Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania literatury polskiej: szkoła ponadpodstawowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-II-1-SzPon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania literatury polskiej: szkoła ponadpodstawowa)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

N-spec2_W01, N-spec2_W02; N-spec2_W04; N-spec2_W05; N-spec2_W06; N-spec2_W07; N-spec2_W08; N-spec2_W09; N-spec2_W10; N-spec2_W11.


UMIEJĘTNOŚCI:

N-spec2_U01; N-spec2_U02; N-spec2_U03; N-spec2_U04; N-spec2_U05; N-spec2_U06; N-spec2_U08; N-spec2_U09.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

N-spec2_K01; N-spec2_K02; N-spec2_K03; N-spec2_K04; N-spec2_K05; N-spec2_K06.

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów filologii polskiej (studia drugiego stopnia), którzy kończą specjalność nauczycielską do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Kształcenie literackie w różnych typach szkół ponadpodstawowych.

2. Analiza dokumentów: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe.

3. Koncepcje oraz funkcje podręczników w zakresie kształcenia literackiego.

4. Miejsce edukacji polonistycznej w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

5. Omówienie propozycji lekturowej dedykowanej szkole ponadpodstawowej.

6. Planowanie poszczególnych etapów lekcji oraz kreatywnych zadań edukacyjnych.

7. Teoria i praktyka wprowadzania elementów oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej.

8. Określanie celów i kryteriów lekcji.

9. Informacja zwrotna i ocena koleżeńska na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

10. Ocenianie wypracowań uczniowskich. Warsztaty.

11. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym (kryteria oceny rozprawki problemowej i interpretacji utworu poetyckiego) + sprawdzanie prac.

12. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej i interpretacji porównawczej) + sprawdzanie prac.

13. Ustny egzamin maturalny. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania.

14. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

Literatura:

1. Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., Jak oceniać, aby uczyć, Warszawa 2006.

2. Chrząstowska B., Lektura i poetyka, Warszawa 1987.

3. Fullan M., Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Warszawa 2013.

4. Furgała M., Przeżycie estetyczne Ingardena a odbiór sztuki literackiej w szkole [w:] Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna, Warszawa 2018.

5. Harari, 21 lekcji na XXI w., tłum. M. Romanek, Kraków 2018.

6. Harmin M., Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015.

7. Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli, przeł. Z. Janowska, Warszawa 2015.

8. Key E., Stulecie dziecka, Warszawa 2017.

9. Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, red. M. Trysińska, K. Maciejak, Warszawa 2019.

10. Kompetencje szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996, red. B. Chrząstowska.

11. Kwiatkowska-Ratajczak M., Psychologiczne źródła wiedzy o uczniu, Poznań 2011.

12. Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży, Poznań 1994.

13. Marzano R. J., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012.

14. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia ogólnego, język polski, IV etap edukacyjny (2012, 2018). Wybrane rozporządzenia ministerialne.

15. Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995.

16. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

17. Sagor R., Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2008.

18. Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014.

19. Sterna D., W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018.

20. Uryga Z., Godziny polskiego: z zagadnień kształcenia literackiego, Kraków 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie do zajęć, np. czytanie artykułów naukowych - 30

Przygotowanie autorskiego konspektu zajęć według wzoru przedstawionego przez prowadzącego oraz prezentacja koncepcji lekcji - 30

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę - 20

Konsultacje - 10

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

4. Egzamin pisemny (test wiedzy).

Praktyki zawodowe:

Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem praktyk na WNH UKSW oraz zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów filologii polskiej (studia drugiego stopnia), którzy kończą specjalność nauczycielską do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Kształcenie literackie w różnych typach szkół ponadpodstawowych.

2. Analiza dokumentów: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe.

3. Koncepcje oraz funkcje podręczników w zakresie kształcenia literackiego.

4. Miejsce edukacji polonistycznej w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

5. Omówienie propozycji lekturowej dedykowanej szkole ponadpodstawowej.

6. Planowanie poszczególnych etapów lekcji oraz kreatywnych zadań edukacyjnych.

7. Teoria i praktyka wprowadzania elementów oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej.

8. Określanie celów i kryteriów lekcji.

9. Informacja zwrotna i ocena koleżeńska na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

10. Ocenianie wypracowań uczniowskich. Warsztaty.

11. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym (kryteria oceny rozprawki problemowej i interpretacji utworu poetyckiego) + sprawdzanie prac.

12. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej i interpretacji porównawczej) + sprawdzanie prac.

13. Ustny egzamin maturalny. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania.

14. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

Literatura:

1. Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., Jak oceniać, aby uczyć, Warszawa 2006.

2. Chrząstowska B., Lektura i poetyka, Warszawa 1987.

3. Fullan M., Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Warszawa 2013.

4. Furgała M., Przeżycie estetyczne Ingardena a odbiór sztuki literackiej w szkole [w:] Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna, Warszawa 2018.

5. Harari, 21 lekcji na XXI w., tłum. M. Romanek, Kraków 2018.

6. Harmin M., Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015.

7. Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli, przeł. Z. Janowska, Warszawa 2015.

8. Key E., Stulecie dziecka, Warszawa 2017.

9. Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, red. M. Trysińska, K. Maciejak, Warszawa 2019.

10. Kompetencje szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996, red. B. Chrząstowska.

11. Kwiatkowska-Ratajczak M., Psychologiczne źródła wiedzy o uczniu, Poznań 2011.

12. Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży, Poznań 1994.

13. Marzano R. J., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012.

14. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia ogólnego, język polski, IV etap edukacyjny (2012, 2018). Wybrane rozporządzenia ministerialne.

15. Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995.

16. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

17. Sagor R., Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2008.

18. Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014.

19. Sterna D., W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018.

20. Uryga Z., Godziny polskiego: z zagadnień kształcenia literackiego, Kraków 1996.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)