Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Przekład intersemiotyczny w praktyce nauczania literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-3-PrzeInt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Przekład intersemiotyczny w praktyce nauczania literatury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


D.1/E.1.W6.

D.1/E.1.U5.

D.1/E.1.K7.


Wymagania wstępne:

Ukończone kursy: psychologii ogólnej i rozwojowej, podstaw dydaktyki, metodyk szczegółowych. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nauki o literaturze i języku.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów specjalizacji nauczycielskiej z dydaktyką i metodyką przekładu intersemiotycznego w nauczaniu literatury i języka polskiego na III i IV etapie edukacyjnym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia przedmiotu należy przygotować referat na wskazany przez wykładowcę lub samodzielnie (wcześniej skonsultowany) temat, w czasie którego zostaną zaprezentowane podstawy teoretyczne danego zagadnienia oraz przykładowe działania lekcyjne dla III lub IV etapu edukacyjnego.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz poetyki. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować projekt lekcji, oparty na metodach waloryzacyjnych (impresyjnych, ekspresyjnych). Potrafi twórczo wykorzystać ideę przekładu intersemiotycznego w planowaniu pracy dydaktycznej.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz poetyki. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować projekt lekcji, oparty na metodach waloryzacyjnych (impresyjnych, ekspresyjnych). Potrafi wykorzystać ideę przekładu intersemiotycznego w planowaniu pracy dydaktycznej.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz poetyki. Przy wsparciu wykładowcy potrafi zaplanować i przygotować projekt lekcji, oparty na metodach waloryzacyjnych (impresyjnych, ekspresyjnych). Potrafi wykorzystać ideę przekładu intersemiotycznego w planowaniu pracy dydaktycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,75 pkt. ECTS - branie udziału w zajęciach i ćwiczeniach.

0,25 pkt. ECTS - przygotowanie referatu zaliczeniowego.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

0,75 pkt. ECTS - branie aktywnego udziału w zajęciach i ćwiczeniach.

0,25 pkt. ECTS - przygotowanie referatu zaliczeniowego.


SUMA: 30 godz. (1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów specjalizacji nauczycielskiej z dydaktyką i metodyką przekładu intersemiotycznego w nauczaniu literatury i języka polskiego na III i IV etapie edukacyjnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)