Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury polskiej: szkoła podstawowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-DydPrz-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury polskiej: szkoła podstawowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_WO5


FP1_WO9


FP1_UO1


FP1_KO1

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów specjalizacji nauczycielskiej do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych w drugim module kształcenia, czyli w klasach 4-6.

Wymagania wstępne: brak (Studenci tej specjalizacji nie powinni mieć żadnych dysfunkcji językowych).

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1/ Charakterystyka polskiego systemu oświatowego po 1989 roku.

2/ Rola i znaczenie polonistyki w czterech modułach kształcenia oświatowego ( blaski i cienie nowej podstawy programowej z 2012 roku).

3/ Nauczyciel pożądany w polskiej szkole.

4/ Analiza podstawy programowej w szkole podstawowej po 2008 roku.

5/ Przegląd podstawowych metod nauczania na lekcjach języka polskiego. (2 spotkania).

6/ Metody aktywizujące w polskiej szkole na tle osiągnięć dydaktyki w innych państwach. (2 spotkania).

7/ Zalety metod dramowych na lekcjach języka polskiego.

8/ Zagadnienia przekładu intersemiotycznego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

9/ Warsztat organizacyjny nauczyciela polonisty w szkole.

10/ Omówienie podręczników szkolnych pod względem merytorycznym i edytorskim.

12/ Hospitacje wybranych lekcji we wskazanych placówkach (2 spotkania).

Literatura:

1/ S. Rofley, Jak przetrwać w szkole?, Warszawa 2008

2/ R. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994

3/ B. Dyduch, Miedzy słowem a obrazem, Kraków 2007

4/ A. Dziedzic, Drama na lekcjach języka polskiego, Warszawa 1995

5/ B. Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1997

6/ Z. Uryga, Godziny polskiego, Warszawa-Kraków 1996

7/B. Chrząstowska, Lektura i poetyka, Warszawa 1987

8/ R. Handke, O czytaniu, Warszawa 1984

9/ W.Dynak, Lektura w szkole. Z zagadnień komunikacji literackiej, Wrocław 1978

Metody i kryteria oceniania:

a/ obecność na zajęciach (można opuścić dwa spotkania)

b/ lektura zalecanych tekstów i udział w dyskusji merytorycznej

c/ przygotowanie pracy semestralnej

d/ opracowanie konspektów lekcji

Każde spotkanie składa się z krótkiego wykładu, dyskusji na temat przewodni i omówienia materiałów szkolnych (np. sprawdzanie wypracowań, testów i konspektów zajęć z konkretnych szkół).

Praktyki zawodowe:

Obowiązkowe praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych w wymiarze określonym w regulaminie praktyk studenckich na WNH UKSW

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)