Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pedagogiczne: dysleksja rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-DysRozw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pedagogiczne: dysleksja rozwojowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KN1_W10

KN1_U02

KN1_U04

KN1_U05

KN1_K01


Skrócony opis:

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z psychologii rozwojowej.

Cele przedmiotu - podczas zajęć student:

1. pozna terminologię, przyczyny powstawania dysleksji i sposoby jej rozpoznawania oraz wpływ dysleksji na funkcjonowanie dziecka w szkole i poza nią

2. zapozna się z przepisami prawa dot. tematu

3. pozna podstawowe zasady i techniki pracy z uczniem ze stwierdzoną dysleksją

4. nauczy się rozpoznawać i rozumieć trudności ucznia, pozna metody udzielania dziecku wsparcia oraz uzyska informację, jak pozyskać rodziców jako sojuszników

Pełny opis:

Pełny opis

Treści merytoryczne:

1. Przyczyny najczęściej występujących trudności szkolnych, niezwiązanych z dysleksją.

2. Definicja specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.

3. Prezentacja różnych poglądów, dotyczących przyczyn powstawania ww. trudności.

4. Symptomy dysleksji i procedura postępowania (diagnoza pedagogiczna, diagnozy uzupełniające, przekazanie informacji rodzicom, diagnoza i terapia w poradni psychologiczno-pedagogicznej).

5. Rola nauczyciela w pomocy dziecku ze stwierdzoną dysleksją:

- główne zasady i postawy

- najczęściej stosowane metody pracy

- pozyskiwanie sojuszników

6. Rola i znaczenie rodziców w kontekście różnych trudności dzieci, w tym dysleksji.

7. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące pomoc dziecku ze stwierdzoną dysleksją.

Literatura:

Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.

Wydawnictwo Linea, Lublin 1995

Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2002

Brejnak W.: Dysleksja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Hannaford C.: Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Oficyna Wydawnicza „Medyk”, Warszawa

1995

Kujawa E., Kurzyna M.: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metoda 18 struktur wyrazowych. WSiP, Warszawa 1996

Davis Ronald D, Braun Eldon M.: Dar dysleksji. Zysk i S-ka, Poznań 2001

Warszewski R.: Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Tower Press, Gdańsk 2002

Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli WSiP, Warszawa 1996

Gąsowska P., Pietrzak – Stępowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. WSiP, Warszawa

1994

Grabałowska K. I wsp.: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Wydawnictwo Dom

Organizatora, Toruń 1994

Kaja B.: Diagnoza dysleksji. WU AB, Bydgoszcz 2003

Mickiewicz J.: Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. Wydanie II.

Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1997

Opolska T.: Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu. CMPP – P MEN , Warszawa 1997

Rentflejsz – Kuczyk A.: Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999

Waszkiewicz E.: Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 6 – 8-letnich. WSiP, Warszawa 1991

Zakrzewska B.: Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. WSiP, Warszawa 1999

Ponadto na zajęciach prezentuje różnorodne techniki pracy z dzieckiem ze stwierdzona dysleksja oraz nowinki wydawnicze.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student:

1. operuje terminologią związaną z dysleksją rozwojową

2. opisuje przyczyny powstawania dysleksji i sposoby jej rozpoznawania

3. posiada wiedzę na temat wpływu dysleksji na funkcjonowanie dziecka w szkole i poza nią

4. zapoznał się z przepisami prawa dotyczącego tematu i potrafi je zastosować w praktyce

5. zna podstawowe zasady i techniki pracy z uczniem ze stwierdzoną dysleksją

6. rozumie trudności ucznia, potrafi udzielić dziecku wsparcia emocjonalnego i pozyskać rodziców jako sojuszników

OPIS ECTS

- udział w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 9 godz.

- konsultacje - 1 godz.

- czas na napisanie referatu/pracy - 20 godz.

Łącznie 60 godz.; liczba ECTS - 2

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcowa, zaliczającą przedmiot, można uzyskać przygotowując prezentację na forum grupy, podsumowującą uzyskane wiadomości.

Na ocenę maja również wpływ: 100% frekwencja oraz aktywność na zajęciach.

Na ocenę bdb (5) - student zna terminologię, przyczyny powstawania dysleksji i sposoby jej rozpoznawania oraz wpływ dysleksji na funkcjonowanie dziecka w szkole i poza nią; zna przepisy prawa dot. tematu; zna podstawowe zasady i techniki pracy z uczniem ze stwierdzoną dysleksją; rozumie trudności ucznia, zna sposoby pozyskania rodziców jako sojuszników

Na ocenę db (4) - student zna podstawową terminologię dotyczącą dysleksji i sposoby jej rozpoznawania oraz wpływ dysleksji na funkcjonowanie dziecka w szkole i poza nią; zna przepisy prawa dot. tematu; zna podstawowe zasady i kilka technik pracy z uczniem ze stwierdzoną dysleksją; rozumie trudności ucznia, zna sposoby pozyskania rodziców jako sojuszników

Na ocenę dst (3) - student zna podstawową terminologię dotyczącą dysleksji; zna podstawowe przepisy prawa dot. tematu; zna podstawowe zasady i kilka technik pracy z uczniem ze stwierdzoną dysleksją;

Na ocenę ndst (2) - student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej dysleksji; nie zna podstawowych przepisów prawa dot. tematu; nie zna podstawowych zasad i technik pracy z uczniem ze stwierdzoną dysleksją;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)