Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-3-PrEdLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W12

FP1_U02

FP1_U05

FP1_K05

Wymagania wstępne:

Wiedza filologiczna z zakresu pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia.


Skrócony opis:

Zajęcia mają formę ćwiczeń, wprowadzają w tajniki filologii.

Tematyka obejmuje wybrane problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku, w szczegółowym ujęciu dotyczy złożonej drogi, jaką pokonuje dzieło od znaków na papierze (rękopis) do edycji, a tym samym różnych rozstrzygnięć edytorskich oraz licznych problemów związanych z owymi rozstrzygnięciami. Wszystkie działania podejmowane na ćwiczeniach stanowią wprowadzenie do sztuki interpretacji filologicznej, po to, aby zrozumieć rangę rzemiosła edytorskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia wprowadzają w filologię i w przygodę lektury rękopisu, w interpretację filologiczną dzieła oglądanego z perspektywy autografu i specyfiki skryptoriów pisarzy i poetów XIX i XX wieku. Zajęcia dostarczają narzędzi do krytycznej lektury edycji oraz do świadomie prowadzonej interpretacji filologicznej dzieła literackiego.

Zajęcia służą wtajemniczeniu w sferę procesu twórczego i tworzenia sztuki, odsłonięciu specyfiki kultury rękopisu i kultury druku, ze szczególnym uwzgędnieniem rzemiosła edytorskiego i problemów, z jakim się mierzy.

Program ćwiczeń opiera się na analizie rozstrzygnięć edytorskich, sposobach budowania komentarza naukowego.

Ćwiczenia mają charakter detektywistyczny, gdyż autografy skrywają w sobie tajemnice - trudne częstokroć do rozwiązania i odsłonięcia w edycjach.

Zajęcia wprowadzają w przygodę lektury manuskryptów i rozpoznań edytorskich. Sztuka czytania jest sztuką myślenia również tekstologicznego, a przyjemność lektury manuskryptu, a także dzieła w druku (w edycji) może być źródłem odpowiedzi na kluczowe pytania odnoszące się się sensu tekstu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania, stosowanego w edytorstwie naukowym w

odniesieniu do tekstów XIX- i XX-wiecznych.

Student potrafi samodzielnie analizować proces przygotowania publikacji krytycznej XIX- i XX-wiecznej.

Student potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje. edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu kształcenia

edytorskiego.

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji edytorskiego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

2. aktywny udział w zajęciach

3. przygotowanie projektu multimedialnego pt. Mój sonet Adama Mickiewicza: od autografu do edycji. Termin złożenia zostanie ustalony ze Studentami.

Ocena bardzo dobra: aktywny udział w zajęciach, obecność (dopuszczalne dwie nieobecności), ocena bardzo dobra za projekt.

Ocenę dobra: aktywny udział w zajęciach, obecność (dopuszczalne dwie nieobecności), ocena bardzo dobra za projekt.

Ocena dostateczna: aktywny udział w zajęciach, obecność (dopuszczalne dwie nieobecności), ocena dostateczna za projekt.

Ocena niedostateczna - Student nie spełnił wymogów zaliczenia zajęć (obecność na zajęciach, wykonanie projektu na minimum ocenę dostateczną)

Dodatkowa aktywność: wprowadzenie do dyskusji, omówienie problemu szczegółowego - mogą podnieść ocenę semestralną.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS

90 godzin: 30 godzin - ćwiczenia akademickie, 30 godzin - przygotowanie do ćwiczeń i konsultacje, 30 godzin - wykonanie projektu na zaliczenie.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę ćwiczeń, wprowadzają w tajniki filologii.

Tematyka obejmuje wybrane problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku, w szczegółowym ujęciu dotyczy złożonej drogi, jaką pokonuje dzieło od znaków na papierze (rękopis) do edycji, a tym samym różnych rozstrzygnięć edytorskich oraz licznych problemów związanych z owymi rozstrzygnięciami. Wszystkie działania podejmowane na ćwiczeniach stanowią wprowadzenie do sztuki interpretacji filologicznej, po to, aby zrozumieć rangę rzemiosła edytorskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia wprowadzają w filologię i w przygodę lektury rękopisu, w interpretację filologiczną dzieła oglądanego z perspektywy autografu i specyfiki skryptoriów pisarzy i poetów XIX i XX wieku. Zajęcia dostarczają narzędzi do krytycznej lektury edycji oraz do świadomie prowadzonej interpretacji filologicznej dzieła literackiego.

Zajęcia służą wtajemniczeniu w sferę procesu twórczego i tworzenia sztuki, odsłonięciu specyfiki kultury rękopisu i kultury druku, ze szczególnym uwzgędnieniem rzemiosła edytorskiego i problemów, z jakim się mierzy.

Program ćwiczeń opiera się na analizie rozstrzygnięć edytorskich, sposobach budowania komentarza naukowego.

Ćwiczenia mają charakter detektywistyczny, gdyż autografy skrywają w sobie tajemnice - trudne częstokroć do rozwiązania i odsłonięcia w edycjach.

Zajęcia wprowadzają w przygodę lektury manuskryptów i rozpoznań edytorskich. Sztuka czytania jest sztuką myślenia również tekstologicznego, a przyjemność lektury manuskryptu, a także dzieła w druku (w edycji) może być źródłem odpowiedzi na kluczowe pytania odnoszące się się sensu tekstu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)