Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-JezMed Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język w mediach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Dla programu filologii klasycznej.

FP1_W14

FP1_U09

FP1_K06


Dla programu filologii klasycznej.

FK1_W06

FK1_U10

FK1_K03

Wymagania wstępne:

Przyswojone zasady poprawności językowej, śledzenie bieżących wydarzeń krajowych i zagranicznych.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, takich jak news, relacja czy zapowiedź, oraz zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach.

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu poprawności językowej oraz uważnie i na bieżąco śledzić wydarzenia medialne.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Metody oceny:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie dostarczonych ćwiczeń w trakcie zajęć – ocena będzie dokonywana każdorazowo w czasie zajęć,

- przygotowanie dziennikarskiego tekstu informacyjnego na ocenę.

Literatura:

UWAGA! Zestawy ćwiczeń potrzebnych na zajęcia będą umieszczane przed spotkaniami na platformie Moodle, aby umożliwić studentom wcześniejsze ich wydrukowanie.

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

ka, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po semestrze zajęć:

- Ma podstawową wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma podstawową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi samodzielnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi efektywnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi w uporządkowany sposób określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

3 punkty ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

60 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów informacyjnych, zbieranie materiałów dziennikarskich etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć,

- zaliczenie adiustacji językowej tekstu na ocenę pozytywną (nauka stacjonarna) lub oddanie samodzielnie napisanego tekstu dziennikarskiego o charakterze informacyjnym (nauka zdalna).

Każdą nadliczbową nieobecność należy zaliczyć, przygotowując samodzielnie krótki dziennikarski tekst informacyjny na dowolny temat lub tworząc / dopracowując któryś z tekstów tworzonych podczas zajęć.

Nie otrzyma zaliczenia przedmiotu osoba, która:

- dopuściła się plagiatu,

- nie pojawiła się na zajęciach przynajmniej 8 razy w semestrze,

- nie dopełniła innych obowiązków.

Student otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:

- Ma dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Dobrze zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi sprawnie wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi sprawnie ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi sprawnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi sprawnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi sprawnie określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- Ma bardzo dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Bardzo dobrze zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi bardzo sprawnie wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi bardzo sprawnie ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi bardzo sprawnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi bardzo sprawnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi bardzo sprawnie określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Bardzo sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, takich jak news, relacja czy zapowiedź, oraz zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Literatura:

UWAGA! Zestawy ćwiczeń potrzebnych na zajęcia będą umieszczane przed spotkaniami na platformie Moodle, aby umożliwić studentom wcześniejsze ich wydrukowanie.

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu poprawności językowej oraz uważnie i na bieżąco śledzić wydarzenia medialne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, takich jak news, relacja czy zapowiedź, oraz zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach.

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien mieć pogłębioną wiedzę z zakresu poprawności językowej oraz uważnie i na bieżąco śledzić wydarzenia medialne.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Metody oceny:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie dostarczonych ćwiczeń w trakcie zajęć

- adiustacja językowa tekstu na ocenę

Literatura:

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

Wymagania wstępne:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Link do spotkań:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31O7gxqgO0ohukcQhOJIvcjOQa8l6sGudf-4f7eG5wM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=85ba7744-0161-4d11-b565-86d545a25f99&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.