Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie w tradycję: Współczesność wobec Romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Wsp.rom-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie w tradycję: Współczesność wobec Romantyzmu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05

FP2_U03

FP2_K01Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z historii literatury polskiej (romantyzm).

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest pogłębiona znajomość literatury polskiego romantyzmu i literatury współczesnej poprzez wszechstronną, komparatystyczną analizę i interpretację tekstów, która pozwoli ujawnić powinowactwa współczesności i długie trwanie paradygmatu kultury romantycznej. Celem przedmiotu jest także doskonalenie umiejętności studenta w zakresie analizy struktury artystycznej omawianych utworów, rozpoznawania obecności gatunków literackich polskiego romantyzmu (ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, gawęda, epistolografia romantyczna) i form ich przekształceń w literaturze współczesnej. Ponadto student poznaje ważniejsze prace literaturoznawcze dotyczące związków literatury współczesnej z literaturą pierwszej połowy XIX wieku.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Student:

- wie, czym jest tradycja i historia literatury;

- identyfikuje paradygmat romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- wyciąga wnioski z aksjologicznego promieniowania literatury okresu romantyzmu na współczesność

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i ich dalsze ślady

- wie, w jaki sposób należy analizować i interpretować powinowactwa literatury romantycznej i współczesnej;

- ma dobrą znajomość literatury przedmiotu

- potrafi wskazać konteksty kulturowe literatury współczesnej

- rozumie powiązania między omawianymi epokami

- zna dorobek krytyczny poświęcony współczesnym powinowactwom romantyzmu.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

- potrafi samodzielnie dokonać interpretacji porównawczej romantycznego i współczesnego dzieła literackiego, posługując się przy tym właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

Student

- ma świadomość roli wiedzy o tradycji literatury romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym;

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i

konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii

ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- orientuje się w stopniu dostatecznym, czym jest tradycja i historia literatury;

- identyfikuje paradygmat romantyzmu w systemie kultury narodowej, zwłaszcza współczesnej;

- zna podstawowy kanon dzieł literackich okresu romantyzmu, rozpoznaje w dostateczny sposób ślady romantyzmu we współczesności;

- potrafi po części dokonać samodzielnej interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście nawiązań do romantyzmu.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie w stopniu dobrym, czym jest tradycja i historia literatury;

- identyfikuje paradygmat romantyzmu w systemie kultury narodowej, zwłaszcza współczesnej;

- zna w większości kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i ich ślady we współczesności;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi samodzielnie dokonać interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście nawiązań do romantyzmu;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

- ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest tradycja i historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej, zwłaszcza współczesnej;

- wyciąga wnioski z aksjologicznego horyzontu literatury okresu romantyzmu i współczesności;

- zna wszystkie kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i ich echa we współczesności;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi wskazać konteksty kulturowe literatury współczesnej;

- potrafi samodzielnie dokonać interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście odwołań do romantyzmu;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

- ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnicząc w zajęciach Student może uzyskać 3 punkty ECTS, na które składają się:

30 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - przygotowywanie się do zajęć

10 godzin - przygotowanie prezentacji

10 godzin - pisanie pracy semestralnej

Łącznie: 80 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot historia literatury polskiej - romantyzm. Znajomość literatury romantycznej i współczesnej. Ogólna orientacja w najważniejszych wydarzeniach historycznych i życiu kulturalnym w wieku XIX i XX.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnicząc w zajęciach Student może uzyskać 3 punkty ECTS, na które składają się:

30 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - przygotowywanie się do zajęć

10 godzin - przygotowanie prezentacji

10 godzin - pisanie pracy semestralnej

Łącznie: 80 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)