Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat publicysty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-1-WaPub
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat publicysty
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: FP2_W11

UMIEJĘTNOŚCI: FP2_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: FP2_K06


Wymagania wstępne:

Studenci powinni mieć pogłębioną wiedzę z zakresu kultury języka oraz interesować się otaczającym ich światem. Ponadto powinni umieć konstruować proste teksty informacyjne oraz zdawać sobie sprawę z różnicy między stylem informacyjnym a publicystycznym.

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami publicystycznymi, zdobędą umiejętność samodzielnego ich tworzenia oraz ich redakcji.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami publicystycznymi, zdobędą umiejętność samodzielnego ich tworzenia oraz ich redakcji. Zapoznają się ze szczegółowymi regułami tworzenia takich tekstów jak artykuł problemowy, sylwetka, recenzja, komentarz, polemika czy felieton. Duża część zajęć poświęcona będzie na analizę tekstów własnych studentów oraz wspólną dyskusję nad nimi.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej, co uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika. Zastanowią się również nad etycznym wymiarem publicystki (dobór słownictwa, argumentów, rozmieszczenie tekstów publicystycznych w numerze pisma).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po semestrze zajęć...

(EFEKTY UCZENIA SIĘ)

FP2_W11:

ma szczegółową wiedzę na temat gatunków dziennikarskich oraz różnic między stylem informacyjnym a publicystycznym. Ma szczegółową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów publicystycznych oraz przekazów reklamowych. Ma szczegółową wiedzę na temat różnic między stylem tekstów mówionych a pisanym; zna cechy języka Internetu. Zna podstawowe techniki z zakresu kształtowania wizerunku.

FP2_U09:

potrafi integrować w swym warsztacie pracy narzędzia z zakresu stylistyki, retoryki, socjologii i innych dziedzin, które niezbędne są przy tworzeniu i redagowaniu tekstów dziennikarskich, biznesowych i reklamowych. Potrafi sformułować opinię krytyczną w formie artykułu publicystycznego – z zachowaniem norm etyki słowa i zasad poszanowania adwersarza.

FP2_K06:

potrafi współdziałać w zespole osób, które mają precyzyjnie rozdzielone zadania, wnosząc swój wkład do realizowanego projektu.

Student zdaje sobie sprawę z dylematów związanych z zawodem dziennikarza oraz twórcy reklam i tekstów marketingowych, bierze odpowiedzialność za słowo i unika zachowań nieetycznych w ramach pracy zawodowej.

4 punkty ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

70 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów publicystycznych, zbieranie materiałów dziennikarskich, niezbędnych do wykonania pracy domowej etc.)

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- obecność na zajęciach (student ma prawo opuścić trzy spotkania bez żadnych konsekwencji, ale musi uczestniczyć przynajmniej w 8 spotkaniach),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie ćwiczeń dostarczonych w trakcie zajęć,

- wykonanie zadania domowego na ocenę, która będzie podstawą oceny końcowej.

NIE OTRZYMA POZYTYWNEJ OCENY osoba, która odda pracę dziennikarską o charakterze plagiatu lub zawierającą jego elementy.

KRYTERIA OCENIANIA:

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje student, który:

- ma bardzo dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich oraz różnic między stylem informacyjnym a publicystycznym. Ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów publicystycznych oraz przekazów reklamowych. Ma bardzo dobrą wiedzę na temat różnic między stylem tekstów mówionych a pisanym; zna cechy języka Internetu. Bardzo dobrze zna podstawowe techniki z zakresu kształtowania wizerunku.

- bardzo dobrze potrafi integrować w swym warsztacie pracy narzędzia z zakresu stylistyki, retoryki, socjologii i innych dziedzin, które niezbędne są przy tworzeniu i redagowaniu tekstów dziennikarskich, biznesowych i reklamowych. Bardzo dobrze potrafi sformułować opinię krytyczną w formie artykułu publicystycznego – z zachowaniem norm etyki słowa i zasad poszanowania adwersarza.

- bardzo dobrze potrafi współdziałać w zespole osób, które mają precyzyjnie rozdzielone zadania, wnosząc swój wkład do realizowanego projektu. Bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z dylematów związanych z zawodem dziennikarza oraz twórcy reklam i tekstów marketingowych, bierze odpowiedzialność za słowo i unika zachowań nieetycznych w ramach pracy zawodowej.

Dobrą ocenę (4) uzyskuje student, który:

- ma dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich oraz różnic między stylem informacyjnym a publicystycznym. Ma dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów publicystycznych oraz przekazów reklamowych. Ma dobrą wiedzę na temat różnic między stylem tekstów mówionych a pisanym; zna cechy języka Internetu. Bardzo dobrze zna podstawowe techniki z zakresu kształtowania wizerunku.

- dobrze potrafi integrować w swym warsztacie pracy narzędzia z zakresu stylistyki, retoryki, socjologii i innych dziedzin, które niezbędne są przy tworzeniu i redagowaniu tekstów dziennikarskich, biznesowych i reklamowych. Dobrze potrafi sformułować opinię krytyczną w formie artykułu publicystycznego – z zachowaniem norm etyki słowa i zasad poszanowania adwersarza.

- dobrze potrafi współdziałać w zespole osób, które mają precyzyjnie rozdzielone zadania, wnosząc swój wkład do realizowanego projektu. Dobrze zdaje sobie sprawę z dylematów związanych z zawodem dziennikarza oraz twórcy reklam i tekstów marketingowych, bierze odpowiedzialność za słowo i unika zachowań nieetycznych w ramach pracy zawodowej.

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje student, który:

- ma dostateczną wiedzę na temat gatunków dziennikarskich oraz różnic między stylem informacyjnym a publicystycznym. Ma dostateczną wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów publicystycznych oraz przekazów reklamowych. Ma dostateczną wiedzę na temat różnic między stylem tekstów mówionych a pisanym; zna cechy języka Internetu. Bardzo dobrze zna podstawowe techniki z zakresu kształtowania wizerunku.

- dostatecznie potrafi integrować w swym warsztacie pracy narzędzia z zakresu stylistyki, retoryki, socjologii i innych dziedzin, które niezbędne są przy tworzeniu i redagowaniu tekstów dziennikarskich, biznesowych i reklamowych. Dostatecznie potrafi sformułować opinię krytyczną w formie artykułu publicystycznego – z zachowaniem norm etyki słowa i zasad poszanowania adwersarza.

- dostatecznie potrafi współdziałać w zespole osób, które mają precyzyjnie rozdzielone zadania, wnosząc swój wkład do realizowanego projektu. Dostatecznie zdaje sobie sprawę z dylematów związanych z zawodem dziennikarza oraz twórcy reklam i tekstów marketingowych, bierze odpowiedzialność za słowo i unika zachowań nieetycznych w ramach pracy zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami publicystycznymi, zdobędą umiejętność samodzielnego ich tworzenia oraz ich redakcji.

Studenci powinni mieć pogłębioną wiedzę z zakresu kultury języka oraz interesować się otaczającym ich światem. Ponadto powinni umieć konstruować proste teksty informacyjne oraz zdawać sobie sprawę z różnicy między stylem informacyjnym a publicystycznym.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami publicystycznymi, zdobędą umiejętność samodzielnego ich tworzenia oraz ich redakcji. Zapoznają się ze szczegółowymi regułami tworzenia takich tekstów jak artykuł problemowy, sylwetka, recenzja, komentarz, polemika czy felieton. Duża część zajęć poświęcona będzie na analizę tekstów własnych studentów oraz wspólną dyskusję nad nimi.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej, co uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika. Zastanowią się również nad etycznym wymiarem publicystki (dobór słownictwa, argumentów, rozmieszczenie tekstów publicystycznych w numerze pisma).

Literatura:

A. Skworz, A. Niziołek (red.), Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce. Ćwiczenia warsztatowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, WSZiM, Sosnowiec 2006.

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 punkty ECTS


30 h - uczestnictwo w zajęciach


70 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów publicystycznych, zbieranie materiałów dziennikarskich, niezbędnych do wykonania pracy domowej etc.)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)