Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Indywidualizacja procesu nauczania na języku polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-II-2-IndPrN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Indywidualizacja procesu nauczania na języku polskim
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02, FP2_W09, FP2_U01, FP2_U04, FP2_U09, FP2_K01, FP2_K02

Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach służą budowaniu przez studenta strategii dydaktycznych pozwalających na dostosowanie treści nauczania z zakresu kształcenia polonistycznego do potrzeb i możliwości uczniów. Punktem wyjścia jest objaśnienie pojęcia indywidualizacji nauczania i wskazanie różnych sposobów indywidualizowania pracy ucznia na lekcjach języka polskiego. Student pozna podstawowe akty prawne i dokumenty zawierające zalecenia związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych, a także zapozna się z ustaleniami w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć pokazuje różne sposoby indywidualizowania działań dydaktycznych na lekcjach języka polskiego. Prezentowane są sposoby dostosowania treści nauczania z zakresu kształcenia polonistycznego do potrzeb i możliwości uczniów. Terminy i pojęcia związane z indywidualizacją są omawiane i wyjaśniane przy okazji prezentowania szczegółowych problemów (specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, specjalne potrzeby edukacyjne- także praca z uczniem zdolnym, komunikacja z osobami z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Student poznaje podstawowe akty prawne i dokumenty zawierające zalecenia związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych oraz ustalenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapoznaje się ze sposobami oceniania wspierającego uczniów mających trudności w nauce.

W czasie zajęć zostaną zaprezentowane metody prowadzące do efektywnego ćwiczenia umiejętności wymaganych w Podstawie programowej z związku z edukacją włączającą.

Literatura:

Podstawowe akty prawne zebrane np. w publikacjach ORE oraz wybrane artykuły z serii Edukacja nauczycielska polonisty, pod red. A. Janus-Sitarz, Universitas oraz artykuły z czasopisma "Terapia specjalna dzieci i dorosłych", Poznań, 2019/2020.

1. A. Janus-Sitarz (red.), Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków 2012.

2. E. Puchała, K. Leśniewska, Organizacja procesu wpierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa, 2012.

3. M. Czarnocka, IPET w szkole, Warszawa 2018.

4. A. Godzińska, Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego, Warszawa 2018.

5. R. Cybulska, H. Derewlana, A. Kacprzak, K. Pęczek, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W02: student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie z zakresu metodyki nauczania języka polskiego i dydaktyki ogólnej; wymienia akty prawne i dokumenty związane z indywidualizowaniem wymagań edukacyjnych;

FP2_U02: potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane z dydaktyką języka polskiego w związku z koniecznością dostosowania wymagań programowych do potrzeb uczniów.

FP2_K01: student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej, językoznawczej i z zakresy metodyki nauczania i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Opis ECTS

udział w konwersatorium - 30

przygotowanie do zajęć - 15

przygotowanie projektu - 20

przygotowanie do zaliczenia na ocenę - 20

konsultacje - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)