Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie w tradycję: Współczesność wobec baroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Wsp.bar-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie w tradycję: Współczesność wobec baroku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05 FP2_U03 FP2_K01Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych założeń kultury barokowej na poziomie studiów polonistycznych

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

umiejętność odczytywania tzw. długiego trwania tradycji, odnajdywania tropów estetycznych i ideowych; komparatystyka historyczna: student potrafi wskazać na dynamikę przemian intelektualnych; postrzegać współczesność w kontekście dawnych epok

wowych założeń kultury barokowej na poziomie studiów polonistycznych

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

umiejętność odczytywania tzw. długiego trwania tradycji, odnajdywania tropów estetycznych i ideowych; komparatystyka historyczna: student potrafi wskazać na dynamikę przemian intelektualnych; postrzegać współczesność w kontekście dawnych epok

Kurs ma charakter konwersatoryjny;

pierwsze zajęcia są rodzajem podsumowania kultury barokowej, wskazaniem jej zasadniczych cech i osiągnięć; następnie rozważana jest historia barokowych kontynuacji w kulturze polskiej w trzech aspektach:

I. ideowym - co to jest sarmatyzm i co stało się z dziedzictwem kultury szlacheckiej dzisiaj;

II. estetycznym - poetyka konceptu, zaskoczenia, prowokacji intrelektualnej i jej trwanie w kulturze.

III - w dziedzinie języka poezji (konkret, otwarcie na autoteliczność itp.)

Kurs zakłada wspólną lekturę tekstów artystycznych, historycznoliterackich i publicystycznych współczesnych i pochodzących z dawnych epok.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza

ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont

ma uporządkowaną i pogłębioną, ogólną i szczegółową wiedzę o kulturze

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne

posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

ma świadomość poziomu swej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego

aktywnie uczestniczy w rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Metody i kryteria oceniania:

esej końcowy 3-7 strony

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą kiedy:

ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont FP2_W01

ma uporządkowaną i pogłębioną, ogólną i szczegółową wiedzę o kulturze FP2_W08

ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich

z poszczególnych epok oraz ich kontekstach kulturowych FP2_W11

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne FP2_U01

posiada bardzo dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania FP2_U07

posiada bardzo dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych FP2_U11

ma wysoką świadomość poziomu swej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego FP2_K01

bardzo aktywnie uczestniczy w rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym FP2_K06

Ocenę dobrą otrzymuje student, który:

ma średnią wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont FP2_W01

ma dosyć uporządkowaną i pogłębioną, ogólną i szczegółową wiedzę o kulturze FP2_W08

ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich

z poszczególnych epok oraz ich kontekstach kulturowych FP2_W11

dosyć dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne FP2_U01

posiada dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania FP2_U07

posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych FP2_U11

ma średnią świadomość poziomu swej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego FP2_K01

średnio aktywnie uczestniczy w rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym FP2_K06

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który:

ma niewielką wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont FP2_W01

ma dosyć uporządkowaną i pogłębioną, ogólną i szczegółową wiedzę o kulturze FP2_W08

ma mało uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich

z poszczególnych epok oraz ich kontekstach kulturowych FP2_W11

słabo potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne FP2_U01

posiada niewielką umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania FP2_U07

posiada ledwie ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych FP2_U11

ma niewielka świadomość poziomu swej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego FP2_K01

uczestniczy słabo w rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym FP2_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Krzysztof Koehler, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

30 godzin - aktywne uczestniczenie w zajęciach

25 godzin - przygotowywanie się do zajęć (lektura zadanych tekstów)

20 godzin - napisanie eseju końcowego (analiza zjawisk kulturowych)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

umiejętność odczytywania tzw. długiego trwania tradycji, odnajdywania tropów estetycznych i ideowych; komparatystyka historyczna: student potrafi wskazać na dynamikę przemian intelektualnych; postrzegać współczesność w kontekście dawnych epok

Wymagania wstępne:

znajmość podstawowych założeń kultury barokowej na poziomie studiów polonistycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Krzysztof Koehler, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

30 godzin - aktywne uczestniczenie w zajęciach

25 godzin - przygotowywanie się do zajęć (lektura zadanych tekstów)

20 godzin - napisanie eseju końcowego (analiza zjawisk kulturowych)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Teksty do ćwiczeń:

Wespazjan Kochowski, Psalmodia Polska

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki

Wacław Potocki, wiersze z "Ogrodu fraszek"

Franciszek Zabłocki, Sarmatyzm

Monitor (roczniki: 1564, 1565)

Poezja barska - wybór

Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty

Wacław Rzewuski, Pamiątki Soplicy, fragmenty

Juliszu Słowacki, Ksiądz Marek

Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem

Witold Gombrowicz, Transatlantyk

Czesław Miłosz, wiersze: Toast

Jarosław Marek Rymkiewicz, Wiersze polityczne, Warszawa 2010

Jarosław Marek Rymkiewicz, Samuel Zborowski, Warszawa 2010

Stanisław Grochowiak, wybór wierszy

Źródła dodatkowe:

Janusz Tazbir, "Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit - upadek - relikty", Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978

Janusz Tazbir, "Świat panów Pasków", Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1986

Janusz Tazbir, "Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku", Wrocław: Ossolineum, 1971

Tadeusz Ulewicz, "Sarmacja. Zagadnienie sarmatyzmu",Kraków, Collegium Columbinum 2006

Krzysztof Koehler, Punkty krystalizacji. Szkice o literaturze staropolskiej, Kraków 2021

Krzysztof Koehler, Palus Sarmatica, Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)