Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania języka polskiego: szkoła podstawowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-3-MNJP-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania języka polskiego: szkoła podstawowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KN1_W05 KN1_W09 KN1_W12; KN1_U03 KN1_U04 KN1_U05 KN1_U06 KN1_U09 KN1_K02, KN1_K06, KN1_K08

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć specjalizacyjnych z wcześniejszego okresu kształcenia.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: po zaliczeniu zajęć student: zna cele, zakres, strukturę kształcenia polonistycznego zawarte w Podstawie programowej; rozpoznaje podręcznikowe modele kształcenia językowego; zna i stosuje odpowiednie metody kształcenia sprawności językowej ucznia; zna cel i rodzaje ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych, gramatyczno-stylistycznych, kompozycyjnych, redakcyjnych i ortograficznych; zna podstawowe modele lekcji, potrafi opracować scenariusz zajęć dydaktycznych z języka polskiego; zna potrzeby komunikacyjne uczniów; potrafi konstruować kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów szkoły podstawowej; wie, czym jest ewaluacja pracy nauczyciela polonisty i jak się ją przeprowadza; zna możliwości wykorzystania komputera na lekcji języka polskiego.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień gramatyki opisowej, kultury języka; podstaw psychologii i pedagogiki; zaliczony I rok studiów I stopnia filologii polskiej.

Treści merytoryczne:Współczesne uwarunkowania edukacji językowej; cele i koncepcje kształcenia polonistycznego w związku z reformą edukacji w Polsce; propozycje kształcenia językowego zawarte w wybranych programach i podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej z odniesieniem do zapisów Podstawy programowej; metody wspierające rozwój i kształcące język ucznia; planowe bogacenie słownictwa uczniów; nauczanie fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni w szkole podstawowej (ujęcie funkcjonalne); błędy językowe; dydaktyka ortografii i interpunkcji; aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej; budowa i organizacja lekcji (podstawowe modele lekcji); planowanie pracy nauczyciela a scenariusz zajęć dydaktycznych; rodzaje i cele szkolnego oceniania; ewaluacja pracy nauczyciela.

Literatura:

1. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003. 2. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek: Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2004. 3. L.Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie do nauczania, Poznań 1996. 4. D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język, Poznań 1999. 5. A. Janus-Sitarz (red)., Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków 2005. 6. A. Janus-Sitarz (red.), Wartościowanie a edukacja polonistyczna, Kraków 2008. 7. Z. A. Kłakówna, Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV-VI, Kraków 2002. 8. G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańsk2002. 9. B. Myrdzik (red.), Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka – Pomiar – Ewaluacja, Lublin 2002. 10. M. Nagajowa, Nauka o języku dla nauki języka, Kielce 1994. 11. E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995. 12. J. Puzynina, A. Mikołajczuk (red.), Nauka o języku w zreformowanej szkole, Warszawa 2000. 13. E.Synowiec (red.), Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole, Kraków 2007. 14. A. Slósarz, Media w służbie polonisty, Kraków 2008. 15. W. Wantuch, Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, Kraków 2005. 16. G. Wiśniewska (red.), Gry i zabawy w kształceniu językowym, Lublin 2000. 17. P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005. 18. Wybrane programy, podręczniki oraz propozycje metodyczne do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student opisuje współczesne uwarunkowania edukacji językowej, wymienia cele i nazywa koncepcje kształcenia polonistycznego zgodnie z najnowszą podstawą programową; charakteryzuje metody wspierające rozwój i kształcące język ucznia;

Student dobiera odpowiednie sposoby bogacenia słownictwa uczniów, projektuje zajęcia poświęcone nauczaniu fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni w szkole podstawowej zgodnie z założeniami dydaktyki szczegółowej;

Student potrafi organizować zajęcia dydaktyczne, kierować pracą grupy, zarządzać czasem.

Metody i kryteria oceniania:

Na całościową ocenę pracy studenta w semestrze (zaliczenie) składają się następujące elementy: przygotowanie do ćwiczeń, aktywny udział w analizowaniu na zajęciach problemów kształcenia językowego w szkole podstawowej; pisemne opracowanie trzech scenariuszy zajęć z kształcenia językowego prezentujących różnorodność metod charakterystycznych dla tego typu działań i opatrzonych komentarzem studenta objaśniającym celowość proponowanych przez niego rozwiązań.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę otrzymuje student, który nie opanował efektów kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który na poziomie podstawowym opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który na poziomie średnio zaawansowanym opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który w pełni opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z efektami kształcenia dla praktyk zawartymi w efektach kształcenia dla specjalizacji student realizuje 150 godzin praktyk w szkole podstawowej, w tym 30 godzin w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i 120 godzin w zakresie dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)