne wydanie.

- E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

- P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999.

- H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1991.

- R. Ingarden, Wykład jedenasty, [w:] idem, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Tyszczyk, Kraków 2005, s. 26-44.

- R. Ingarden, Przeżycie estetyczne i przedmiot estetyczny, [w:] ibidem, s. 192-222.

- R. Ingarden, Jakości metafizyczne, Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej, Czy odsłanianie jakości metafizycznych rzeczywiście jest funkcją warstwy przedmiotowej?, [w:] ibidem, s. 286-295.

- S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, przeł A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1999 (stąd rozdz.: Piękno).

- W. Juszczak, Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995.

- A. Linzey, Teologia zwierząt (dowolne wydanie)

- Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Warszawa 2017.

- S. Ossowski, Przyroda i sztuka, w tegoż: Wybór pism estetycznych, red. B. Dziemidoka, Kraków 2004.

- R. M. Rilke, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, tłum. T. Ososiński, Warszawa 2010.

- R.M. Rilke, O poezji i sztuce z pism pośmiertnych, tłum. B. Antochewicz, Wrocław 1995.

- https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_WSS_2017_01_04/c/11302-8875.pdf

- Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. A.J. Nowak, L. Sosnowski, Kraków 2001.

- W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981.

- Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W02

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty

metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać

powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie realizowane poprzez wprowadzenie terminologii, teorii i nurtów metodologicznych odnoszących się do estetki literackiej.

FP2_W07

Student w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego,, realizowane poprzez zastosowanie wiedzy z zakresu estetyki literackiej do analizy i interpretacji dzieła literackiego.

FP2_U03

Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP2_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i

konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii

ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu. Realizowane w programie zajęć z estetyki literackiej.

Metody i kryteria oceniania:

- Ocena wystąpień (prezentacji). Studenci wybierają tematy prezentacji i uzgadniają z prowadzącą zajęcia zakres wystąpień. Mogą mieć one charakter wstępu do zajęć (wprowadzenia do dyskusji) lub referatowy (objaśniający konkretny problem).

- Oceny z kolokwiów, które sprawdzają wiedzę z zajęć lub przygotowanie studenta do zajęć (w semestrze mogą być 3 kolokwia, kolokwia nie muszą być zapowiadane przez prowadzącą).

- Ocena z semestralnej pracy pisemnej. Studenci piszą pracę podczas zajęć końcowych (w terminie wcześniej zaplanowanym).

- Na ocenę ma również wpływ aktywność Studentów, ich zaangażowanie w tok zajęć.

- Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, trzecia nieobecność (w uzasadnionych, życiowych sytuacjach) może zostać zaliczona na dyżurze lub w inny sposób ustalony z Prowadzącą. Jeśli Student ma więcej nieobecności niż 4, nie może otrzymać zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a3f6f12a1074292be922706fdce8707%40thread.tacv2/conversations?groupId=712b8a2d-3888-4458-9b95-15cd2f637b57&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Treści merytoryczne:

- dzieło sztuki słowa i jego natura (estetyczny punkt widzenia);

-sztuka słowa pośród innych sztuk;

-estetyka i wartościowanie w estetyce (przedmiot badań, wzajemne relacje między aksjologią i estetyką);

-zagadnienie piękna;

- transcendentalia

-zagadnienie arcydzieła;

-kategorie estetyczne;

- jakości estetyczne

-problem przeżycia estetycznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- dzieło sztuki słowa i jego natura (estetyczny punkt widzenia);

-sztuka słowa pośród innych sztuk;

-estetyka i wartościowanie w estetyce (przedmiot badań, wzajemne relacje między aksjologią i estetyką);

-zagadnienie piękna;

- transcendentalia

-zagadnienie arcydzieła;

-kategorie estetyczne;

- jakości estetyczne

-problem przeżycia estetycznego.

Literatura:

ŹRÓDŁA O CHARAKTERZE PODRĘCZNIKOWYM:

- R.Ingarden, Wybór pism estetycznych, oprac.i wstęp; A.Tyszczyk, Kraków 2005 (również znajomość wstępu).

- A.B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986.

- W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983.

- W.Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981.

- W.Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.

- W. Stróżewski, P. Taranczewski, Wykłady lubelskie o estetyce, Kraków 2016.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje estetyki, t. 1-3, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, dowolne wydanie.

LITERATURA PODSTAWOWA ODNOSZĄCA SIĘ DO ZAGADNIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ ZAJĘĆ:

- E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

- P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999.

- H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1991.

- R. Ingarden, Wykład jedenasty, [w:] idem, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Tyszczyk, Kraków 2005, s. 26-44.

- R. Ingarden, Przeżycie estetyczne i przedmiot estetyczny, [w:] ibidem, s. 192-222.

- R. Ingarden, Jakości metafizyczne, Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej, Czy odsłanianie jakości metafizycznych rzeczywiście jest funkcją warstwy przedmiotowej?, [w:] ibidem, s. 286-295.

- W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 2002.

- S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, przeł A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1999 (stąd rozdz.: Piękno).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- E. Borowiecka, Poznawcza wartość sztuki, Lublin 1986.

- U. Eco, Historia brzydoty, dowolne wydanie.

- U. Eco, Historia piękna, dowolne wydanie.

- M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

- W. Juszczak, Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995

- Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Warszawa 2017.

- S. Ossowski, Przyroda i sztuka, w tegoż: Wybór pism estetycznych, red. B. Dziemidoka, Kraków 2004.

- R.M. Rilke, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, tłum. T. Ososiński, Warszawa 2010.

- R.M. Rilke, O poezji i sztuce z pism pośmiertnych, tłum. B.Antochewicz, Wrocław 1995.

- Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. A.J. Nowak, L. Sosnowski, Kraków 2001.

- W. Sołowjow, Wybór pism, t.3., Poznań 1988 (stąd: Ogólny sens sztuki)

- S.Szuman, Wybór pism estetycznych, Kraków 2008 (stąd: O kunszcie i istocie poezji lirycznej).

- J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2004.

- M. Wallis, Wybór pism estetycznych, red. T. Pękala, Kraków 2004.

- Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii filozofii i historii literatury polskiej na poziomie studiów licencjackich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS 3

ćwiczenia 30 godz.

przygotowanie własne: 60 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS 3

ćwiczenia 30 godz.

przygotowanie własne: 60 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- A.B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986.

- W.Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.

- W. Stróżewski, P. Taranczewski, Wykłady lubelskie o estetyce, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

- U. Eco, Historia brzydoty, dowolne wydanie.

- U. Eco, Historia piękna, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje estetyki, t. 1-3, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, dowolne wydanie.

- E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

- P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999.

- H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1991.

- R. Ingarden, Wykład jedenasty, [w:] idem, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Tyszczyk, Kraków 2005, s. 26-44.

- R. Ingarden, Przeżycie estetyczne i przedmiot estetyczny, [w:] ibidem, s. 192-222.

- R. Ingarden, Jakości metafizyczne, Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej, Czy odsłanianie jakości metafizycznych rzeczywiście jest funkcją warstwy przedmiotowej?, [w:] ibidem, s. 286-295.

- S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, przeł A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1999 (stąd rozdz.: Piękno).

- W. Juszczak, Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995.

- A. Linzey, Teologia zwierząt (dowolne wydanie)

- Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Warszawa 2017.

- S. Ossowski, Przyroda i sztuka, w tegoż: Wybór pism estetycznych, red. B. Dziemidoka, Kraków 2004.

- R. M. Rilke, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, tłum. T. Ososiński, Warszawa 2010.

- R.M. Rilke, O poezji i sztuce z pism pośmiertnych, tłum. B. Antochewicz, Wrocław 1995.

- https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_WSS_2017_01_04/c/11302-8875.pdf

- Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. A.J. Nowak, L. Sosnowski, Kraków 2001.

- W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981.

- Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)