Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie - Specjalizacja Nauczanie języka polskiego jako obcego (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-PRAK-I-3-Glo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - Specjalizacja Nauczanie języka polskiego jako obcego (studia I stopnia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U09

FP1_K06

Wymagania wstępne:

Uczestniczenie studenta w zajęciach specjalizacyjnych realizowanych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Kontakt z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.


Zapoznanie się z regulaminem i dokumentacją dotyczącą praktyk (regulamin do pobrania na stronie WNH UKSW).

Pełny opis:

Praktyki weryfikują wykorzystanie w środowisku pracy wiedzę zdobytą w trakcie studiów i zajęć na specjalizacji „Nauczanie języka polskiego jako obcego”, dlatego efekty uczenia się, które student musi zrealizować podczas praktyk odnoszą się do umiejętności i kompetencji związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Cel praktyki zawodowej

1. Zapoznanie się z praktycznym aspektami pracy lektora języka polskiego jako obcego.

2. Zapoznanie się z podstawowymi aspektami pracy w miejscach zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

3. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas zajęć specjalizacji „nauczanie języka polskiego jako obcego”.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.2/E.2.W1. zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę;

D.2/E.2.W2. sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły, w której odbywa się nauczanie języka polskiego jako obcego;

D.2/E.2.W3. rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.2/E.2.U1. wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela języka polskiego jako obcego w szkole, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela języka polskiego metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

D.2/E.2.U2. zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji języka polskiego jako obcego na różnych (A1-C2) poziomach biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ);

D.2/E.2.U3. analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych, sytuacje i zdarzenia kulturowo-dydaktyczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

D.2/E.2.K1. skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i innymi nauczycielami języka polskiego jako obcego w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodnie z kartą praktykanta.

Karta praktykanta do pobrania ze strony WNH UKSW.

Praktyki zawodowe:

Konieczność zrealizowania 10 godz. praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praktyki zawodowe - 10 godz. = 2 ECTS


Studenci studiów I stopnia muszą zrealizować 10 godzin praktyk, prowadząc

(w miarę możliwości) zajęcia na poziomach zaawansowania znajomości języka A1- B1. Realizacja obowiązków ujętych w ramowym programie praktyk.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Praktyki mogą być realizowane w instytucjach, w których prowadzone jest nauczanie języka polskiego jako obcego na różnych poziomach (A1-B1), również na UKSW.

Praktyki można prowadzić również w językowych szkołach prywatnych oraz w części podczas zajęć indywidualnych.

Praktyki powinny odbywać się pod superwizją doświadczonego lektora lub kierownika specjalizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praktyki zawodowe - 10 godz. = 2 ECTS


Studenci studiów I stopnia muszą zrealizować 10 godzin praktyk, prowadząc

(w miarę możliwości) zajęcia na poziomach zaawansowania znajomości języka A1- B1. Realizacja obowiązków ujętych w ramowym programie praktyk.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Praktyki mogą być realizowane w instytucjach, w których prowadzone jest nauczanie języka polskiego jako obcego na różnych poziomach (A1-B1), również na UKSW.

Praktyki można prowadzić również w językowych szkołach prywatnych oraz w części podczas zajęć indywidualnych.

Praktyki powinny odbywać się pod superwizją doświadczonego lektora lub kierownika specjalizacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)