Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie edytorskie tekstu - literatura XVII/XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-1-OpEdTe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie edytorskie tekstu - literatura XVII/XVIII w.
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_WO5

FP2e_W19

FP2e_U05

FP2e_K04

Skrócony opis:

Specjalizacja edytorska - podczas konwersatorium studenci ugruntowują wiedzę (lub nabywają) w zakresie edytorstwa naukowego i przystępują do praktycznego jej wykorzystania. Podczas zajęć oraz w domu studenci przygotowują opracowanie edytorskie tekstu dzieła literackiego z XVII lub XVIII wieku; powinni zaprezentować nabyte umiejętności w praktyce samodzielnego działania edytorskiego.

Pełny opis:

Zadania: wybór utworu literackiego, rozpoznanie sytuacji edytorskiej dzieła, analiza i porównanie przekazów, wybór podstawy tekstowej, opracowanie aparatu krytycznego, transkrypcja tekstu oraz opracowanie zasad transkrypcji, przygotowanie komentarzy filologicznych, historycznoliterackich, ew. innych koniecznych do zrozumienia utworu.

Literatura:

1. Alfredo Stussi, Tekstologia i edytorstwo, przeł. P. i M. Salwa, Gdańsk 2014

2. Z.Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

3. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

4. J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980.

5. Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.

6. J. Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983.

7. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_WO5

FP2e_W19

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu z zakresu edytorstwa naukowego. Student ma uporządkowaną wiedzę obejmującą praktyki w zakresie edytorstwa naukowego dzieł literackich XVII i XVIII w. na poziomie zaawansowanym.

FP2_UO5

Student potrafi integrować na poziomie zaawansowanym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz innych, których znajomość jest niezbędna przy opracowaniu utworów autorów XVII-XVIII w. Potrafi przeprowadzić krytykę tekstu w odniesieniu do dzieł literatury XVII-XVIII w. i przygotować edycję krytyczną (fragment edycji) dzieła literackiego.

FP2_KO4

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy / edytora tekstów dawnych.

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć i praca zaliczeniowa – 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

Na ocenę końcową składają się aktywność na zajęciach oraz ocena z pracy zaliczeniowej.

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii nauk humanistycznych z zakresu z zakresu edytorstwa naukowego. Student nie ma uporządkowanej wiedzy z tego zakresu

Na ocenę dostateczną (3): Student dostatecznie zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu z zakresu edytorstwa naukowego. Student ma dostatecznie uporządkowaną wiedzę w zakresie z edytorstwa naukowego literatury XVII i XVIII w. na poziomie zaawansowanym.

Na ocenę dobrą (4): Student dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu z zakresu edytorstwa naukowego. Student ma dobrze uporządkowaną wiedzę w zakresie edytorstwa naukowego literatury XVII i XVIII w. na poziomie zaawansowanym.

Na ocenę bardzo dobrą (5): Student ma tę wiedzę na poziomie zaawansowanym.

Analogicznie w pozostałych kryteriach:

Efekt FP2_U05 -

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie potrafi integrować na poziomie zaawansowanym narzędzi badawczych z dziedzin nie zbędnych do przeprowadzenia krytyki tekstu i przygotowania edycji krytycznej dzieł dawnych

Na ocenę dostateczną (3) - potrafi to w stopniu dostateocznym;

Na ocenę dobrą (4): - potrafi to w stopniu dobrym

na ocenę bardzo dobrą - w stopniu bardzo dobrym.

Efekt: FP2e_K02; FP2e_K04

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie identyfikuje i nie rozstrzyga dylematów wynikających z wykonywania czynności wydawcy naukowego dzieł dawnych.

Na ocenę dostateczną (3) - czyni to w stopniu dostatecznym

Na ocenę dobrą (4) - w dobrym

Na ocenę bardzo dobrą (5) - w bardzo dobrym.

Praktyki zawodowe:

w powiązaniu ze specjalizacją

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)