Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury włoskiej XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-PreliWl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury włoskiej XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

F1_W02

F1_W18


UMIEJĘTNOŚCI

F1_U03

F1_U14


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

F1_K01

F1_K03


Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest historii i zasadom funkcjonowania rynku wydawniczego we Włoszech (XIX-XX w.).

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest historii i zasadom funkcjonowania rynku wydawniczego we Włoszech (XIX-XX w.). Obejmuje przegląd najważniejszych wydawnictw, historię znaczących serii wydawniczych oraz omówienie sylwetek znanych włoskich edytorów. Zajęcia przybliżają także zasady funkcjonowania współczesnych włoskich wydawnictw, przegląd zawodów związanych z produkcją książki, jak również podstawowe zasady redakcji i korekty tekstów włoskojęzycznych o charakterze literackim.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych (F1_W02), ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu specjalizacji edytorskiej w obszarze problemów edytorskich literatury włoskiej XIX i XX wieku (F1_W18), potrafi wyszukiwać analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne (F1_U03), potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze specjalizacją wydawniczą (F1_U14). Ponadto Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_U01) oraz potrafi prawidłowo zidentyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania (F1_K03).

5 ECTS = 125 godzin pracy

30 godzin – udział w zajęciach

30 godzin – praca własna, lektury i przygotowanie do zajęć

40 godzin – przygotowanie do zaliczenia końcowego

15 godzin – indywidualne konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa warunkowana jest przez następujące czynniki:

1) bieżące przygotowanie do zajęć

2) aktywność podczas zajęć

3) wynik pisemnego testu końcowego obejmującego zarówno pytania otwarte i zamknięte, jak i ćwiczenia praktyczne w zakresie zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Na ocenę bardzo dobrą Student wykazuje dogłębną znajomość terminologii podstawowej tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych (F1_W02), ma dokładnie uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu specjalizacji edytorskiej w obszarze problemów edytorskich literatury włoskiej XIX i XX wieku (F1_W18), bez żadnych trudności potrafi wyszukiwać analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne (F1_U03), bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze specjalizacją wydawniczą (F1_U14). Ponadto Student znakomicie rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_U01) oraz potrafi prawidłowo zidentyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania (F1_K03).

Na ocenę dobrą Student dobrze zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych (F1_W02), ma dość dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu specjalizacji edytorskiej w obszarze problemów edytorskich literatury włoskiej XIX i XX wieku (F1_W18), potrafi sprawnie wyszukiwać analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne (F1_U03), potrafi dobrze posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze specjalizacją wydawniczą (F1_U14). Ponadto Student doskonale rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_U01) oraz dobrze identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania (F1_K03).

Na ocenę dostateczną Student zadowalająco zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych (F1_W02), w stopniu dostatecznym ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu specjalizacji edytorskiej w obszarze problemów edytorskich literatury włoskiej XIX i XX wieku (F1_W18), dość dobrze potrafi wyszukiwać analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne (F1_U03), w stopniu zadowalającym potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze specjalizacją wydawniczą (F1_U14). Ponadto Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_U01) oraz potrafi prawidłowo zidentyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania (F1_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)