Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania języka polskiego: szkoła podstawowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-3-MNJP-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania języka polskiego: szkoła podstawowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


W zakresie wiedzy: D.1/E.1.W2.; D.1/E.1.W6

W zakresie umiejętności: D.1/E.1.U7. D.1/E.1.U9.

W zakresie kompetencji społecznych: D.1/E.1.K1. D.1/E.1.K7.

Wymagania wstępne:

Ukończone kursy: psychologii ogólnej i rozwojowej, podstaw dydaktyki. Znajomość zagadnień z zakresu gramatyki opisowej, kultury języka i stylistyki.

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe w programie specjalizacji nauczycielskiej. Program obejmuje omówienie wymagań programowych zawartych w aktualnie obowiązującej Podstawie programowej dla przedmiotu Język polski w klasach IV-VIII. Podczas zajęć prezentowane są zasady i metody nauczania oraz sposoby planowania działań edukacyjnych w ramach szczegółowych typów lekcji języka polskiego związanych z kształceniem językowym w szkole podstawowej. Program obejmuje również omówienie koncepcji wybranych programów i podręczników do nauczania języka polskiego.

Pełny opis:

Przygotowanie studentów specjalizacji nauczycielskiej do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych w drugim module kształcenia, czyli w klasach 4-8.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- podstawę programową danego przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania lub prowadzonych zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć;

- metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki,

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

- skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

- rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka w szkole podstawowej. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną formę wypowiedzi oraz zagadnienia językowe. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka w szkole podstawowej. Potrafi z pomocą wykładowcy i z wykorzystaniem różnych źródeł zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybrane zagadnienia językowe. Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania język w szkole podstawowej.

Z trudem potrafi zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybrane zagadnienia językowe. Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z programem studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe w programie specjalizacji nauczycielskiej. Program obejmuje omówienie wymagań programowych zawartych w aktualnie obowiązującej Podstawie programowej dla przedmiotu Język polski w klasach IV-VIII. Podczas zajęć prezentowane są zasady i metody nauczania oraz sposoby planowania działań edukacyjnych w ramach szczegółowych typów lekcji języka polskiego związanych z kształceniem językowym w szkole podstawowej. Scenariusze zajęć lekcyjnych pokazują przykładową realizację zagadnień programowych. Oprócz tego omawiane są koncepcje kształcenia językowego zawarte w wybranych programach i podręcznikach do nauczania języka polskiego.

Literatura:

1. A. Mikołajczuk, R. Pawelec (red.), Na językoznawczych ścieżkach , Warszawa 2007.

2. D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język, Warszawa 1999.

3. M. Karwatowska, L. Tymiakin (red.), Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod, Lublin 2017.

4. A. Janus-Sitarz (red.), Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków 2012.

5. E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995.

6. P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce 2005.

7. "Język Polski w Szkole Podstawowej", Kielce, numery od roku szkolnego 2017/2018.

8. R. Arends, Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 1994.

9. K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2012.

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej dla przedmiotu Język polski w klasach IV-VIII.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Piotr Zbróg
Prowadzący grup: Marcin Miłko, Piotr Zbróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS


1 pkt. (30 h) - uczęszczanie na zajęcia.

0,5 pkt (ok. 15 h) - przygotowanie do zajęć (czytanie lektur, wykonywanie prac domowych).

0,5 pkt (ok. 15 h) - przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe w programie specjalizacji nauczycielskiej. Program obejmuje omówienie wymagań programowych zawartych w aktualnie obowiązującej Podstawie programowej dla przedmiotu Język polski w klasach IV-VIII. Podczas zajęć prezentowane są zasady i metody nauczania oraz sposoby planowania działań edukacyjnych w ramach szczegółowych typów lekcji języka polskiego związanych z kształceniem językowym w szkole podstawowej. Scenariusze zajęć lekcyjnych pokazują przykładową realizację zagadnień programowych. Oprócz tego omawiane są koncepcje kształcenia językowego zawarte w wybranych programach i podręcznikach do nauczania języka polskiego.

Literatura:

1. A. Mikołajczuk, R. Pawelec (red.), Na językoznawczych ścieżkach , Warszawa 2007.

2. D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język, Warszawa 1999.

3. M. Karwatowska, L. Tymiakin (red.), Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod, Lublin 2017.

4. A. Janus-Sitarz (red.), Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków 2012.

5. E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995.

6. P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce 2005.

7. "Język Polski w Szkole Podstawowej", Kielce, numery od roku szkolnego 2017/2018.

8. R. Arends, Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 1994.

9. K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2012.

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej dla przedmiotu Język polski w klasach IV-VIII.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2,4 pkt ECTS


1 pkt. (30 h) - uczęszczanie na zajęcia.

0,75 pkt (ok. 20 h) - przygotowanie do zajęć (czytanie lektur, wykonywanie prac domowych).

0,75 pkt (ok. 20 h) - przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)