Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie edytorskie tekstu - literatura XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-1-OpEdTek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie edytorskie tekstu - literatura XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05


Wymagania wstępne:

Materiał ze specjalizacji edytorskiej z I stopnia studiów lub gotowość do jego uzupełnienia.

Pełny opis:

Zajęcia z modułu edytorskiego mają na celu ugruntowanie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu edytorstwa naukowego. Zajęcia przybliżają zagadnienia edytorstwa XIX i XX wieku. Obejmują kwestie dotyczące ustalania podstaw wydania, atrybucji autorstwa, aparatu krytycznego. Przybliżają standardy wydawnicze ważnych edycji literatury pięknej XIX i XX wieku. Podczas zajęć studenci samodzielnie przygotowują opracowanie edytorskie dzieła literackiego z XIX lub XX wieku.

Przygotowywana w czasie całego semestru praca zaliczeniowa jest efektem kolejnych etapów pracy edytorskiej nad dziełem literackim. Są to: wybór utworu, rozpoznanie jego sytuacji edytorskiej, analiza i porównanie przekazów, wybór podstawy tekstowej, opracowanie aparatu krytycznego, opracowanie językowe tekstu, sporządzenie niezbędnych komentarzy filologicznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W10

Student zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania z zakresu edytorstwa naukowego.

FP2_U08

Student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach edytorstwa naukowego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

FP2_K05

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu edytorskiego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Opis ECTS:

- udział w zajęciach na platformie e-learningowej – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie pracy pisemnej – 15 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest złożenie pisemnej pracy zaliczeniowej. Kryteria oceniania są następujące:

Na ocenę bardzo dobrą student:

• ma bardzo dobre rozpoznanie sytuacji edytorskiej dzieła;

• dokonuje bardzo dobrej analizy tekstologicznej i porównania przekazów dzieła;

• w pełni wie jak dokonać wyboru podstawy tekstowej;

• bardzo dobrze opracowuje aparat krytyczny;

• bardzo dobrze przygotować transkrypcję tekstu;

• bardzo dobrze opracowuje zasady transkrypcji;

• bardzo dobrze przygotowuje komentarze filologiczne, historycznoliterackie oraz słowniki.

Na ocenę dobrą student:

• ma dobre rozpoznanie sytuacji edytorskiej dzieła;

• dokonuje dobrej analizy tekstologicznej i porównania przekazów dzieła;

• wie jak dokonać wyboru podstawy tekstowej;

• potrafi dobrze opracować aparat krytyczny;

• dobrze przygotowuje transkrypcję tekstu;

• dobrze opracowuje zasady transkrypcji;

• dobrze przygotowuje komentarze filologiczne, historycznoliterackie oraz słowniki.

Na ocenę dostateczną student:

• ma wystarczające rozpoznanie sytuacji edytorskiej dzieła;

• dokonuje wystarczającej analizy tekstologicznej i porównania przekazów dzieła;

• dostatecznie wie jak dokonać wyboru podstawy tekstowej;

• potrafi dostatecznie opracować aparat krytyczny;

• w sposób dostateczny przygotowuje transkrypcję tekstu;

• w sposób dostateczny opracowuje zasady transkrypcji;

• w sposób dostateczny przygotowuje komentarze filologiczne, historycznoliterackie oraz słowniki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 pkt ECTS, w tym:


1 pkt ECTS - 30 h - udział w zajęciach

1 pkt ECTS - 25 h - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć),

2 pkt ECTS - 50 h - przygotowanie pracy semestralnej
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)