Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-3-JezMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język w mediach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12 FP1_U11 FP1_K05

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach oraz poznanie nowych gatunków (związanych z mediami elektronicznymi), przyjrzenie się jak w mediach dziennikarze używają języka, zaobserwowanie nowych zjawisk, tendencji, refleksja nad etyką pracy dziennikarze w kontekście przekazywania informacji.

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie FP1_W12 - student zna podstawowe zasady postępowania w trakcie tworzenia dziennikarskich tekstów informacyjnych; ma podstawową wiedzę na temat gatunków dziennikarskich; ma podstawową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych.

W zakresie FP1_U11 - student potrafi doskonalić własne kompetencje zawodowe; potrafi wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny; potrafi ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności; potrafi samodzielnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny; potrafi efektywnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania; potrafi w uporządkowany sposób określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania.

W zakresie FP1_K05 - trafnie ocenia wpływ dziennikarskich treści informacyjnych na społeczeństwo.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej jest adiustacja językowa tekstu dziennikarskiego. Student może nie przyjść na zajęcia 3 razy bez żadnych konsekwencji, nadliczbowe nieobecności trzeba zaliczyć, pisząc za każdy tekst informacyjny. Nie otrzyma zaliczenia osoba, która uczestniczyła w zajęciach mniej niż 8 razy.

- Na ocenę bardzo dobrą student powinien odnaleźć i poprawić niemal wszystkie błędy w tekście dziennikarskim

- Na ocenę dobrą student powinien odnaleźć i poprawić co najmniej 75% błędów w tekście dziennikarskim

- Na ocenę dostateczną student powinien odnaleźć i poprawić większość błędów w tekście dziennikarskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, takich jak news, relacja czy zapowiedź, oraz zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach.

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien mieć pogłębioną wiedzę z zakresu poprawności językowej oraz uważnie i na bieżąco śledzić wydarzenia medialne.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Metody oceny:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie dostarczonych ćwiczeń w trakcie zajęć

- adiustacja językowa tekstu na ocenę

Literatura:

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

Wymagania wstępne:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Link do spotkań:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31O7gxqgO0ohukcQhOJIvcjOQa8l6sGudf-4f7eG5wM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=85ba7744-0161-4d11-b565-86d545a25f99&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayp2lUrYARIeHiW9DvuvxX5aqGEVBktL1k_Y6tbFeXJk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b07e26-3437-40e2-9a39-e206beca3b56&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS, 1 punkt - udział w zajęciach, 1 punkt- lektury, przygotowanie się do zajęć, 1 punkt- prace domowe (omawiane podczas zajęć)

Wymagania wstępne:

b

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS: 1 - obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział oraz samodzielne wykonywanie zadań; 1 - praca zaliczeniowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)