Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej (cz. I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-KrytAn1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej (cz. I)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E-spec1 _W09

E-spec1_U06

E-spec1_K02Skrócony opis:

Cykl zajęciowy zaczyna się krótkim wprowadzeniem teoretycznym na temat toku pracy przy tekście w procesie przygotowywania go do publikacji, co służy zrozumieniu różnicy między polami kompetencyjnymi i odpowiedzialnością redagowania, korekty i składu oraz poznaniu podstawowych pojęć z zakresu edytorstwa praktycznego i kultury książki i jest niezbędnym wprowadzeniem do warsztatu. Następnie w toku warsztatów redakcyjnych studenci poznają proces analizy tekstu w strukturach: językowej, merytorycznej i edytorskiej, w różnych rodzajach wypowiedzi, samodzielnie redagując różne teksty. Praca ta jest oceniana i na kolejnych zajęciach szczegółowo i analitycznie omawiana. W ciągu semestru uczestnicy zajęć redagują 6-8 tekstów, otrzymują również możliwość wglądu w prawdziwe materiały wydawnicze, także wspólnie z prowadzącym dokonują krytycznej analizy różnych form tekstów już opublikowanych, dostępnych w postaci afiszy, plakatów informacyjnych, prasy, książek.

Pełny opis:

Cykl zajęciowy zaczyna się krótkim wprowadzeniem teoretycznym na temat toku pracy przy tekście w procesie przygotowywania go do publikacji, co służy zrozumieniu różnicy między polami kompetencyjnymi i odpowiedzialnością redagowania, korekty i składu oraz poznaniu podstawowych pojęć z zakresu edytorstwa praktycznego i kultury książki i jest niezbędnym wprowadzeniem do warsztatu. Następnie w toku warsztatów redakcyjnych studenci poznają proces analizy tekstu w strukturach: językowej, merytorycznej i edytorskiej, w różnych rodzajach wypowiedzi, samodzielnie redagując różne teksty. Praca ta jest oceniana i na kolejnych zajęciach szczegółowo i analitycznie omawiana. W ciągu semestru uczestnicy zajęć redagują 6-8 tekstów, otrzymują również możliwość wglądu w prawdziwe materiały wydawnicze, także wspólnie z prowadzącym dokonują krytycznej analizy różnych form tekstów już opublikowanych, dostępnych w postaci afiszy, plakatów informacyjnych, prasy, książek.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego

- potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

-potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy czy redaktora.

Opis ECTS - 2 punkty

30 godzin - udział w zajęciach;

30 godzin - przygotowanie do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje student, który nie spełnia kryteriów, zawartych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- częściowo zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- w stopniu dopuszczającym potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

- potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- w stopniu dobrym potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

- potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- w stopniu dobrym potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

- potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym.

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy czy redaktora.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)