Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie edytorskie tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-1-OpEdTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie edytorskie tekstu literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zasad tworzenia edycji krytycznej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z pojęciami, teoriami związanymi z edytorstwem naukowym oraz zasadami przygotowania edycji krytycznej. Do zadań studenta będą należały: wybór utworu literackiego do wydania, rozpoznanie sytuacji edytorskiej dzieła, analiza i porównanie przekazów, wybór podstawy tekstowej, opracowanie aparatu krytycznego, transkrypcja tekstu oraz opracowanie zasad transkrypcji, przygotowanie komentarzy filologicznych, historycznoliterackich, ew. innych koniecznych do zrozumienia utworu.

Podczas zajęć student wykształca umiejętność samodzielnego organizowania procesu uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1

Student zna pojęcia i teorie z zakresu edytorstwa naukowego

EU2

Student zna zasady przygotowania edycji krytycznej dzieła autorów nieżyjących

EU3

Student potrafi samodzielnie organizować proces przygotowywania edycji krytycznej dzieła literackiego

EU4

Student potrafi samodzielnie dokonać analizy tekstologicznej utworu, wyboru podstawy wydania, transkrypcji tekstu, krytyki tekstu, przygotować stosowne słowniki i objaśnienia.

EU5

Student jest gotów do zastosowania w procesie przygotowania edycji krytycznej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu edytorskiego. Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest złożenie pisemnej pracy zaliczeniowej. Kryteria oceniania są następujące:

Na ocenę bardzo dobrą student:

• ma bardzo dobre rozpoznanie sytuacji edytorskiej dzieła;

• dokonuje bardzo dobrej analizy tekstologicznej i porównania przekazów dzieła;

• w pełni wie jak dokonać wyboru podstawy tekstowej;

• bardzo dobrze opracowuje aparat krytyczny;

• bardzo dobrze przygotować transkrypcję tekstu;

• bardzo dobrze opracowuje zasady transkrypcji;

• bardzo dobrze przygotowuje komentarze filologiczne, historycznoliterackie oraz słowniki.

Na ocenę dobrą student:

• ma dobre rozpoznanie sytuacji edytorskiej dzieła;

• dokonuje dobrej analizy tekstologicznej i porównania przekazów dzieła;

• wie jak dokonać wyboru podstawy tekstowej;

• potrafi dobrze opracować aparat krytyczny;

• dobrze przygotowuje transkrypcję tekstu;

• dobrze opracowuje zasady transkrypcji;

• dobrze przygotowuje komentarze filologiczne, historycznoliterackie oraz słowniki.

Na ocenę dostateczną student:

• ma wystarczające rozpoznanie sytuacji edytorskiej dzieła;

• dokonuje wystarczającej analizy tekstologicznej i porównania przekazów dzieła;

• dostatecznie wie jak dokonać wyboru podstawy tekstowej;

• potrafi dostatecznie opracować aparat krytyczny;

• w sposób dostateczny przygotowuje transkrypcję tekstu;

• w sposób dostateczny opracowuje zasady transkrypcji;

• w sposób dostateczny przygotowuje komentarze filologiczne, historycznoliterackie oraz słowniki.

Na ocenę niedostateczną student:

• nie ma wystarczającego rozpoznania sytuacji edytorskiej dzieła;

• nie dokonuje wystarczającej analizy tekstologicznej i porównania przekazów dzieła;

• nie wie jak dokonać wyboru podstawy tekstowej;

• nie potrafi opracować aparatu krytycznego;

• nie potrafi przygotować transkrypcji tekstu;

• nie potrafi opracować zasad transkrypcji;

• nie potrafi przygotować komentarzy filologicznych, historycznoliterackich oraz słowników.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska, Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godzin

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 30 godzin

Łącznie 90 godzin = 3 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)