Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie edytorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-1-WTE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie edytorskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: zaliczenie podstawowego modułu edytorstwa naukowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z poszerzoną teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat dwudziestowiecznych teorii edytorstwa naukowego: dyskusja nad dotychczasowymi ustaleniami i osiągnięciami polskich wydawców naukowych, zapoznanie studentów z edycjami wybranych dzieł literackich, ze szczególnym uwzględnieniem utworów o skomplikowanej sytuacji tekstologicznej, dyskusja nad nowymi perspektywami rozwoju edytorstwa naukowego.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej oraz literatura wskazana w sylabusie.

Pomocne opracowania ogólne i leksykon:

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

D.C. Greetham, Theories of the Text, New York 1999.

D.C. Greetham, Textual Scholarship. An Introduction, New York 1994.

Scholarly Editing. A Guide to Redearch, ed. D.C. Greetham, New York 1995.

A Lexicon of Scholarly Editing, https://lexiconse.uantwerpen.be

Ł. Cybulski, Krytyka tekstu na rozdrożach. Anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej połowie XX w., Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student na poziomie zaawansowanym zna i rozróżnia współczesne teorie edytorstwa naukowego oraz charakteryzuje związaną z nimi terminologię odnoszącą się do kategorii teoretycznoliterackich, jak i tekstologicznych.

Student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach konwersatorium.

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu edytorstwa naukowego zdobytych dzięki uczestnictwu w konwersatorium przy planowaniu i działalności zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który,

- doskonale zna współczesne teorie edytorskie, potrafi podać ich wyczerpującą charakterystykę i wymienia głównych przedstawicieli poszczególnych nurtów.

- Bardzo dobrze zna związaną z powyższymi zagadnieniami terminologię odnoszącą się do kategorii teoretycznoliterackich, jak i tekstologicznych.

- Bardzo dobrze organizuje własny proces uczenia się, uzupełniania informacji.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który:

- dobrze zna współczesne teorie edytorskie, potrafi podać ich poprawną charakterystykę oraz większość głównych przedstawicieli poszczególnych nurtów.

- dobrze zna związaną z powyższymi zagadnieniami terminologię odnoszącą się do kategorii teoretycznoliterackich, jak i tekstologicznych.

- Dobrze organizuje własny proces uczenia się, uzupełniania informacji.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który:

- niezbyt dobrze zna współczesne teorie edytorskie, potrafi podać ich częściową charakterystykę, rozróżnia i wskazuje niektórych przedstawicieli poszczególnych nurtów.

- Zna niektóre pojęcia i terminy edytorskie odnoszącą się do kategorii teoretycznoliterackich, jak i tekstologicznych.

- organizuje własny proces uczenia się, i uzupełniania informacji w stopniu dostatecznym, ale wciąż umożliwiającym dalszy rozwój we własnym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

25 godzin - przygotowanie się do zajęć

25 godzin - przygotowanie się do egzaminu

3 pkt ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

25 godzin - przygotowanie się do zajęć

25 godzin - przygotowanie się do egzaminu

3 pkt ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)