Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie w tradycję: Współczesność wobec Oświecenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Wsp.osw-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie w tradycję: Współczesność wobec Oświecenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05

FP2_U03

FP2_K01

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza absolwenta studiów I stopnia ukończonego kierunku dotycząca historii, kultury i literatury XVIII, pocz. XIX wieku oraz XX i pocz. XXI wieku.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie konwersatorium. Jego celem jest zapoznanie studenta ze współczesnymi tekstami kultury nawiązującymi do kultury oświecenia w Polsce i Europie oraz doskonalenie praktycznej umiejętności analizy wybranych tekstów kultury poświęconych XVIII wiekowi, a powstałych w II połowie XX i pocz. XXI wieku.

Literatura:

Gałczyński K. I., Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009. [wybrane utwory]

K. Mrowcewicz, Rękopis znaleziony na ścianie, Warszawa 2017.

Kamieńska A., Od Czarnolasu: najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1971.

Koehler K., Palus sarmatica, Warszawa 2016.

de Laclos P. Ch., Niebezpieczne związki, [dowolne wydanie].

Miłosz Cz., Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990. [wybrane wykłady]

Miłosz Cz., Wiersze, t.1, Kraków 1985. [wybrane utwory]

Pawlikowska-Jasnorzewska M., Poezje, zebrała M. Wiśniewska, przedmową opatrzył A. Mauresberger, t. 1, Warszawa 1958. [wybrane utwory]

Stempowski J., W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie, wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył A. S. Kowalczyk, Warszawa 1993 [wybrane eseje].

Tokarczuk O., Księgi Jakubowe, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W05

- zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki epoki oświecenia;

- zna na poziomie rozszerzonym kanon literatury polskiej i obcej XX i XXI wieku; identyfikuje główne kierunki analizy i interpretacji dzieł oświeceniowych i współczesnych;

- w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi;

- zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświeceniowej oraz współczesnej;

FP2_U03

- używa właściwych terminów i narzędzi badawczych z zakresu literaturoznawstwa celem dokonania właściwej analizy i interpretacji współczesnego i oświeceniowego dzieła literackiego;

oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i

- interpretuje złożone dzieło literackie lub filmowe

- łączy wiedzę dotyczącą literatury oświecenia ze współczesnymi tendencjami literackimi

FP2_K01

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu oświecenia i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami badaczy oświecenia oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

W procesie oceniania brany jest pod uwagę aktywny udział studenta w ćwiczeniach, odnotowywany na bieżąco podczas każdej jednostki zajęciowej (50%) oraz praca zaliczeniowa w formie eseju o objętości minimum 7 stron znormalizowanego wydruku (50%).

Na ocenę bardzo dobrą student wymienia i prezentuje dzieła literatury współczesnej, nawiązujące do eoki oświecenia polskiego i europejskiego. Bezproblemowo rozpoznaje i wskazuje główne nurty i prądy literackie XX i XXI w. Sprawnie formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł literatury współczesnej. Doskonale dokonuje historycznoliterackiej analizy współczesnych tekstów kultury, uwzględniając wątki zawarte w nich wątki i motywy oświeceniowe. Bardzo dobrze analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski. Ma bardzo dobrą świadomość posiadanej wiedzy o kulturze i literaturze oświeceniowej i współczesnej.

Na ocenę dobrą student wymienia i prezentuje dzieła literatury współczesnej, nawiązujące do eoki oświecenia polskiego i europejskiego. Dobrze rozpoznaje i wskazuje główne nurty i prądy literackie XX i XXI w. Właściwie formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł literatury współczesnej. Dobrze dokonuje historycznoliterackiej analizy współczesnych tekstów kultury, uwzględniając wątki zawarte w nich wątki i motywy oświeceniowe. Dobrze analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski. Ma dobrą świadomość posiadanej wiedzy o kulturze i literaturze oświeceniowej i współczesnej.

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym wymienia i prezentuje dzieła literatury współczesnej, nawiązujące do eoki oświecenia polskiego i europejskiego. W stopniu dostatecznym rozpoznaje i wskazuje główne nurty i prądy literackie XX i XXI w. Na formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł literatury współczesnej. W stopniu dostatecznym dokonuje historycznoliterackiej analizy współczesnych tekstów kultury, uwzględniając wątki zawarte w nich wątki i motywy oświeceniowe. Dostatecznie analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski. Ma wystarczającą świadomość posiadanej wiedzy o kulturze i literaturze oświeceniowej i współczesnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- samodzielne przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 25 godzin


Łącznie 85 godzin = 3 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium łączące wiedzę o współczesnej literaturze polskiej z tradycjami oświeceniowymi, polskimi i obcymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)