Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-2-RetPrak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka praktyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W11, FP2_U09, FP2_K06.

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Kurs "Retoryka praktyczna" ma na celu:

- utrwalenie i pogłębienie wiadomości o elementach antycznej praktyki i teorii retoryki,

- kształtowanie umiejętności identyfikacji rodzaju argumentacji i środków językowych zastosowanych we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych,

- ćwiczenie w tworzeniu tekstów o charakterze nakłaniającym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W11: Student definiuje pojęcia z zakresu retoryki, posługuje się nimi w analizie wypowiedzi perswazyjnych; bierze udział w dyskusji nad dylematami etycznymi związanymi z użyciem środków perswazji słownej.

FP2_U09: Student korzysta z klasycznych i współczesnych źródeł poświęconych retoryce oraz tworzeniu wypowiedzi nakłaniających, samodzielnie wskazuje wypowiedzi nakłaniające, analizuje je pod kątem zastosowanych środków retorycznych i perswazyjnych.

FP2_K06: Student jest gotów zastosować wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki praktycznej w przyszłym życiu zawodowym i działalności na rzecz otoczenia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie FP2_W11 na ocenę bardzo dobrą student definiuje pojęcia z zakresu retoryki, posługuje się nimi w analizie wypowiedzi perswazyjnych; bierze udział w dyskusji nad dylematami etycznymi związanymi z użyciem środków perswazji słownej.

W zakresie FP2_U09 na ocenę bardzo dobrą student samodzielnie korzysta z klasycznych i współczesnych źródeł poświęconych retoryce oraz tworzeniu wypowiedzi nakłaniających, a także samodzielnie analizuje je pod kątem zastosowanych środków retorycznych i perswazyjnych.

W zakresie FP2_K06 na ocenę bardzo dobrą student jest gotów zastosować wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki praktycznej w przyszłym życiu zawodowym i działalności na rzecz otoczenia społecznego.

W zakresie FP2_W11 na ocenę dobrą student definiuje główne pojęcia z zakresu retoryki, posługuje się nimi w analizie wypowiedzi perswazyjnych; bierze udział w dyskusji nad dylematami etycznymi związanymi z użyciem środków perswazji słownej.

W zakresie FP2_U09 na ocenę dobrą student samodzielnie korzysta z wybranych źródeł poświęconych retoryce oraz tworzeniu wypowiedzi nakłaniających, a także analizuje je pod kątem zastosowanych środków retorycznych i perswazyjnych.

W zakresie FP2_K06 na ocenę dobrą student jest jest w stanie zastosować niektóre umiejętności z zakresu retoryki praktycznej w przyszłym życiu zawodowym i działalności na rzecz otoczenia społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs "Retoryka praktyczna" ma na celu:

- zapoznanie studentów z elementami antycznej praktyki i teorii retoryki,

- kształtowanie umiejętności identyfikacji rodzaju argumentacji i środków językowych zastosowanych we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych,

- ćwiczenie w tworzeniu wypowiedzi o charakterze nakłaniającym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą - 30 godzin - 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć - 30 h - 1 ECTS

Przygotowanie własnej wypowiedzi perswazyjnej - 15 godzin - 0,5 ECTS

Przygotowanie analizy wypowiedzi perswazyjnej pod względem zastosowania środków retorycznych - 15 godzin - 0,5 ECTS.

W sumie 4 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)