Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-2-TechWys
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14, FP1_U09, FP1_K06

Wymagania wstępne:

Nie ma wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Kurs ma na celu wskazanie metod doskonalenia umiejętności przygotowania i wygłaszania wystąpień. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Obejmują pracę indywidualną i pracę w grupie. Na początku kursu dokonana zostanie diagnoza umiejętności uczestników. Przeprowadzimy analizę przykładowych wystąpień. Kolejne spotkania poświęcone będą poszczególnym aspektom wystąpienia: pozawerbalnym i werbalnym. Efektem zajęć jest przygotowanie własnego wystąpienia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W14 - student opisuje poszczególne etapy przygotowania wystąpienia; wie, jaka postawa ciała jest najkorzystniejsza podczas wystąpień publicznych, zna zasady rozwijania wyrazistości mowy,

FP1_U09 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę do przygotowania wystąpienia na wybrany temat, zwracając uwagę na sposób wygłoszenia wypowiedzi

FP1_K06 - student jest gotów wykorzystywać zdobyte doświadczenia w życiu zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie efektów związanych z wiedzą na ocenę bardzo dobrą student prezentuje różnorodne sposoby pracy nad strukturą wystąpienia, postawą , gestykulacją głosem i wyrazistością mowy; na ocenę dobrą student wskazuje kilka ćwiczeń rozwijających umiejętność konstruowania i wygłaszania wystąpień, na ocenę dostateczną student odtwarza niektóre ćwiczenia rozwijające umiejętności wygłaszania wystąpień.

W zakresie efektów związanych z umiejętnościami na ocenę bardzo dobrą student przygotowuje i wygłasza wystąpienie lub jego fragmenty w trakcie zajęć; na ocenę dobrą student konstruuje komunikatywną wypowiedź i wygłasza ją w trakcie zajęć, na ocenę dostateczną student wygłasza wystąpienie, które wymaga dopracowania bądź korekty.

W zakresie efektu związanego z kompetencjami społecznymi na ocenę bardzo dobrą, dobrą i dostateczną student jest gotów zastosować poznane metody i rozwinięte umiejętności w życiu zawodowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach - 30 h - 1 ECTS

lektura i analiza materiałów referencyjnych - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie wystąpienia zaliczeniowego - 30 h - 1 ECTS

W sumie: 90 h - 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach - 30 h - 1 ECTS

lektura i analiza materiałów referencyjnych - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie wystąpienia zaliczeniowego - 30 h - 1 ECTS

W sumie: 90 h - 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)