Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rekalmy i zaawansowany creative writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-CreatWrit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rekalmy i zaawansowany creative writing
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09 FP2_U08 FP2_K05

Wymagania wstępne:

Przyswojone zasady poprawności językowej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci:

- zapoznają się z różnorodnymi przekazami reklamowymi oraz uczą się rozpoznawać ich specyfikę języka oraz zastosowanych w nich mechanizmów językowych;

- uczą się opisywać i analizować elementy językowe w przekazach reklamowych;

- poszerzają wiedzę o mechanizmach perswazji językowej i manipulacji;

- rozwijają kreatywność językową podczas analizy kształtu językowego przekazów reklamowych oraz prób tworzenia własnych tekstów o charakterze reklamowym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie FP2_W09: Student zna zasady postępowania związanego z tworzeniem przekazów reklamowych.

W zakresie FP2_U08: Student potrafi doskonalić własne kompetencje zawodowe.

W zakresie FP2_K05: Student ma świadomość roli przekazów reklamowych i ich języka w przestrzeni społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają zajęcia na podstawie obecności, aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy zaliczeniowej w formie analizy wybranego językowego przekazu reklamowego.

Na ocenę bdb student samodzielnie i trafnie analizuje język przekazu reklamowego.

Na ocenę dobrą student poprawnie analizuje język przekazu reklamowego.

Na ocenę dst student analizuje język przekazu reklamowego korzystając z pomocy innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS - uczestnictwo w zajęciach, aktywność podczas zajęć, samodzielnie przygotowany projekt.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)