Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat publicysty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-1-WarPub
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat publicysty
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: FP2_W11

UMIEJĘTNOŚCI: FP2_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: FP2_K06


Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami publicystycznymi, zdobędą umiejętność samodzielnego ich tworzenia oraz ich redakcji.

Studenci powinni mieć pogłębioną wiedzę z zakresu kultury języka oraz interesować się otaczającym ich światem. Ponadto powinni umieć konstruować proste teksty informacyjne oraz zdawać sobie sprawę z różnicy między stylem informacyjnym a publicystycznym.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami publicystycznymi, zdobędą umiejętność samodzielnego ich tworzenia oraz ich redakcji. Zapoznają się ze szczegółowymi regułami tworzenia takich tekstów, jak artykuł problemowy, sylwetka, recenzja, komentarz, polemika, felieton czy opis jako element reportażu, wspomnienia czy relacji. Duża część zajęć poświęcona będzie na analizę tekstów własnych studentów oraz wspólną dyskusję nad nimi.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej, co uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika. Zastanowią się również nad etycznym wymiarem publicystki (dobór słownictwa, argumentów, rozmieszczenie tekstów publicystycznych w numerze pisma).

Literatura:

UWAGA! Zestawy ćwiczeń potrzebnych na zajęcia będą umieszczane przed spotkaniami na platformie Moodle, aby umożliwić studentom wcześniejsze ich wydrukowanie.

LITERATURA:

1. S. Bąba, G. Dziamska, J. Liberek, Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1995.

2. J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

3. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", Warszawa 2000

4. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. I, Warszawa 1982 (i nast.).

5. D. Buttler, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa 1976.

6. D. Buttler, Norma realna a kodyfikowana (na przykładzie rozstrzygnięć SPP PWN), Poradnik Językowy 1986, z. 9/10.

7. A. Cegieła, A. Markowski, Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982.

8. A. Czarnecka, J. Podracki, Skróty i skrótowce Słownik, Warszawa 1995.

9. Renata Dybalska, Danuta Kępa-Figura, Paweł Nowak, Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, UMCS, Lublin 2004.

10. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

11. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

12. J. Grzenia, Słownik nazw własnych, Warszawa 2003.

13. W. Gruszczyński, J. Bralczyk (red.) Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa 2002.

14. M. Hendrykowski, Metafory Internetu, Warszawa 2005.

15. M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce. Ćwiczenia warsztatowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, WSZiM, Sosnowiec 2006.

16. K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.

17. A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1999.

18. A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka [w:] J. Bartmiński (red.) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II Współczesny język polski, Wrocław 1993 (i nast.).

19. A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2004 (wybrane hasła problemowe).

20. A. Markowski (red.), Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, Warszawa 1995.

21. J. Miodek, O normie językowej [w:] J. Bartmiński (red.) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II Współczesny język polski, Wrocław 1993.

22. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

23. J. Podracki, A. Gałązka, Słownik interpunkcyjny, Warszawa 2002..

24. J. Podracki, E. Wolańska, Język w mediach elektronicznych, Semper, Warszawa 2008.

25. E. Polański, A. Skudrzykowa, Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej. Razem czy osobno?, Warszawa 2003.

26. A. Skworz, A. Niziołek (red.), Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010.

27. M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po semestrze zajęć:

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

FP2_W11

Student ma szczegółową wiedzę na temat gatunków dziennikarskich oraz różnic między stylem informacyjnym a publicystycznym. Ma szczegółową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów publicystycznych oraz przekazów reklamowych. Ma szczegółową wiedzę na temat różnic między stylem tekstów mówionych a pisanym; zna cechy języka Internetu. Zna podstawowe techniki z zakresu kształtowania wizerunku.

FP2_U09

Student potrafi integrować w swym warsztacie pracy narzędzia z zakresu stylistyki, retoryki, socjologii i innych dziedzin, które niezbędne są przy tworzeniu i redagowaniu tekstów dziennikarskich, biznesowych i reklamowych. Potrafi sformułować opinię krytyczną w formie artykułu publicystycznego – z zachowaniem norm etyki słowa i zasad poszanowania adwersarza.

FP2_K06

Student potrafi współdziałać w zespole osób, które mają precyzyjnie rozdzielone zadania, wnosząc swój wkład do realizowanego projektu.

Student zdaje sobie sprawę z dylematów związanych z zawodem dziennikarza oraz twórcy reklam i tekstów marketingowych, bierze odpowiedzialność za słowo i unika zachowań nieetycznych w ramach pracy zawodowej.

4 punkty ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

70 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów publicystycznych, zbieranie materiałów dziennikarskich, niezbędnych do wykonania pracy domowej etc.)

Metody i kryteria oceniania:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w formie zdalnej, z wykorzystaniem programu Microsoft Teams. Link do cyklicznych spotkań został umieszczony na platformie Moodle.

METODY OCENIANIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- obecność na zajęciach (student ma prawo opuścić trzy spotkania bez żadnych konsekwencji, ale musi uczestniczyć przynajmniej w 8 spotkaniach),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie ćwiczeń dostarczonych w trakcie zajęć,

- wykonanie dwóch zadań domowych na ocenę.

NIE OTRZYMA POZYTYWNEJ OCENY osoba, która odda pracę dziennikarską o charakterze plagiatu lub zawierającą jego elementy.

KRYTERIA OCENIANIA:

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje student, który:

- ma bardzo dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich oraz różnic między stylem informacyjnym a publicystycznym. Ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów publicystycznych oraz przekazów reklamowych. Ma bardzo dobrą wiedzę na temat różnic między stylem tekstów mówionych a pisanym; zna cechy języka Internetu. Bardzo dobrze zna podstawowe techniki z zakresu kształtowania wizerunku.

- bardzo dobrze potrafi integrować w swym warsztacie pracy narzędzia z zakresu stylistyki, retoryki, socjologii i innych dziedzin, które niezbędne są przy tworzeniu i redagowaniu tekstów dziennikarskich, biznesowych i reklamowych. Bardzo dobrze potrafi sformułować opinię krytyczną w formie artykułu publicystycznego – z zachowaniem norm etyki słowa i zasad poszanowania adwersarza.

- bardzo dobrze potrafi współdziałać w zespole osób, które mają precyzyjnie rozdzielone zadania, wnosząc swój wkład do realizowanego projektu. Bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z dylematów związanych z zawodem dziennikarza oraz twórcy reklam i tekstów marketingowych, bierze odpowiedzialność za słowo i unika zachowań nieetycznych w ramach pracy zawodowej.

Dobrą ocenę (4) uzyskuje student, który:

- ma dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich oraz różnic między stylem informacyjnym a publicystycznym. Ma dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów publicystycznych oraz przekazów reklamowych. Ma dobrą wiedzę na temat różnic między stylem tekstów mówionych a pisanym; zna cechy języka Internetu. Bardzo dobrze zna podstawowe techniki z zakresu kształtowania wizerunku.

- dobrze potrafi integrować w swym warsztacie pracy narzędzia z zakresu stylistyki, retoryki, socjologii i innych dziedzin, które niezbędne są przy tworzeniu i redagowaniu tekstów dziennikarskich, biznesowych i reklamowych. Dobrze potrafi sformułować opinię krytyczną w formie artykułu publicystycznego – z zachowaniem norm etyki słowa i zasad poszanowania adwersarza.

- dobrze potrafi współdziałać w zespole osób, które mają precyzyjnie rozdzielone zadania, wnosząc swój wkład do realizowanego projektu. Dobrze zdaje sobie sprawę z dylematów związanych z zawodem dziennikarza oraz twórcy reklam i tekstów marketingowych, bierze odpowiedzialność za słowo i unika zachowań nieetycznych w ramach pracy zawodowej.

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje student, który:

- ma dostateczną wiedzę na temat gatunków dziennikarskich oraz różnic między stylem informacyjnym a publicystycznym. Ma dostateczną wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów publicystycznych oraz przekazów reklamowych. Ma dostateczną wiedzę na temat różnic między stylem tekstów mówionych a pisanym; zna cechy języka Internetu. Bardzo dobrze zna podstawowe techniki z zakresu kształtowania wizerunku.

- dostatecznie potrafi integrować w swym warsztacie pracy narzędzia z zakresu stylistyki, retoryki, socjologii i innych dziedzin, które niezbędne są przy tworzeniu i redagowaniu tekstów dziennikarskich, biznesowych i reklamowych. Dostatecznie potrafi sformułować opinię krytyczną w formie artykułu publicystycznego – z zachowaniem norm etyki słowa i zasad poszanowania adwersarza.

- dostatecznie potrafi współdziałać w zespole osób, które mają precyzyjnie rozdzielone zadania, wnosząc swój wkład do realizowanego projektu. Dostatecznie zdaje sobie sprawę z dylematów związanych z zawodem dziennikarza oraz twórcy reklam i tekstów marketingowych, bierze odpowiedzialność za słowo i unika zachowań nieetycznych w ramach pracy zawodowej.

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje student, który:

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)