Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna- Literatura amerykańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1LitPowAmer
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna- Literatura amerykańska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02

FP2_W04FP2_U01

FP2_U05


FP2_K01

Wymagania wstępne:

Uczestnik zna podstwowe pojęcia, nurty i zjawiska literackie, rozumie na czym polega intertekstualność. Posiada podstawową wiedzę z zakresu historii powszechnej.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone poszczególnym dziełom mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu literackiego,

genologicznego i ideowego dzieła,

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej ich interpretacji,

- ukazywanie znaczenia historii recepcji dzieła dla jego

interpretacji,

- ukazywanie sposobu inkorporowania dzieła w funkcjonujący paradygmat kulturowy,

- wydobycie kolorytu lokalnego, właściwego dla dzieła, usytuowanie go w kanonie literatury powszechnej

- analizę poetyki i sposobów obrazowania oraz przemian estetycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

LAM_W1 (FP2_W02)

- student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie dzieł literatury amerykańskiej i jej podstawowych problemów

LAM_W2 (FP2_W04)

- student zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury amerykańskiej, w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską; ma wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu

LAM_U01(FP2_U01)

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje na temat literatury amerykańskiej, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne

LAM_U02 (FP2_U05)

- student posiada umiejętność opracowania wyników własnych badań zgodnie ze standardami naukowymi i zaprezentowania ich w postaci właściwej tekstom naukowym

LAM_UK01

- student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Student uczestniczy w min. 13 zajęciach w cyklu. Uczestniczy aktywnie, wykazuje się znajomością lektur, potrafi wskazać adekwatne cytaty w trakcie dyskusji o problematyce utworu.

Egzamin ustny obejmujący odpowiedź na trzy pytania:

dotyczące treści lektur

dotyczące problematyki w kontekście historii literatury amerykańskiej

dotyczące terminologii.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie zna treści lektur, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu analitycznego, nie posługuje się terminologią literaturoznawczą.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zna treść omawianych lektur, potrafi w sposób odtwórczy zrekonstruować ich problematykę, uczestniczył w zajęciach, zna podstawowe terminy literaturoznawcze, potrafi wskazać podstawową bibliografię dotyczącą wybranego problemu.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który przeczytał lektury dokładnie, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania o wysokim stopniu szczegółowości dotyczące treści. Wskazuje istotne problemy badawcze i ich konteksty w odniesieniu do wybranego utworu. Potrafi odtwórczo dokonać analizy wybranego zagadnienia. Zna w stopniu teoretycznym i potrafi podać przykłady literackie dla terminów literaturoznawczych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w zajęciach, zna wszystkie lektury w stopniu wysokiej szczegółowości, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskazanego problemu z odniesieniami do literatury przedmiotu, posługuje się świadomie i płynnie terminologią literaturoznawczą, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Literatura powszechna stanowi integralny element kształcenia filologicznego. Przedmiot literatura amerykańska stawia sobie za cel prezentowanie osiągnięć literatury amerykańskiej, których wpływ na sposób postrzegania dzieła literackiego oraz procesu twórczego jest trwały i znaczący, oddziałujący na literaturę polską oraz inne literatury narodowe.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone poszczególnym dziełom mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu literackiego,

genologicznego i ideowego dzieła

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej ich interpretacji

- ukazywanie znaczenia historii recepcji dzieła dla popularnej jego

interpretacji

- ukazywanie sposobu inkorporowania dzieła w funkcjonujący paradygmat kulturowy

- wydobycie kolorytu lokalnego, narodowego właściwego dla dzieła,

usytuowanie go w kanonie literatury narodowej

- analizę poetyki i sposobów obrazowania oraz przemian estetycznych

zachodzących w literaturze różnych epok.

Literatura:

Herman Melville, Moby Dick

Edgar Allan Poe, Wybór opowiadań

Emily Dickinson, Poezje

Harriet Beecher Stow, Chata wuja Toma

W. Faulkner, Absalomie, Absalomie…

Joseph Heller, Paragraf 22

Toni Morrison, Jazz/Umiłowana

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Herman Melville, Moby Dick

Edgar Allan Poe, Wybór opowiadań

Emily Dickinson, Poezje

Harriet Beecher Stow, Chata wuja Toma

W. Faulkner, Absalomie, Absalomie…

Ernest Hemingway, Komu bije dzwon

Joseph Heller, Paragraf 22

Literatura uzupełniająca:

Toni Morrison, Jazz/Umiłowana

Eva Hoffman, Zagubione w przekładzie

Rita Cosby, Cichy bohater/Jan Karski, Tajne Państwo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)