Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej po 1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-2-HLP1989W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej po 1989
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA FP2_W01 FP2_W11 UMIEJĘTNOŚCI FP2_U07 KOMEPTENCJE SPOŁECZNE FP2_K01wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury polskiej na poziomie polskiej szkoły średniej.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy o najnowszej literaturze polskiej i umiejętności jej rozumienia w szerokich kontekstach

kulturowych

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Kulturowe i cywilizacyjne aspekty przełomu 1989. Rozpad i powrót centrali. Przełom pokoleniowy.

Klasycyści i barbarzyńcy. Krytycy i jurorzy. Spór o kształt życia literackiego. Główne nurty prozy 1989-2009. Poezja -

juwenilia i senilia. Poeci, których nie ma (o rocznikach 50.). Eksplozja intymistyki. Krótka historia form granicznych. Esej,

reportaż, felieton. Co się stało z dramatem? Spełnienia i niespełnienia literatury najnowszej.

Literatura:

Literatura

I. Okolice "Generacji BruLionu"

1. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste. Wiersze religijne według Wojciecha Bonowicza, Kraków 2007

3. Wojciech Wencel, Wiersze zebrane, Warszawa 2003, Imago mundi, Warszawa 2005

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

Wojciech Bonowicz, Echa (2013)

Przemysław Dakowicz, Teoria wiersza polskiego (2013) Łączka (2013)

Tadeusz Dąbrowski, Pomiędzy (2013)

Wojciech Kass, 41 (2010)

Krzysztof Koehler, Antologia (2013)

Jacek Podsiadło, Być może należało mówić (2014).

Tomasz Różycki, Księga obrotów (2011)

II. Generacja "źle obecna"

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

1. Krzysztof Kuczkowski, Wiersze masowe i inne, Sopot 2010

2. Bronisław Maj, Światło, Kraków 2003

3. Jan Polkowski, Antologia, Kraków 2013

4. Janusz Szuber, Pianie kogutów, Kraków 2008

III Późne wiersze "Nowej Fali" :

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

1. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998

2. Ewa Lipska, Pomarańcza Newtona, Kraków 2007

3. Krzysztof Karasek, Słoneczna balia dzieciństwa, Sopot 2013

4. Ryszard Krynicki, Przekreślony początek, Kraków 2013

5. Adam Zagajewski, Asymetria, Kraków 2014

IV Starzy Mistrzowie

1. Julia Hartwig, Zapisane, Kraków 2013

2. Zbigniew Herbert, Elegia na odejście, Wrocław 1990; Rovigo Wrocław 1992 ; Epilog burzy, Wrocław 1998

3. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

4. Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi Wrocław 1999; Szara strefa Wrocław 2002; Wyjście, Wrocław 2004

5. Jarosław Marek Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002

6. Wisława Szymborska, Dwukropek, Kraków 2005

Do wyboru jeden zbiór spośród następujących:

Zbigniew Jankowski, Biały delfin, Warszawa 2009; Biała przędza Sopot 2014

Urszula Kozioł, Fuga (1955-2010), Wrocław 2013

Krystyna Miłobędzka, Imiesłowy, Wrocław 2000

Joanna Pollakówna, Wiersze zebrane, Mikołów 2012.

V Proza, dramat, esej (nowe twarze) :

1. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011

2. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014

2. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005

3. Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004 (lub inne wydanie)

4. Olga Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007

5. Jerzy Sosnowski, Ach , Kraków 2005

Do wyboru dwie książki spośród następujących:

Jacek Dukaj, Lód (2007)

Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności (2012)

Paweł Huelle, Castorp (2004); Ostatnia Wieczerza (2007)

Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem, Warszawa 2014

Antoni Libera, Madame (1998)

Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (1996 lub wyd. późniejsze)

Magdalena Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995

VI Proza, dramat, esej kontynuacje:

1. Gustaw Herling-Grudziński, Gorący oddech pustyni, Warszawa 1997

2. Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000

3. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

4. Ryszard Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993

5. Czesław Miłosz, O podróżach w czasie, Kraków 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

FP2_W01; FP2_W11

Student ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury

narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont. Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej,

kanonicznych dziełach literackich z lat 1989-2009 oraz ich kontekstach kulturowych.

FP2_U07

Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i

ich syntetyzowania.

FP2_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w

kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

OPIS ECTS:

udział w wykładzie - 30 godz.

przygotowanie do wykładu - 10 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

samodzielna lektura - 50 godz.

100 godz. / 25 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodą sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia jest egzamin ustny.

Kryteria oceniania:

1. Aby osiągnąć ocenę bardzo dobrą, student powinien w pełni opanować wszystkie zakładane efekty kształcenia.

2. Jeśli ma kłopoty z formułowaniem krytycznych sądów, popełnia błędy językowe lub ma drobne luki w opanowaniu

materiału - otrzymuje ocenę dobrą.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje, gdy nie potrafi myśleć krytycznie, nie w pełni opanował materiał literacki, ma kłopoty z

formułowaniem myśli.

4. Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie rozumie potrzeby uczenia się i rzeczywiście się nie uczy - ujawniając

ogromne braki dotyczące zakładanych elementów wiedzy i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy o najnowszej literaturze polskiej i umiejętności jej rozumienia w szerokich kontekstach

kulturowych

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Kulturowe i cywilizacyjne aspekty przełomu 1989. Rozpad i powrót centrali. Przełom pokoleniowy.

Klasycyści i barbarzyńcy. Krytycy i jurorzy. Spór o kształt życia literackiego. Główne nurty prozy 1989-2009. Poezja -

juwenilia i senilia. Poeci, których nie ma (o rocznikach 50.). Eksplozja intymistyki. Krótka historia form granicznych. Esej,

reportaż, felieton. Co się stało z dramatem? Spełnienia i niespełnienia literatury najnowszej.

Literatura:

I. Okolice "Generacji BruLionu"

1. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste. Wiersze religijne według Wojciecha Bonowicza, Kraków 2007

3. Wojciech Wencel, Wiersze zebrane, Warszawa 2003, Imago mundi, Warszawa 2005

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

Wojciech Bonowicz, Echa (2013)

Przemysław Dakowicz, Teoria wiersza polskiego (2013) Łączka (2013)

Tadeusz Dąbrowski, Pomiędzy (2013)

Wojciech Kass, 41 (2010)

Krzysztof Koehler, Antologia (2013)

Jacek Podsiadło, Być może należało mówić (2014).

Tomasz Różycki, Księga obrotów (2011)

II. Generacja "źle obecna"

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

1. Krzysztof Kuczkowski, Wiersze masowe i inne, Sopot 2010

2. Bronisław Maj, Światło, Kraków 2003

3. Jan Polkowski, Antologia, Kraków 2013

4. Janusz Szuber, Pianie kogutów, Kraków 2008

III Późne wiersze "Nowej Fali" :

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

1. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998

2. Ewa Lipska, Pomarańcza Newtona, Kraków 2007

3. Krzysztof Karasek, Słoneczna balia dzieciństwa, Sopot 2013

4. Ryszard Krynicki, Przekreślony początek, Kraków 2013

5. Adam Zagajewski, Asymetria, Kraków 2014

IV Starzy Mistrzowie

1. Julia Hartwig, Zapisane, Kraków 2013

2. Zbigniew Herbert, Elegia na odejście, Wrocław 1990; Rovigo Wrocław 1992 ; Epilog burzy, Wrocław 1998

3. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

4. Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi Wrocław 1999; Szara strefa Wrocław 2002; Wyjście, Wrocław 2004

5. Jarosław Marek Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002

6. Wisława Szymborska, Dwukropek, Kraków 2005

Do wyboru jeden zbiór spośród następujących:

Zbigniew Jankowski, Biały delfin, Warszawa 2009; Biała przędza Sopot 2014

Urszula Kozioł, Fuga (1955-2010), Wrocław 2013

Krystyna Miłobędzka, Imiesłowy, Wrocław 2000

Joanna Pollakówna, Wiersze zebrane, Mikołów 2012.

V Proza, dramat, esej (nowe twarze) :

1. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011

2. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014

2. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005

3. Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004 (lub inne wydanie)

4. Olga Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007

5. Jerzy Sosnowski, Ach , Kraków 2005

Do wyboru dwie książki spośród następujących:

Jacek Dukaj, Lód (2007)

Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności (2012)

Paweł Huelle, Castorp (2004); Ostatnia Wieczerza (2007)

Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem, Warszawa 2014

Antoni Libera, Madame (1998)

Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (1996 lub wyd. późniejsze)

Magdalena Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995

VI Proza, dramat, esej kontynuacje:

1. Gustaw Herling-Grudziński, Gorący oddech pustyni, Warszawa 1997

2. Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000

3. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

4. Ryszard Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993

5. Czesław Miłosz, O podróżach w czasie, Kraków 2004

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kudyba, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student uczestniczy w wykładach oraz samodzielnie czyta dzieła literackie. Ma na to wszystko 75 godzin (3 p. ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy o najnowszej literaturze polskiej i umiejętności jej rozumienia w szerokich kontekstach kulturowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Kulturowe i cywilizacyjne aspekty przełomu 1989. Rozpad i powrót centrali. Przełom pokoleniowy.

Klasycyści i barbarzyńcy. Krytycy i jurorzy. Spór o kształt życia literackiego. Główne nurty prozy 1989-2009. Poezja -

juwenilia i senilia. Poeci, których nie ma (o rocznikach 50.). Eksplozja intymistyki. Krótka historia form granicznych. Esej,

reportaż, felieton. Co się stało z dramatem? Spełnienia i niespełnienia literatury najnowszej.

Literatura:

Literatura

I. Okolice "Generacji BruLionu"

1. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste. Wiersze religijne według Wojciecha Bonowicza, Kraków 2007

3. Wojciech Wencel, Wiersze zebrane, Warszawa 2003, Imago mundi, Warszawa 2005

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

Wojciech Bonowicz, Echa (2013)

Przemysław Dakowicz, Teoria wiersza polskiego (2013) Łączka (2013)

Tadeusz Dąbrowski, Pomiędzy (2013)

Wojciech Kass, 41 (2010)

Krzysztof Koehler, Antologia (2013)

Jacek Podsiadło, Być może należało mówić (2014).

Tomasz Różycki, Księga obrotów (2011)

II. Generacja "źle obecna"

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

1. Krzysztof Kuczkowski, Wiersze masowe i inne, Sopot 2010

2. Bronisław Maj, Światło, Kraków 2003

3. Jan Polkowski, Antologia, Kraków 2013

4. Janusz Szuber, Pianie kogutów, Kraków 2008

III Późne wiersze "Nowej Fali" :

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

1. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998

2. Ewa Lipska, Pomarańcza Newtona, Kraków 2007

3. Krzysztof Karasek, Słoneczna balia dzieciństwa, Sopot 2013

4. Ryszard Krynicki, Przekreślony początek, Kraków 2013

5. Adam Zagajewski, Asymetria, Kraków 2014

IV Starzy Mistrzowie

1. Julia Hartwig, Zapisane, Kraków 2013

2. Zbigniew Herbert, Elegia na odejście, Wrocław 1990; Rovigo Wrocław 1992 ; Epilog burzy, Wrocław 1998

3. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

4. Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi Wrocław 1999; Szara strefa Wrocław 2002; Wyjście, Wrocław 2004

5. Jarosław Marek Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002

6. Wisława Szymborska, Dwukropek, Kraków 2005

Do wyboru jeden zbiór spośród następujących:

Zbigniew Jankowski, Biały delfin, Warszawa 2009; Biała przędza Sopot 2014

Urszula Kozioł, Fuga (1955-2010), Wrocław 2013

Krystyna Miłobędzka, Imiesłowy, Wrocław 2000

Joanna Pollakówna, Wiersze zebrane, Mikołów 2012.

V Proza, dramat, esej (nowe twarze) :

1. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011

2. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014

2. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005

3. Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004 (lub inne wydanie)

4. Olga Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007

5. Jerzy Sosnowski, Ach , Kraków 2005

Do wyboru dwie książki spośród następujących:

Jacek Dukaj, Lód (2007)

Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności (2012)

Paweł Huelle, Castorp (2004); Ostatnia Wieczerza (2007)

Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem, Warszawa 2014

Antoni Libera, Madame (1998)

Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (1996 lub wyd. późniejsze)

Magdalena Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995

VI Proza, dramat, esej kontynuacje:

1. Gustaw Herling-Grudziński, Gorący oddech pustyni, Warszawa 1997

2. Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000

3. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

4. Ryszard Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993

5. Czesław Miłosz, O podróżach w czasie, Kraków 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student uczestniczy w wykładach oraz samodzielnie czyta dzieła literackie. Ma na to wszystko 75 godzin (3 p. ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy o najnowszej literaturze polskiej i umiejętności jej rozumienia w szerokich kontekstach kulturowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Kulturowe i cywilizacyjne aspekty przełomu 1989. Rozpad i powrót centrali. Przełom pokoleniowy.

Klasycyści i barbarzyńcy. Krytycy i jurorzy. Spór o kształt życia literackiego. Główne nurty prozy 1989-2009. Poezja -

juwenilia i senilia. Poeci, których nie ma (o rocznikach 50.). Eksplozja intymistyki. Krótka historia form granicznych. Esej,

reportaż, felieton. Co się stało z dramatem? Spełnienia i niespełnienia literatury najnowszej.

Literatura:

Literatura

I. Okolice "Generacji BruLionu"

1. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste. Wiersze religijne według Wojciecha Bonowicza, Kraków 2007

3. Wojciech Wencel, Wiersze zebrane, Warszawa 2003, Imago mundi, Warszawa 2005

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

Wojciech Bonowicz, Echa (2013)

Przemysław Dakowicz, Teoria wiersza polskiego (2013) Łączka (2013)

Tadeusz Dąbrowski, Pomiędzy (2013)

Wojciech Kass, 41 (2010)

Krzysztof Koehler, Antologia (2013)

Jacek Podsiadło, Być może należało mówić (2014).

Tomasz Różycki, Księga obrotów (2011)

II. Generacja "źle obecna"

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

1. Krzysztof Kuczkowski, Wiersze masowe i inne, Sopot 2010

2. Bronisław Maj, Światło, Kraków 2003

3. Jan Polkowski, Antologia, Kraków 2013

4. Janusz Szuber, Pianie kogutów, Kraków 2008

III Późne wiersze "Nowej Fali" :

Do wyboru dwa tomy poetyckie spośród następujących:

1. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998

2. Ewa Lipska, Pomarańcza Newtona, Kraków 2007

3. Krzysztof Karasek, Słoneczna balia dzieciństwa, Sopot 2013

4. Ryszard Krynicki, Przekreślony początek, Kraków 2013

5. Adam Zagajewski, Asymetria, Kraków 2014

IV Starzy Mistrzowie

1. Julia Hartwig, Zapisane, Kraków 2013

2. Zbigniew Herbert, Elegia na odejście, Wrocław 1990; Rovigo Wrocław 1992 ; Epilog burzy, Wrocław 1998

3. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

4. Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi Wrocław 1999; Szara strefa Wrocław 2002; Wyjście, Wrocław 2004

5. Jarosław Marek Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002

6. Wisława Szymborska, Dwukropek, Kraków 2005

Do wyboru jeden zbiór spośród następujących:

Zbigniew Jankowski, Biały delfin, Warszawa 2009; Biała przędza Sopot 2014

Urszula Kozioł, Fuga (1955-2010), Wrocław 2013

Krystyna Miłobędzka, Imiesłowy, Wrocław 2000

Joanna Pollakówna, Wiersze zebrane, Mikołów 2012.

V Proza, dramat, esej (nowe twarze) :

1. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011

2. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014

2. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005

3. Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004 (lub inne wydanie)

4. Olga Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007

5. Jerzy Sosnowski, Ach , Kraków 2005

Do wyboru dwie książki spośród następujących:

Jacek Dukaj, Lód (2007)

Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności (2012)

Paweł Huelle, Castorp (2004); Ostatnia Wieczerza (2007)

Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem, Warszawa 2014

Antoni Libera, Madame (1998)

Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (1996 lub wyd. późniejsze)

Magdalena Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995

VI Proza, dramat, esej kontynuacje:

1. Gustaw Herling-Grudziński, Gorący oddech pustyni, Warszawa 1997

2. Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000

3. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

4. Ryszard Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993

5. Czesław Miłosz, O podróżach w czasie, Kraków 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)