Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-TechInf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

FP1_W12


Umiejętności:

FP1_U01, FP1_U03


Kompetencje Społeczne:

FP1_K01


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne wprowadzenie do zagadnień związanych z nowymi technologiami i wykorzystaniem ich w procesie nauczania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne wprowadzenie do zagadnień związanych z nowymi technologiami i wykorzystaniem ich w procesie nauczania.

Zajęcia mają charakter przede wszystkim praktyczny - oznacza to, że w ich trakcie studenci poznają narzędzia i metody dydaktyczne, wykorzystujące nowoczesne technologie, których wykorzystanie pozwoli ułatwić i uatrakcyjnić procesy dydaktyczne.

Zakres powinien obejmować:

1. Wykorzystanie pakietu Office

2. Kahoot i nowoczesne quizy internetowe

3. Facebook w procesie dydaktycznym

4. Youtube w procesie dydaktycznym

5. Wikipedia - narzędzie wiedzy, czy śmietnik informacyjny?

6. Blogi - Wordpress i inne silniki blogowe

Literatura:

1. Aleksandra Pezda, Koniec epoki kredy, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

FP1_W12 - student posiada niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi i możliwości wykorzystania ich na zajęciach.

Umiejętności:

FP1_U01 - Sprawnie porusza się po nowoczesnych narzędziach teleinformatycznych, potrafiąc wykorzystać je w procesie dydaktycznym.

FP1_U03 - korzystając ze zdobytej na zajęciach wiedzy, potrafi aktywnie wyszukiwać nowe narzędzia i oceniać możliwość ich wykorzystania w procesie dydaktycznym.

Kompetencje Społeczne:

FP1_K01- aktywnie poszukuje nowych narzędzi i rozumie konieczność ciągłego poszerzania swoich horyzontów technologiczno-informatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Pod uwagę brana jest obecność na zajęciach, przygotowywanie prac zaliczeniowych, aktywność oraz praca indywidualna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)