Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Literatury polskiej po 1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-2-HLP1989C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Literatury polskiej po 1989
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA FP2_W01 FP2_W11 UMIEJĘTNOŚCI FP2_U01 FP2_U07 FP2_U11 KOMPETENCJE SPOŁECZNE FP2_K01pisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury polskiej na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: rozumienie przemian kulturowych po 1989r. i roli literatury jako ich świadka, uczestnika i tłumacza.

Umiejętność analizy i interpretacji wyróżniających się utworów literackich ostatniego dwudziestolecia oraz towarzyszących

im kontekstów filozoficznych, społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

1. Religijność bez religii? Wiersze Marcina Świetlickiego

2. Poezja i historia - o wierszach Jana Polkowskiego

3. "Imago mundi" jako epos chrześcijański

4. "Dwanaście stacji" - między ironią i nostalgią

5. Poezja i malarstwo - twórczość Joanny Pollakówny

6. Poezja i muzyka - wiersze Stanisława Barańczaka i Wojciecha Kassa

7." Instalacja Idziego" - powieść idei.

8. Gry "Panny Ferbelin" z tradycją biblijną

9." Generał" - dramat polityczny?

10. "Opowiem ci o wolności" - powieść polityczna?

11. "Wyjście" - Różewicz w poszukiwaniu duchowości?

12. Pismo ciała, pismo choroby - późne wiersze Zbigniewa Herberta

13.Ostatnie wiersze Czesława Miłosza

14. Ostatnie wiersze Wisławy Szymborskiej

15. "Lala" - powieść "korzenna"?

16. "Traktat o łuskaniu fasoli" - nowoczesny epos?

Literatura:

1. Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha, Kraków 2018

2. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste, Kraków

3. Wojciech Wencel, Imago mundi, Warszawa 2005.

4. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005.

5. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998.

6. Wojciech Kass, 41, Warszawa 2009.

7. Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009.

8. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011.

9. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014.

10. Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności , Poznań 2012.

11. Tadeusz Różewicz, Wyjście, Wrocław 2004.

13. Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998.

14. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

15. Wisława Szymborska, Wystarczy, Kraków 2012.

16. Jacek Dehnel, Lala, Warszawa 2006 i nast.

17. Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

FP2_W01; FP2_W11

Student ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury

narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont. Ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach Periodyzacji literatury polskiej,

kanonicznych dziełach z zakresu historii literatury polskiej lat 1989-2009 oraz ich kontekstach kulturowych.

FP2_U01; FP2_U07; FP2_U11

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z

mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne. Student posiada pogłębione

umiejętności w zakresie samodzielnego formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz

prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami. Student posiada dobrze ukształtowaną

umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących zagadnień

języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

FP2_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w

kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie prezentacji – 8 godzin

- przygotowanie pracy pisemnej – 7 godzin

Metody i kryteria oceniania:

1. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą student powinien zrealizować wszystkie zakładane efekty kształcenia .

2. Jeśli ma niewielkie trudności w formułowaniu problemów oraz interpretowaniu utworów literackich - otrzyma ocenę dobrą.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje, gdy jego wiedza o kanonicznych utworach jest pełna luk, a poziom analizy i interpretacji

nie przekracza umiejętności studenta pierwszego stopnia kształcenia.

4. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy nie rozumie potrzeby uczenia się i rzeczywiście się nie uczy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: rozumienie przemian kulturowych po 1989r. i roli literatury jako ich świadka, uczestnika i tłumacza.

Umiejętność analizy i interpretacji wyróżniających się utworów literackich ostatniego dwudziestolecia oraz towarzyszących

im kontekstów filozoficznych, społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

1. Religijność bez religii? Wiersze Marcina Świetlickiego

2. Poezja i historia - o wierszach Jana Polkowskiego

3. "Imago mundi" jako epos chrześcijański

4. "Dwanaście stacji" - między ironią i nostalgią

5. Poezja i malarstwo - twórczość Joanny Pollakówny

6. Poezja i muzyka - wiersze Stanisława Barańczaka i Wojciecha Kassa

7." Instalacja Idziego" - powieść idei.

8. Gry "Panny Ferbelin" z tradycją biblijną

9." Generał" - dramat polityczny?

10. "Opowiem ci o wolności" - powieść polityczna?

11. "Wyjście" - Różewicz w poszukiwaniu duchowości?

12. Pismo ciała, pismo choroby - późne wiersze Zbigniewa Herberta

13.Ostatnie wiersze Czesława Miłosza

14. Ostatnie wiersze Wisławy Szymborskiej

15. "Lala" - powieść "korzenna"?

16. "Traktat o łuskaniu fasoli" - nowoczesny epos?

Literatura:

1. Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha, Kraków 2018

2. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste, Kraków

3. Wojciech Wencel, Imago mundi, Warszawa 2005.

4. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005.

5. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998.

6. Wojciech Kass, 41, Warszawa 2009.

7. Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009.

8. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011.

9. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014.

10. Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności , Poznań 2012.

11. Tadeusz Różewicz, Wyjście, Wrocław 2004.

13. Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998.

14. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

15. Wisława Szymborska, Wystarczy, Kraków 2012.

16. Jacek Dehnel, Lala, Warszawa 2006 i nast.

17. Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2007.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Wojciech Kudyba, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student uczestniczy w zajęciach i samodzielnie czyta dzieła literackie. Ma na to 50 godzin (2 p. ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: rozumienie przemian kulturowych po 1989r. i roli literatury jako ich świadka, uczestnika i tłumacza.

Umiejętność analizy i interpretacji wyróżniających się utworów literackich ostatniego dwudziestolecia oraz towarzyszących

im kontekstów filozoficznych, społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

1. Religijność bez religii? Wiersze Marcina Świetlickiego

2. Poezja i historia - o wierszach Jana Polkowskiego

3. "Imago mundi" jako epos chrześcijański

4. "Dwanaście stacji" - między ironią i nostalgią

5. Poezja i malarstwo - twórczość Joanny Pollakówny

6. Poezja i muzyka - wiersze Stanisława Barańczaka i Wojciecha Kassa

7." Instalacja Idziego" - powieść idei.

8. Gry "Panny Ferbelin" z tradycją biblijną

9." Generał" - dramat polityczny?

10. "Opowiem ci o wolności" - powieść polityczna?

11. "Wyjście" - Różewicz w poszukiwaniu duchowości?

12. Pismo ciała, pismo choroby - późne wiersze Zbigniewa Herberta

13.Ostatnie wiersze Czesława Miłosza

14. Ostatnie wiersze Wisławy Szymborskiej

15. "Lala" - powieść "korzenna"?

16. "Traktat o łuskaniu fasoli" - nowoczesny epos?

Literatura:

1. Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha, Kraków 2018

2. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste, Kraków

3. Wojciech Wencel, Imago mundi, Warszawa 2005.

4. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005.

5. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998.

6. Wojciech Kass, 41, Warszawa 2009.

7. Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009.

8. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011.

9. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014.

10. Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności , Poznań 2012.

11. Tadeusz Różewicz, Wyjście, Wrocław 2004.

13. Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998.

14. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

15. Wisława Szymborska, Wystarczy, Kraków 2012.

16. Jacek Dehnel, Lala, Warszawa 2006 i nast.

17. Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2007.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student uczestniczy w zajęciach i samodzielnie czyta dzieła literackie. Ma na to 50 godzin (2 p. ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: rozumienie przemian kulturowych po 1989r. i roli literatury jako ich świadka, uczestnika i tłumacza.

Umiejętność analizy i interpretacji wyróżniających się utworów literackich ostatniego dwudziestolecia oraz towarzyszących

im kontekstów filozoficznych, społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

1. Religijność bez religii? Wiersze Marcina Świetlickiego

2. Poezja i historia - o wierszach Jana Polkowskiego

3. "Imago mundi" jako epos chrześcijański

4. "Dwanaście stacji" - między ironią i nostalgią

5. Poezja i malarstwo - twórczość Joanny Pollakówny

6. Poezja i muzyka - wiersze Stanisława Barańczaka i Wojciecha Kassa

7." Instalacja Idziego" - powieść idei.

8. Gry "Panny Ferbelin" z tradycją biblijną

9." Generał" - dramat polityczny?

10. "Opowiem ci o wolności" - powieść polityczna?

11. "Wyjście" - Różewicz w poszukiwaniu duchowości?

12. Pismo ciała, pismo choroby - późne wiersze Zbigniewa Herberta

13.Ostatnie wiersze Czesława Miłosza

14. Ostatnie wiersze Wisławy Szymborskiej

15. "Lala" - powieść "korzenna"?

16. "Traktat o łuskaniu fasoli" - nowoczesny epos?

Literatura:

1. Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha, Kraków 2018

2. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste, Kraków

3. Wojciech Wencel, Imago mundi, Warszawa 2005.

4. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005.

5. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998.

6. Wojciech Kass, 41, Warszawa 2009.

7. Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009.

8. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011.

9. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014.

10. Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności , Poznań 2012.

11. Tadeusz Różewicz, Wyjście, Wrocław 2004.

13. Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998.

14. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

15. Wisława Szymborska, Wystarczy, Kraków 2012.

16. Jacek Dehnel, Lala, Warszawa 2006 i nast.

17. Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2007.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)