Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej (cz. II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-KrytAn2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej (cz. II)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1e_W09

FP1e_U06

FP1e_K02


Skrócony opis:

Warsztaty redagowania rozmaitych tekstów w praktyce redakcyjnej.

Pełny opis:

Cykl zajęciowy zaczyna się powtórzeniem podstawowej wiedzy teoretycznej z części I, co jest niezbędnym wprowadzeniem do drugiej części warsztatu. Następnie w toku warsztatów redakcyjnych studenci utrwalają umiejętność analizy tekstu w strukturach: językowej, merytorycznej i edytorskiej, w różnych rodzajach wypowiedzi, samodzielnie redagując różne teksty. W tej części cyklu studenci poznają ponadto zasady opracowywania tzw. aparatu edytorskiego dla tekstów współczesnych: przypisów, bibliografii, indeksów itp. Praca ta jest oceniana i na kolejnych zajęciach szczegółowo i analitycznie omawiana. W ciągu semestru uczestnicy zajęć samodzielnie redagują 6-8 tekstów, tak samo jak w części I otrzymują również możliwość wglądu w prawdziwe materiały wydawnicze, a także dokonują krytycznego oglądu różnych form tekstów już opublikowanych, opatrzonych aparatem.

Literatura:

Słownik języka polskiego PWN Wielki słownik ortograficzny PWN

P. Muldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu norm i zasad redagowywania i opracowywania tekstu współczesnego

- potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

- potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje student, który nie spełnia kryteriów, zawartych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- częściowo zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- w stopniu dopuszczającym potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

- potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- w stopniu dobrym potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

- potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- w stopniu dobrym potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

- potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym.

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy czy redaktora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)