Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-EdytXIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XIX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


FP1_W05; FP1_W09; FP1_W18;

FP1_U06; FP1_U11;

FP1_K02; FP1_K04

Pełny opis:

Podczas kolejnych zajęć student poznaje kontekst historyczny oraz sytuację wydawniczą literatury polskiej w XIX wieku, a także najważniejsze ośrodki i inicjatywy wydawnicze na ziemiach historycznie polskich i ośrodkach emigracyjnych. Ważnym tematem (źródłem licznych problemów edytorskich) są zjawiska związane z cenzurą i jej negatywnym wpływem na praktyki pisarskie, wydawnicze oraz czytelnicze. Wymienione zjawiska omawiane są na przykładzie dziejów wydawniczych wybranych pisarzy (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Elizy Orzeszkowej, Stefana Żeromskiego i innych) i najważniejszych dzieł literackich.

Podczas zajęć wypracowywane są umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów edytorskich. Syntezą zagadnień staną się zjawiska związane z narodzinami polskiego edytorstwa naukowego oraz najważniejsze osiągnięcia w zakresie edytorstwa literatury XIX wieku.

Literatura:

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971;

Konrad Górski, tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978; wyd. 3: Toruń 2011;

Roman Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006;

Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980;

Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, wybór i oprac. m. Prussak, Warszawa 1994;

wybrane edycje Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego;

czasopismo: "Sztuka Edycji".

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

FP1e_W05: Student zna i rozumie podstawową terminologię edytorstwa naukowego oraz współczesnego edytorstwa praktycznego.

H1A_W02; H1A_W04; H1A_W06

FP1e_W09: Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii redagowania i opracowania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego na poziomie podstawowym.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego: jego historii, osiągnięć i kierunków rozwoju - na poziomie podstawowym.

H1A_W03; H1A_W04; H1A_W06; H1A_W08

FP1e_W18: Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą wybrane najważniejsze teorie i nurty metodologiczne związane z edytorstwem naukowym (teksty z różnych epok), praktycznym edytorstwem współczesnym oraz wiedzą o książce. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych technologii publikowania i umie je powiązać z zasadami pracy edytorskiej.

H1A_W01; H1A_W06; H1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI:

FP1e_U06: Student na poziomie podstawowym potrafi integrować w swoim warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz innych, których znajomość jest niezbędna przy opracowaniu zarówno tekstów autorów żyjących, jak i dzieł dawniejszych.

Potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

Potrafi przeprowadzić na poziomie podstawowym krytykę tekstu w odniesieniu do nieskomplikowanych dzieł literatury XIX wieku.

Potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego na poziomie podstawowym.

H1A_U04; H1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FP1e_K02: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role związane z procesem redagowania tekstu, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

H1A_K02

FP1e_K04: Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy, edytora tekstów XIX wieku.

H1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach, odbycie zalecanej literatury przedmiotu, pozytywne zaliczenie pracy pisemnej, polegającej na analizie i ocenie trzech różnych edycji utworu zaproponowanego przez prowadzącego zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)