Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy poprawności językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-2-ProbPop
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy poprawności językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYHKaD_v1v4zz-8H1HZfFsz033DW455r88cK1vI2l_Ec1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4b3c2254-6691-4df6-b01b-2eb774551234&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

Skrócony opis:

Problemy poprawnościowe w zakresie ortografii, fleksji oraz składni.

Poprawność frazeologiczna.

Interpunkcja - funkcje i użycie znaków interpunkcyjnych.

Poprawnościowe problemy powierzchni tekstu, składniowe, leksykalne i semantyczne.

Pełny opis:

Podczas kursu zostaną omówione wybrane problemy językowe, najczęściej pojawiające się w praktyce redakcyjnej i edytorskiej.

Literatura:

K. Kłosińska, Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004;

Ł. Mackiewicz, 497 błędów. Jak nie zabłądzić w zawiłościach polszczyzny, Elbląg 2019;

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007;

A. Markowski, Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2017.

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2011.

Najnowsze słowniki: poprawnej polszczyzny, języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, interpunkcyjny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W12 rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

FP1_U09 potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia językoznawczego

FP1_K03 jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: kolokwium/test.

Kryteria oceniania: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zrealizował w pełni zakładane efekty kształcenia.

FP1_W12 Ocenę dobrą otrzymuje student, który nie w pełni rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, dobrze zna metody jego analizy, dobrze zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej.

FP1_U09 Ocenę dobrą otrzymuje student, który potrafi z pomocą wykładowcy organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia językoznawczego

FP1_K03 Ocenę dobrą otrzymuje student, który jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

FP1_W12 Ocenę dostateczną otrzymuje student, który słabo rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, dostatecznie zna metody jego analizy, dostatecznie zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

FP1_U09 Ocenę dostateczną otrzymuje student, który nie w pełni potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia językoznawczego

FP1_K03 Ocenę dostateczną otrzymuje student, który nie w pełni jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)