Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do edytorstwa naukowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-2-WprEdyt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do edytorstwa naukowego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

FP1_U11

FP1_K05

Pełny opis:

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat edytorstwa naukowego, jego historii i tożsamości we współczesnym krajobrazie badawczym, oraz z elementarnymi praktykami naukowego opracowania tekstu. Głównym kontekstem omawianej problematyki będzie polska tradycja tekstologii i edytorstwa naukowego. Każde z poruszanych zagadnień będziemy omawiali, zaczynając od wstępu teoretycznego wprowadzającego do krótkiej dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych. Jeśli czas pozwoli, chciałbym również zapoznać studentów z wybranymi edycjami reprezentującymi różne modele pracy z tekstem.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu edytorstwa naukowego, potrafi wskazać odpowiednie zasady postępowania z tekstem poddawanym edycji.

Student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji z zakresu edytorstwa naukowego, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu lub specjalizacji.


Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć wprowadzających w problematykę edytorską przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który,

- doskonale zna podstawowe zasady edytorskiego opracowania tekstu, potrafi podać ich wyczerpującą charakterystykę.

- Bardzo dobrze zna związaną z powyższymi zagadnieniami terminologię stosowaną w rodzimej praktyce tekstologicznej i edytorskiej.

- Bardzo dobrze organizuje własny proces uczenia się, uzupełniania informacji.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który:

- dobrze zna podstawowe zasady edytorskiego opracowania tekstu, potrafi podać ich poprawną charakterystykę;

- dobrze zna związaną z powyższymi zagadnieniami terminologię stosowaną w rodzimej praktyce tekstologicznej i edytorskiej.

- dobrze organizuje własny proces uczenia się, uzupełniania informacji.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który:

- niezbyt dobrze zna podstawowe zasady edytorskiego opracowania tekstu, potrafi podać ich wyczerpującą charakterystykę;

- zna niektóre elementy terminologii stosowanej w rodzimej praktyce tekstologicznej i edytorskiej;

- organizuje własny proces uczenia się, uzupełniania informacji w stopniu dostatecznym, ale wciąż umożliwiającym dalszy rozwój we własnym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

30 godzin udział w zajęciach

15 godzin samodzielna analiza materiału źródłowego

10 godzin przygotowanie do zaliczenia

5 godzi konsultacje

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978 (wznowienie: Toruń 2011).

B. Bravo, Krytyka tekstu, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I, red. Ewa Wipszycka, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.

P. Maas, Krytyka tekstu, tłum. K. Sybilska, „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 2.

K. Budrowska, „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego, „Pamiętnik Literacki” 3/2006 (online w: https://bazhum.muzhp.pl).

P. Bem, „Zachować intencję autora”. O szlachetnym kłamstwie w edytorstwie naukowym, „Tekstualia” 2017, nr 1, s. 67-76 (https://tekstualia.pl/files/a3662aed/bem_p._-_zachowac_intencje_autora.pdf).

R. Krzywy, Pestańskie róże i równe szczęście. Rozważania na temat objaśnień do tekstu staropolskiego, „Terminus. Półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej” 2007, z. 2, s. 123-140 (https://www.academia.edu).

R. Grześkowiak, Bramka Górskiego. O ubezwłasnowolnieniu staropolskich autorów przy wyborze podstawy krytycznego wydania, „Terminus. Półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej” 2007, z. 2, s. 103-122.

Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI−XVIII w. ), red. A. Perłakowski, Kraków 2011.

M. Prussak, Zmierzch edycji krytycznych?, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 4 (https://pamietnik-literacki.pl/pamietnik-literacki-4-2020).

J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)