Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny dramat polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-WspDramat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesny dramat polski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W03 FP2_U03 FP2_K01

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość z teorii i historii dramatu polskiego.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony dramaturgii polskiej powstałej w XXI wieku. Omówimy najważniejsze teksty dramatyczne powstałe w ciągu ostatnich 20 lat, wskazując na główne tendencje w rozwoju tej dziedziny literatury najnowszej. Skupimy się na twórczości takich autorów, jak Lidia Amejko, Mariusz Bieliński, Krzysztof Bizio, Elżbiety Chowaniec, Magdalena Drab, Magdalena Fertacz, Jarosław Jakubowski, Marek Koterski, Tomasz Man, Dorota Masłowska, Artur Pałyga, Marek Pruchniewski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Wojciech Tomczyk, Andrzej Stasiuk, Anna Wakulik, Michał Walczak, Przemysłąw Wojcieszek, Zyta Rudzka. Zastanowimy się nad językiem i poetyką nowego poleskiego dramatu, jego tematyką i problematyką, a także projektem wykonawczym wpisanym w utwory polskich autorów teatralnych. Podczas wykładu odwołamy się do radiowych i telewizyjnych realizacji wybranych sztuk. Zapytamy o miejsce dramatu współczesnego w literaturze i teatrze, a także jego związki z mediami współczesnymi.

Pełny opis:

Wykład poświęcony dramaturgii polskiej powstałej w XXI wieku. Omówimy najważniejsze teksty dramatyczne powstałe w ciągu ostatnich 20 lat, wskazując na główne tendencje w rozwoju tej dziedziny literatury najnowszej. Skupimy się na twórczości takich autorów, jak Lidia Amejko, Mariusz Bieliński, Magdalena Fertacz, Jarosław Jakubowski, Marek Koterski, Tomasz Man, Dorota Masłowska, Artur Pałyga, Marek Pruchniewski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Wojciech Tomczyk, Andrzej Stasiuk, Anna Wakulik czy Michał Walczak. Zastanowimy się nad językiem i poetyką nowego poleskiego dramatu, jego tematyką i problematyką, a także projektem wykonawczym wpisanym w utwory polskich autorów teatralnych.

Podczas wykładu odwołamy się do radiowych i telewizyjnych realizacji wybranych sztuk. Zapytamy o miejsce dramatu współczesnego w literaturze i teatrze, a także jego związki z mediami współczesnymi.

Sprawdzimy czym różni się dramat od "tekstu dla teatru", a teatr dramatyczny od teatru postdramatycznego. Zapytamy o specyfikę dramatu i teatru radiowego, a także dramatu i teatru telewizyjnego.

Metody oceny:

egzamin ustny ze znajomości omawianej literatury dramatycznej i problematyki poruszanej w czasie wykładów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym.

- Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

- Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę uzyskuje student, który nie opanował efektów kształcenia.

Ocenę dostateczną uzyskuje Student, który

- zna na poziomie podstawowym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym.

- potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu dramatologii i historii dramatu

Ocenę dobrą uzyskuje Student, który:

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym.

- potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu dramatologii i historii dramatu

- potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje wybranego dramatu.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje Student, który:

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym.

- potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu dramatologii i historii dramatu

- potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje wybranego dramatu.

- potrafi korzystać z potrzebnych źródeł badawczych i czerpać z nich potrzebną wiedzę o dramacie i teatrze współczesnym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Jacek Kopciński, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2V2dUTdd9Qj_PBkuawqZd86n7vZO0AZ6PUyQUtVWQ8Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1962ee79-4f0a-4426-a822-b533e92bfad2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Jeden punkt ECTS odpowiada w przybliżeniu 30 g. pracy studenta.


2 punkty ECTS = 60 g. pracy. 30 g. udział w zajęciach, 30 g. przygotowanie się do zajęć.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Wymagania wstępne:

Dwie nieobecności usprawiedliwione.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)