Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prowadzenie kampanii reklamowych i społecznych, ewaluacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-KampRekl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie kampanii reklamowych i społecznych, ewaluacja
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09 FP2_U08 FP2_K05

Wymagania wstępne:

Przyswojone zasady poprawności językowej.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć dowiadują się, w jaki sposób przygotować i zorganizować skuteczną kampanię reklamową lub społeczną, jakie media w tym celu wykorzystać.

Uczą się, w jaki sposób określić precyzyjnie cele kampanii, czas jej trwania, dostosować własny budżet do wyznaczonych celów, wybrać kanały, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia kampanii, ustalić grupę docelową, do której skierowana zostanie kampania, a także jak rozpoznać własną konkurencję.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie FP2_W09: Student zna zasady postępowania związanego z tworzeniem kampanii reklamowych i społęcznych.

W zakresie FP2_U08: Student potrafi doskonalić własne kompetencje zawodowe.

W zakresie FP2_K05: Student ma świadomość roli przekazów reklamowych i społecznych w przestrzeni społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają zajęcia na podstawie obecności, aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy zaliczeniowej w formie analizy wybranej kampanii reklamowej lub społecznej

Na ocenę bdb student samodzielnie i w pełni trafnie analizuje i opisuje wszystkie elementy wybranej kampanii reklamowej lub społecznej.

Na ocenę dobrą student poprawnie analizuje i opisuje większość elementów wybranej kampanii reklamowej lub społecznej.

Na ocenę dst student analizuje i opisuje większość elementów wybranej kampanii reklamowej lub społecznej z pomocą lub na podstawowym poziomie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS - udział w zajęciach, projekt własny

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)