Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-WMNJPJO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NJPJO-spec1_W01

NJPJO-spec1_W02

NJPJO-spec1_W05


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie programów nauczania na poziomach zaawansowania A1-B1, prezentację metod i technik pracy wspierających rozwijanie wszystkich kompetencji oraz sprawności i przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z uczeniem się języka polskiego jako obcego uczniów w różnym wieku oraz z różnymi potrzebami. Studenci będą planować zajęcia online i offline oraz ćwiczenia. Fragmenty lekcji będą prowadzone przez studentów przed innymi studentami (ocena koleżeńska).

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszane będą następujące zagadnienia mające na celu przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego na poziomach A1-B1, w tym pracy od początku w języku polskim oraz pracy z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych.

1. Nauczanie języka polskiego jako obcego - podstawowe pojęcia

2. Konstruowanie programu nauczania ( ustalanie zakresu tematycznego, porządkowanie materiału leksykalnego i gramatycznego, określanie celów, liczba godz. etc.) poziomy nauczania A1-B1, nauczania podsystemów języka zależnie od poziomu nauczania

3. przegląd podręczników i stron www do nauki języka polskiego jako obcego dla poziomów A1-B1

4. Tworzenie konspektu lekcji z uwzględnieniem faz lekcyjnych, określanie celów lekcji, dobór form i technik pracy, przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń itp. pomocy/środków dydaktycznych

5. Gry i zabawy w nauczaniu jpjo

7.Prowadzenie lekcji/ obserwacja/ ocena (ocena koleżeńska)

Literatura:

1. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

2. I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków 2010.

3. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

4. Metodyka nauczania języka obcego, H. Komorowska

5. wybrane artykuły z czasopisma "Języki obce w szkole" , w tym tekst Karoliny Zioło-Pużuk nt. kart dialogowych

6. Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo UKSW, 2020, red. Karolina Zioło-Pużuk (wybrane teksty)

7. Karolina Zioło-Pużuk, Small talk w klasie i poza nią - krótka rozmowa, która buduje relacje i wspiera rozwój kompetencji komunikacyjnej, w: Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo UKSW, 2020

8. Karolina Zioło-Pużuk, Nauczanie języka polskiego jako obcego osób duchownych- wyzwania i rozwiązania. „Język, szkoła, religia”, 2021

9. Karolina Zioło-Pużuk, Photovoice jako metoda badania potrzeb językowych i szkoleniowych. Studium przypadku. Acta Universitatis Lodzensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie na poziomie podstawowym terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego.

Ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego, przede wszystkim na poziomach nauczania A1-B1.

Rozumie czym jest proces grupowy, jak przebiega na lekcji i zna zasady pracy z grupą zróżnicowaną.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące, prace studentów oceniane będą podczas zajęć; wdrożenie do oceny koleżeńskiej.

Ocena bdb: prezentuje w pełni założone przedmiotowe efekty uczenia się.

Ocena do: prezentuje w stopniu dobrym, ale nie pełnym, założone przedmiotowe efekty uczenia się;

Ocena dst: w niewielki stopniu wykazuje się umiejętnościami i wiedzą opisaną w przedmiotowych efektach uczenia się.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 punkt- obecność na zajęciach 1 punkt - lektury , 1 punkt - prace domowe, opracowywanie materiałów dydaktycznych

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)