Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy poprawności językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-PoprJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy poprawności językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W22, FP1e_U06, FP1e_K02, FP1e_K04

Skrócony opis:

Kurs obejmuje najczęściej występujące problemy z zakresu poprawności językowej w praktyce redakcyjnej i edytorskiej oraz w tworzeniu tekstów własnych.

Pełny opis:

Najczęściej występujące problemy językowe w praktyce redakcyjnej i edytorskiej:

Powierzchniowe i głębokie warstwy tekstu a poprawność językowa.

Literatura z zakresu poprawności językowej.

Postawy wobec poprawności językowej wg A. Markowskiego oraz wobec tekstu (autor, redaktor, czytelnik, miłośnik języka, mówca).

Problemy poprawnościowe w zakresie ortografii.

Poprawność frazeologiczna.

Interpunkcja - funkcje i użycie znaków interpunkcyjnych.

Poprawnościowe problemy powierzchni tekstu, składniowe, leksykalne i semantyczne.

Literatura:

Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

Bańko M. (red.), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa 2005.

Bańko M. (red.), Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2005.

Bańko M., Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią, Warszawa 2006.

Bańko M., Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.

Grzenia J., Słownik nazw geograficznych z wymową i odmianą, Warszawa 2008.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, PWN, Warszawa 2008.

Kita M., Polański E., Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

Kultura języka polskiego: tom I – A. Markowski, Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005; tom II – H. Jadacka, Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005; tom III – T. Karpowicz, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 2004.

Müldner-Nieckowski P., Lekarski Poradnik Językowy, (http://lpj.pl).

Müldner-Nieckowski P., Portal Frazeologia.pl (http://frazeologia.pl).

Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003, 2004, 2005.

Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik skrótów i skrótowców, Europa, Wrocław 2007.

Podracki J., Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 2004.

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny, PWN, Warszawa 2010.

Polański E., Zasady pisowni i interpunkcji, PWN, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej.

Na poziomie podstawowym potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz innych, których znajomość jest niezbędna przy opracowaniu zarówno tekstów autorów żyjących, jak i dzieł dawniejszych.

Potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

Potrafi przeprowadzić na poziomie podstawowym krytykę tekstu w odniesieniu do nieskomplikowanych dzieł literatury dawniejszej (XVI-XX wiek).

Potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego na poziomie podstawowym.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role związane z procesem redagowania tekstu, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu edytora, wydawcy, redaktora.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena obecności na zajęciach (maks. 2 nieobecności usprawiedliwione), ocena udziału studenta w dyskusjach i analizach w czasie konwersatorium. Zaliczenie kolokwium końcowego testowego.

1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zrealizował w pełni zakładane efekty kształcenia.

2. Jeśli student nie w pełni nabył umiejętność zdobywania informacji naukowych i nie w pełni zna metody i narzędzia interpretacyjne, otrzymuje ocenę dobra.

3. Ocenę dostateczne otrzymuje student, który opanował jedynie podstawowe narzędzia badań językowych i (albo) edycyjnych, i zdobywa informacje z pomocą wykładowcy.

4. Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie ma świadomości swoich braków i konieczności doskonalenia. Nie zna metod analizy i nie umie ich stosować.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)