Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stereotypy językowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-SterJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stereotypy językowe
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W04

FP1_U01

FP1_U09

FP1_K07

FP1_K06

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

zdobycie wiedzy dotyczącej stereotypów językowych oraz umiejętności rozpoznawania cech stereotypowych w systemie języka, w tekstach i dyskursie.

Pełny opis:

Cel główny realizowany jest poprzez omówienie następujących tematów:

stereotyp – historia terminu, koncepcje definicyjne, funkcje, odmiany

stereotyp jako element językowego obrazu świata

językowy obraz świata

etnolingwistyka

wykładniki stereotypizacji

metody badań stereotypów

definicja kognitywna i pragmatyczno-funkcjonalna

autostereotypy i heterostereotypy

stereotypy niektórych narodowości, mieszkańców regionów oraz zawodów

Literatura:

J. Anusiewicz, M. Fleischer, A. Dąbrowska, Językowy obraz świata a kultura, [w:] Język a Kultura, tom 13, 2000.

J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin 2009.

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

W. Chlebda, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, [w:] Język a Kultura, tom 12, 1998.

G. Habrajska, Prototyp - stereotyp - metafora, [w:] Język a Kultura, tom 12, 1998.

G. Habrajska, Stereotyp w komunikacji. [w:] Postscriptum Polonistyczne, tom 1(1), 2008.

O. Leszczak, Stereotypy w komercyjnym i politycznym dyskursie reklamowym, [w:] Przeszłość i teraźniejszość, Toruń 2010, s. 324 - 347.

O. Leszczak, Stereotypy etnicznych obrazów świata w aspekcie typologii cywilizacji. Metodologiczne zalążki badania kontrastywnego, [w:] w: Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR, Kielce 2011, s. 127-140.

W. Nowak, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań stereotypów, [w:] Rocznik Socjologiczny Rodziny UAM, 1999.

J. Tambor, Stereotyp i prototyp - znaczenia terminów, [w] Postscriptum Polonistyczne, tom 1(1), 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po pozytywnym zakończeniu kursu student:

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu językoznawstwa;

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu wiedzy o kulturze;

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

-potrafi przygotować wystąpienia ustne oraz prezentacje

multimedialne w języku polskim, z zakresu filologii

polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

-uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie

korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze

świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako

dobra wspólnego;

-ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemnej pracy kontrolnej na koniec semestru

zaliczenie prezentacji

aktywność

frekwencja (możliwe dwie nieobecności nieusprawiedliwione, tj. 4 godz. akad.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)