Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-2-Sem.mgr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_W02

FP2_W03

FP2_W22

FP2_W20

FP2_U02

FP2_U03

FP2_U04

FP2_U10

FP2_K02

FP2_K03

FP2_K04


Skrócony opis:

Metodyka pisania pracy magisterskiej; konsultacje; dyskusje.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pomoc w stworzeniu pracy magisterskiej, co odbywa się głównie poprzez konsultacje i dyskusje nad przedstawianymi fragmentami powstających prac.

Literatura:

Bibliografia związana z tematyką rozpraw.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji

literatury powszechnej, zna kanoniczne i najnowsze dzieła literatury światowej, metody analizy i interpretacji, ich konteksty kulturowe oraz dorobek krytyczny im poświęcony

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W07

H1A_W02

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury

antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W07

H1A_W02

- zna współczesne metody analizy zjawisk językowych, rozpoznaje różne paradygmaty badawcze językoznawstwa, stosuje wybrane metody analizy, interpretacji i problematyzowania zjawisk językowych

FP1_W20

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

H1A_U01

H1A_U07

H1A_U08

- umie,kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w

sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze

H1A_U03

H1A_U04

- samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

H1A_U04

H1A_U05

- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

H1A_U04

H1A_U05

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

H1A_K05

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w seminarium.

Praktyki zawodowe:

Zgodne z podjętymi specjalizacjami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Garlej, Jacek Kopciński, Anna Kozłowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Garlej, Jacek Kopciński, Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne online. Cotygodniowe konsultacje indywidualne.

Pełny opis:

Konsultacje indywidualne poświęcone tematyce rozprawy magisterskiej i technikom pisania pracy.

Literatura:

Literatura podawana podczas zajęć.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)