Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat nauczyciela języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-WarNau
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat nauczyciela języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NJPJO-spec1_W03

NJPJO-spec1_U01

NJPJO-spec1_U02

NJPJO-spec1_U03


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia służą wielostronnemu przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu nauczyciela/lektora języka polskiego jako obcego. Uwzględniają aspekty wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań nauczyciela oraz zasoby materialne i niematerialne związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, z elementami warsztatu umiejętności miękkich ważnych w zawodzie lektora (komunikacja interpersonalna, zarządzanie sobą w czasie, warsztat antystresowy), elementami emisji głosu. Studenci nauczą się również konstruować pomoce dydaktyczne, wykorzystywać elementy warsztatu twórczości w pracy lektora, korzystać z zasobów online.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student:

- poddaje refleksji różne komponenty pracy lektora języka polskiego jako obcego;

- uczy się tworzyć zróżnicowane materiały dydaktyczne uwzględniające konkretne potrzeby uczących się, zharmonizowane z odpowiednim poziomem znajomości języka uczących się oraz przyjętymi na danym kursie podręcznikami i innymi materiałami;

- uczy się praktycznie umiejętności wykorzystywania różnych elementów rzeczywistości w procesie nauczania języka polskiego jako obcego (np. rozmaitych przedmiotów codziennego użytku, artefaktów, tekstów kultury);

- uczy się uwzględniania elementów ludycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykorzystywania istniejących i tworzenia własnych gier, zabaw, konkursów);

- przyswaja wiedzę i umiejętności związane z osobistym kontaktem lektora z uczącymi się (m.in. tempo i jakość mówienia, wykorzystywanie tablicy i sposób pisania, etykieta językowa, zasady zachowania się, sposoby pracy zdalnej, właściwy ubiór).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podręczniki języka polskiego jako obcego oraz elementy warsztatu lektora pozwalające pracować z różnymi grupami odbiorców, przede wszystkim na poziomach zaawansowania A1-B1.

Potrafi od początku uczyć cudzoziemców języka polskiego jako obcego tylko po polsku na poziomach zaawansowania A1-B1, stosując znane zasady ortoepiczne, gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, a także z zakresu emisji głosu w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Samodzielnie opracowuje konspekty, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne, a także indywidualne programy nauczania języka polskiego jako obcego, przede wszystkim na poziomach zaawansowania A1-B1.

Kreatywnie wykorzystuje zarówno nowoczesne technologie, w szczególności platformy e-learningowe, jak i gry oraz zabawy edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który podczas zajęć, w pracach domowych i pracy zaliczeniowej wykazuje się bardzo dobrą znajomością zasad polszczyzny, umiejętnościami właściwego wykorzystywania istniejących materiałów dydaktycznych i funkcjonalnego tworzenia własnych.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który w trakcie zajęć oraz w przygotowywanych pracach wykazuje się dobrą znajomością polszczyzny, umiejętnościami w miarę poprawnego wykorzystywania materiałów dydaktycznych i próbami tworzenia własnych.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który na zajęciach i w przygotowywanych zadaniach wykazuje się dość dobrą znajomością zasad polszczyzny oraz w podstawowym zakresie potrafi wykorzystywać istniejące materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Karolczuk, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 30 godzin.

Przygotowanie do zajęć: 10 godzin.

Samodzielne poszukiwanie materiałów dydaktycznych oraz ich tworzenie: 20 godzin.

Przygotowanie prazy zaliczeniowej: 10 godzin.

Konsultacje: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)