Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie - Specjalizacja glottodydaktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-PRAK-II-2-Glo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - Specjalizacja glottodydaktyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczną lektora języka polskiego jako obcego na poziomach na różnych poziomach biegłości językowej w skali ESOKJ (zgodnie z programem studiów i programem praktyk) i konfrontowanie nabytej wiedzy glottodydaktycznej z rzeczywistością pedagogiczną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EU_W01 – praktykant zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę językową;

EU_W02 – praktykant zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły językowej;

EU_W03 – praktykant zna rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole językowej

W zakresie umiejętności:

EU_U01 – praktykant potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej lektora języka polskiego jako obcego, jego interakcji z uczącymi się oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez lektora metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczących się oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

EU_U02 – praktykant potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji języka polskiego jako obcego na różnych poziomach biegłości językowej zgodnie z ESOKJ

EU_U03 – praktykant potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych, sytuacje i zdarzenia kulturowo-dydaktyczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych:

EU_K01 – praktykant jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i innymi lektorami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zgodne z programem praktyk i kartą praktykanta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

10 godz. = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)