Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR, promocja, kształtowanie wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-1-PRProWi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PR, promocja, kształtowanie wizerunku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W11

FP2_U09

FP2_K06

na na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia językoznawczego, tj. zagadnieniami dotyczący PR, promocji i gatunków perswazyjnych

potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia językoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie, tj. nadążać za trendami w PR, weryfikować wiarygodne informacje, wykorzystać nowe tendencje do planowania i ewaluacji kampanii analizowanych podczas zajęć

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia językoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego. tj/ planować i prowadzić ewaluację kampanii promocyjnych. planować strategie informacyjne dla podmiotów, analizować dane z badań naukowych, które mogą być przydatne w pracy PR owca

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw PR i narzędzi prowadzenia działań komunikacyjnych w różnych typach organizacji, planowania i ewaluacji działań PR. Studencki będą podczas zajęć pracować metodą projektową, przewidziane są również spotkania z praktykami PR i wizyty w instytucjach (w ramach możliwości).

Pełny opis:

Studenci poznają historię PR, ewolucję zjawiska, pojęcia i miejsce PR w strukturach współczesnych organizacji (w tym w instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, centralnych, NGO). Studenci poznają podstawie narzędzie PR oraz sposoby ich ewaluacji, w tym sposobów prowadzenia kampanii komunikacyjnych w mediach tradycyjnych i elektronicznych (oraz społecznościowych). Studenci poznają zasady planowania kampanii informacyjnych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Literatura:

Magdalena Jaworowicz, Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa, 2015

Anna Miotk, Badania w public relations. Wprowadzenie, Difin, Warszawa, 2012

Barbara Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa, 2011

Reich Leigh, Mity PR-u, PWN, 2019

Jacek Barlik, Doskonałe Public relations. Teorie, kontrowersje, debaty, Poltext, Warszawa, 2021

Wojciech Budzyński, PR. Wizerunek, reputacja, tożsamość, Poltext, Warszawa, 2018

https://www.wirtualnemedia.pl/wiadomosci/public-relations

https://www.press.pl/

https://sm-manager.pl/

https://www.pr-manager.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

na poziomie zaawansowanym zna pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia językoznawczego, tj. zagadnieniami dotyczący PR, promocji i gatunków perswazyjnych

potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia językoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie, tj. nadążać za trendami w PR, weryfikować wiarygodne informacje, wykorzystać nowe tendencje do planowania i ewaluacji kampanii analizowanych podczas zajęć

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia językoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego. tj/ planować i prowadzić ewaluację kampanii promocyjnych. Umie planować strategie informacyjne dla podmiotów, analizować dane z badań naukowych, które mogą być przydatne w pracy PR owca

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące, prace domowe omawiane podczas zajęć, jako element podnoszący umiejętności i wiedzę studentów.

Ocena bdb: na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia językoznawczego, tj. zagadnieniami dotyczący PR, promocji i gatunków perswazyjnych oraz nadąża za trendami w PR, weryfikuje wiarygodne informacje, wykorzystuje nowe tendencje do planowania i ewaluacji kampanii analizowanych podczas zajęć ; bardzo dobrze planuje strategie informacyjne dla podmiotów, analizować dane z badań naukowych, które mogą być przydatne w pracy PR owca

Db: na poziomie dobrym zna pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia językoznawczego, tj. zagadnieniami dotyczący PR, promocji i gatunków perswazyjnych oraz czasami nadąża za trendami w PR, zwykle weryfikuje wiarygodne informacje, często wykorzystuje nowe tendencje do planowania i ewaluacji kampanii analizowanych podczas zajęć ; przy wsparciu planuje strategie informacyjne dla podmiotów, potrafi w dostatecznym stopniu analizować dane z badań naukowych, które mogą być przydatne w pracy PR owca

Dst: na poziomie dostatecznym zna pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia językoznawczego, tj. zagadnieniami dotyczący PR, promocji i gatunków perswazyjnych oraz rzadko nadąża za trendami w PR, rzadko weryfikuje wiarygodne informacje, czasami wykorzystuje nowe tendencje do planowania i ewaluacji kampanii analizowanych podczas zajęć ; przy znacznym wsparciu planuje strategie informacyjne dla podmiotów, potrafi w dostatecznym stopniu analizować dane z badań naukowych, które mogą być przydatne w pracy PR owca

Ndst: nie opanował zakładanych efektów uczenia się

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS= 1 punkt (30 godzin) udział w zajęciach, przygotowanie 2 prac domowych oraz projektu końcowego (60 godzin)- 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw PR i narzędzi prowadzenia działań komunikacyjnych w różnych typach organizacji, planowania i ewaluacji działań PR. Studencki będą podczas zajęć pracować metodą projektową, przewidziane są również spotkania z praktykami PR i wizyty w instytucjach (w ramach możliwości).

Pełny opis:

Studenci poznają historię PR, ewolucję zjawiska, pojęcia i miejsce PR w strukturach współczesnych organizacji (w tym w instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, centralnych, NGO). Studenci poznają podstawie narzędzie PR oraz sposoby ich ewaluacji, w tym sposobów prowadzenia kampanii komunikacyjnych w mediach tradycyjnych i elektronicznych (oraz społecznościowych). Studenci poznają zasady planowania kampanii informacyjnych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Literatura:

Magdalena Jaworowicz, Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa, 2015

Anna Miotk, Badania w public relations. Wprowadzenie, Difin, Warszawa, 2012

Barbara Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa, 2011

Reich Leigh, Mity PR-u, PWN, 2019

Jacek Barlik, Doskonałe Public relations. Teorie, kontrowersje, debaty, Poltext, Warszawa, 2021

Wojciech Budzyński, PR. Wizerunek, reputacja, tożsamość, Poltext, Warszawa, 2018

https://www.wirtualnemedia.pl/wiadomosci/public-relations

https://www.press.pl/

https://sm-manager.pl/

https://www.pr-manager.pl/

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2,5 ECTS: 15 godzin udział w zajęciach; 30 godzin analiza lektur; 30 godzin przygotowanie projektu końcowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw PR i narzędzi prowadzenia działań komunikacyjnych w różnych typach organizacji, planowania i ewaluacji działań PR. Studencki będą podczas zajęć pracować metodą projektową, przewidziane są również spotkania z praktykami PR i wizyty w instytucjach (w ramach możliwości).

Pełny opis:

Studenci poznają historię PR, ewolucję zjawiska, pojęcia i miejsce PR w strukturach współczesnych organizacji (w tym w instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, centralnych, NGO). Studenci poznają podstawie narzędzie PR oraz sposoby ich ewaluacji, w tym sposobów prowadzenia kampanii komunikacyjnych w mediach tradycyjnych i elektronicznych (oraz społecznościowych). Studenci poznają zasady planowania kampanii informacyjnych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Literatura:

Magdalena Jaworowicz, Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa, 2015

Anna Miotk, Badania w public relations. Wprowadzenie, Difin, Warszawa, 2012

Barbara Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa, 2011

Reich Leigh, Mity PR-u, PWN, 2019

Jacek Barlik, Doskonałe Public relations. Teorie, kontrowersje, debaty, Poltext, Warszawa, 2021

Wojciech Budzyński, PR. Wizerunek, reputacja, tożsamość, Poltext, Warszawa, 2018

https://www.wirtualnemedia.pl/wiadomosci/public-relations

https://www.press.pl/

https://sm-manager.pl/

https://www.pr-manager.pl/

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS= 1 punkt (30 godzin) udział w zajęciach, przygotowanie 2 prac domowych oraz projektu końcowego (60 godzin)- 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw PR i narzędzi prowadzenia działań komunikacyjnych w różnych typach organizacji, planowania i ewaluacji działań PR. Studencki będą podczas zajęć pracować metodą projektową, przewidziane są również spotkania z praktykami PR i wizyty w instytucjach (w ramach możliwości).

Pełny opis:

Studenci poznają historię PR, ewolucję zjawiska, pojęcia i miejsce PR w strukturach współczesnych organizacji (w tym w instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, centralnych, NGO). Studenci poznają podstawie narzędzie PR oraz sposoby ich ewaluacji, w tym sposobów prowadzenia kampanii komunikacyjnych w mediach tradycyjnych i elektronicznych (oraz społecznościowych). Studenci poznają zasady planowania kampanii informacyjnych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Literatura:

Magdalena Jaworowicz, Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa, 2015

Anna Miotk, Badania w public relations. Wprowadzenie, Difin, Warszawa, 2012

Barbara Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa, 2011

Reich Leigh, Mity PR-u, PWN, 2019

Jacek Barlik, Doskonałe Public relations. Teorie, kontrowersje, debaty, Poltext, Warszawa, 2021

Wojciech Budzyński, PR. Wizerunek, reputacja, tożsamość, Poltext, Warszawa, 2018

https://www.wirtualnemedia.pl/wiadomosci/public-relations

https://www.press.pl/

https://sm-manager.pl/

https://www.pr-manager.pl/

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)